Jag und­rar om nå­gon ny roll vän­tar ... Lä­der­lap­pen Rüc­kert­li­e­der deutsches Requ­i­em.

Tidskriften OPERA - - News - 4 5 Ka­rin Fjel­lan­der Wag­nersti­pen­di­at

– Jag ska gö­ra Ro­salin­da i Ny­li­gen har jag sjung­it Mahlers

Na­tio­nal Ope­ra i Lon­don, fes­ti­val­di­rek­tör för bå­de In­ter­na­tio­nal Fes­ti­val of Arts & Ide­as i New Ha­ven, USA, och för Northland­fes­ti­va­len i Skott­land. 2008 var hon an­sva­rig för verk­sam­he­ten när Sta­vang­er var Eu­ro­pas kul­tur­hu­vud­stad. www.bno.no

Fredrik Forslund har ut­setts till …

… ny vd för Stif­tel­sen Ul­riks­dals Slottste­a­ter, som be­dri­ver verk­sam­he­ten vid Sve­ri­ges älds­ta ro­ko­ko­te­a­ter Con­fi­dencen. Forslund har va­rit verk­sam på te­a­tern som pro­du­cent se­dan 2006. Den ti­di­ga­re vd:n Per Art­hur Se­ger­ström är se­dan i vå­ras ord­fö­ran­de för te­a­terns vän­för­e­ning Con­fi­dencen Re­di­vi­va med dess 1000 med­lem­mar.

Blo­dig skräck på Kung­li­ga Ope­ran

Dracu­la blir näs­ta sto­ra sats­ning på ny­skri­ven svensk ope­ra på Kung­li­ga Ope­rans sto­ra scen. Mu­si­ken är kom­po­ne­rad av den rysk­föd­da ton­sät­ta­ren Victo­ria Bo­ri­so­va-ol­las. Hon har va­rit verk­sam i Sve­ri­ge se­dan bör­jan av 1990-ta­let. Kristi­an Ben­kö och Claes Pe­ter Hellwig har skri­vit li­bret­tot, som byg­ger på Bram Sto­kers be­röm­da skräck­ro­man.

Upp­sätt­ning­en kom­mer att re­gis­se­ras av Li­nus Fell­bom, som även sva­rar för ljus­sätt­ning­en, me­dan Dan Pot­ra står för bå­de sce­no­gra­fi och ko­stym. Ka­ren Ka­men­sek kom­mer att di­ri­ge­ra Hov­ka­pel­let. Ur­pre­miä­ren äger rum hös­ten 2017. Wag­ner-säll­ska­pet i Gö­te­borg ge­nom­för­de i hös­tas sin år­li­ga sång­ar­täv­ling för att ut­se 2017 års Bay­reut­h­sti­pen­di­at. Åt­ta sång­a­re i ål­dern 25 till 34 år del­tog i täv­ling­en. Ju­ryn – so­pra­nen An­na­le­na Pers­son, mu­si­ka­gen­ten Max­i­mi­li­an Schattau­er, dra­ma­tur­gen Göran Ga­de­man och ord­fö­ran­den i Gö­te­borgs Wag­ner-säll­skap Lennart Röök – ut­såg so­pra­nen Ka­rin Fjel­lan­der från Gö­te­borg till seg­ra­re. Hon sjöng ”Dich teu­re Hal­le” ur Tann­häu­ser och Ari­ad­nes mo­no­log ”Es gibt ein Reich” ur Straus­so­pe­ran Ari­ad­ne på Nax­os. Ju­ryns mo­ti­ve­ring: ”För ett per­fekt fram­fö­ran­de av Ari­ad­nes mo­no­log med sä­ker röst­be­hand­ling, fin kom­mu­ni­ka­tion och klang­full­het över he­la re­gist­ret. Sä­kert ut­tal och språk­för­stå­el­se. Det sam­ma gäl­ler ock­så Eli­sa­bet­hs häls­nings­sång med ab­so­lut fri höjd.

Av­sik­ten med sti­pen­di­et är att ge unga lo­van­de ar­tis­ter möj­lig­he­ten att re­sa till Bay­reuth och få in­spi­ra­tion för att bli en fram­ti­da Wag­ner­sång­a­re. Ju­ryn de­la­de ock­så ut två andra­pris och de gick till so­pra­ner­na Lin­nea Sjösvärd från Gö­te­borg och Re­bec­ca Hell­bom från Väs­terås.

So­list­sti­pen­di­um till ...

… den nors­ka so­pra­nen Eli Kristin Hans­sveen. Det är fjär­de gång­en som Ope­ra­ens ven­ner i Oslo de­lar ut sti­pen­di­et, som i år är på 84 000 nors­ka kro­nor. Hans­sveen de­bu­te­ra­de 2002 och är fast an­ställd vid Den Nors­ke Ope­ra & Bal­lett se­dan 2010. Här har hon bl.a. sjung­it Vi­o­let­ta i La Tra­vi­a­ta, Mu­set­ta i La Bo­hè­me, ti­tel­rol­len i Lu­cia di Lam­mer­mo­or och Liù i Tu­ran­dot. Sti­pen­di­et ska an­vän­das till vi­da­re­ut­veck­ling hos sång­lä­ra­re i Kö­pen­hamn och New York.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.