Sa­ty­agra­ha

Tidskriften OPERA - - News - FOL­KO­PE­RAN • RE­CEN­SENT: YEHYA ALAZEM • FO­TO: MAR­KUS GÅRDER www.fol­ko­pe­ran.se

Philip Glass Sa­ty­agra­ha är den and­ra i hans tri­lo­gi por­trätto­pe­ror, där den förs­ta är Eins­te­in on the Be­ach och den sista är Ak­he­na­ton. Tan­ken med den­na tri­lo­gi var att skild­ra män som har för­änd­rat värl­den, den tys­ke fy­si­kern Al­bert Eins­te­in, Ma­hat­ma Gandhi och fa­ra­o­nen Ak­he­na­ton.

Ef­ter ju­rist­stu­di­er i Lon­don ham­na­de Ma­hat­ma Gandhi i Syd­af­ri­ka, där han stan­na­de för att käm­pa mot det ra­sis­tis­ka för­tryc­ket som de in­dis­ka gäst­ar­be­tar­na ut­sat­tes för. Kam­pen följ­de ic­ke-våld som mot­stånds­prin­cip, vil­ket se­na­re led­de till Gand­his fi­lo­so­fi: Sa­ty­agra­ha (”San­ning­ens väg” på san­skrit).

Gand­his förs­ta or­ga­ni­se­ra­de mot­stånd i Syd­af­ri­ka sker på Tol­stoj­far­men un­der ope­rans förs­ta akt. I and­ra ak­ten rap­por­te­rar Gandhi om in­di­er­nas si­tu­a­tion i Syd­af­ri­ka och grun­dar se­na­re tid­ning­en ”In­di­an Opi­ni­on”, som kom att bli en vik­tig del av mot­stånds­rö­rel­sens kamp. I tred­je ak­ten sker den så kal­la­de Newcast­le­mar­schen, där Gandhi sam­lar gruv­ar­be­tar­na vid gru­vor­na i Newcast­le och mar­sche­rar mot Tol­stoj­far­men för att strej­ka mot den ra­sis­tis­ka syd­af­ri­kans­ka re­ge­ring­en och sät­ta tryck på den att upp­hä­va de för­tryc­kan­de la­gar­na mot de in­dis­ka gäst­ar­be­tar­na.

Fol­ko­pe­ran sät­ter nu till­sam­mans med Cir­kus Cir­kör upp Sa­ty­agra­ha för förs­ta gång­en i Sve­ri­ge. För re­gin står grun­da­ren och den konst­när­li­ga le­da­ren för Cir­kus Cir­kör, Til­de Björ­fors. Dan Pot­ras sce­no­gra­fi är okom­pli­ce­rad, den består mesta­dels av trä, li­nor och trå­dar.

Det är cir­kusar­tis­ter­na som står för det sce­nis­ka arbetet, där de speg­lar hu­vud­ka­rak­tä­rer­nas rol­ler. Björ­fors re­gi pro­ji­ce­rar bud­ska­pet i li­bret­tot sce­niskt på ett yp­per­ligt sätt. ”Njut­ning och plå­ga, vinst och för­lust, se­ger och ne­der­lag”, allt ut­tryckt i form av fe­no­me­na­la cir­kus­num­mer.

Glass mu­sik är re­pe­ti­tiv och kan kän­nas oänd­lig. Ut­an Cir­kus Cir­körs mag­ni­fi­ka pre­sta­tio­ner ha­de det he­la kun­nat bli ett sömn­pil­ler, men de hål­ler publi­ken i spän­ning un­der he­la spe­let. De mu­si­ka­lis­ka pre­sta­tio­ner­na ska dock in­te glöm­mas; kö­ren och so­lis­ter­na, som dess­utom får sjunga på san­skrit, samt or­kes­tern un­der Matt­hew Woods led­ning gör samt­li­ga väl­digt över­ty­gan­de in­sat­ser.

Vil­ken ena­stå­en­de Sve­ri­ge­pre­miär Sa­ty­agra­ha fick till slut. Fol­ko­pe­ran, som har stått för en rad mind­re fram­gångs­ri­ka upp­sätt­ning­ar de se­nas­te åren, ska kanske om­vär­de­ra sin fi­lo­so­fi. Man be­hö­ver in­te ska­pa sto­ra kon­tro­ver­ser för att ska­pa sto­ra ru­bri­ker, det går fak­tiskt att gö­ra det ge­nom till­räck­ligt ge­nom­tänk­ta upp­sätt­ning­ar.

GLASS: SA­TY­AGRA­HA

Pre­miär 14 sep­tem­ber, be­sökt fö­re­ställ­ning 6 ok­to­ber 2016. Di­ri­gent: Matt­hew Wood Re­gi: Til­de Björ­fors Sce­no­gra­fi och ko­stym: Dan Pot­ra Vi­de­osce­no­gra­fi: Vi­su­al Re­li­ef Ljus­de­sign: Pa­trik Bo­gårdh Ko­re­o­gra­fi: Ce­ci­lia Roos So­lis­ter: Leif Aruhn-so­lén, Li­sa Car­li­oth, Han­na Fritz­son, Ka­ro­li­na Blixt, An­ton Eriks­son, Lars Arvidson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.