LUCRE­ZIA

Tidskriften OPERA - - News - VERKSTAN, MAL­MÖ OPE­RA • RE­CEN­SENT: LENNART BROMANDER • FO­TO: MA­LIN ARNESSON www.mal­moo­pe­ra.se

Mal­mö Ope­ra är in­te ba­ra en an­ge­lä­gen­het för sta­den Mal­mö ut­an för he­la Re­gi­on Skå­ne. Det tar man på all­var och tur­ne­rar år­li­gen runt i de syd­svens­ka byg­der­na med ned­ban­ta­de va­ri­an­ter av kän­da ope­ror. I höst höj­des mång­et ögon­bryn in­för va­let av tur­néo­pe­ra, Gae­ta­no Do­ni­zet­tis prakt­ful­la och re­surskrä­van­de Lucre­zia Bor­gia. Den har man pre­sen­te­rat i tju­go skåns­ka or­ter förutom ett par ut­sock­nes ut­flyk­ter. Vil­ken märk­lig idé, kan man tyc­ka, men det blev fak­tiskt en rik­tigt fin upp­sätt­ning. Vis­ser­li­gen nå­got helt an­nat än vad som till ex­em­pel kun­de ses på Gö­te­borgso­pe­ran härom året men än­då ba­se­rat på sam­ma ma­te­ri­al.

Maria Sun­dqvist har kon­den­se­rat ope­ran till en spel­tid strax un­der två tim­mar in­klu­si­ve pa­us, och hon är ock­så upp­sätt­ning­ens re­gis­sör. Åsa Mäl­ham­mar har ska­pat en smi­dig och väl fun­ge­ran­de över­sätt­ning. Kö­ren är bor­to­pe­re­rad, pro­log och förs­ta akt sam­man­drag­na, och hand­ling­en främst kon­cen­tre­rad på för­hål­lan­det mor och son, som ju är rätt spe­ci­ellt i det här ver­ket. Da­ni­el Fjell­ström, som i som­ras fick ett så re­jält ge­nom­brott som oper­a­kom­po­si­tör med Det går an på Läckö slott, har ar­ran­ge­rat Do­ni­zet­tis par­ti­tur för den osan­no­li­ka tri­on ac­kor­de­on, vi­o­lin och kla­ri­nett. Det är in­te rik­tigt vad Do­ni­zet­ti tänkt sig, men det är of­ta ett fyn­digt ar­range­mang, som jag lyss­na­de till med för­tjus­ning, sär­skilt som man ha­de tre ut­märk­ta mu­si­ker till för­fo­gan­de med den bril­jan­ta ac­kor­de­o­nis­ten Ida Løv­li Hid­le i spet­sen.

Sce­nen är 5 x 5 me­ter, in­ra­mad i svart och ut­an sce­no­gra­fi. I gen­gäld slö­sas det med re­jäl re­näs­sansprakt i ko­sty­mer­na (Ma­ri­an­ne Lun­derquist), som ser li­tet vils­na ut i den övri­ga mi­ni­ma­lis­men. Och man har sat­sat på bra sång­a­re, vil­ket na­tur­ligt­vis är a och o i en bel­can­to-ope­ra, oav­sett mi­ni- el­ler max­i­ver­sion.

He­ge Gusta­va Tjønn be­hö­ver in­te ut­sät­tas för sam­ma ut­ma­ning­ar som en Lucre­zia i ori­gi­nal­ver­sio­nen, men hon gör det fint och an­pas­sar skick­ligt rös­ten till det lil­la for­ma­tet. Maria Fors­ström med här­ligt tät alt gör den tack­sam­ma byx­rol­len som Orsi­ni, me­dan To­bi­as West­man kling­ar sym­pa­tiskt som Gen­na­ro och en er­fa­ren ba­ry­ton­klip­pa som Anders Lars­son är en myn­dig Al­fon­so d´es­te.

In­te som en fö­re­ställ­ning li­ve på bio, men i gen­gäld le­van­de, och det väger tyng­re.

DO­NI­ZET­TI: LUCRE­ZIA BOR­GIA

Pre­miär 17 sep­tem­ber i Ör­kel­ljunga, be­sökt fö­re­ställ­ning i Mal­mö 28 ok­to­ber 2016. Ka­pell­mäs­ta­re: Ida Løv­li Hid­le Re­gi: Maria Sun­dqvist Sce­no­gra­fi och ljus: Ilk­ka Hä­i­kiö Ko­stym: Ma­ri­an­ne Lun­derquist So­lis­ter: He­ge Gusta­va Tjønn, Maria Fors­ström, To­bi­as West­man, Anders Lars­son, To­bi­as Nils­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.