Theq ueen Fairy

Tidskriften OPERA - - News - DET KONGE­LI­GE TE­A­TER, KÖ­PEN­HAMN • RE­CEN­SENT: LENNART BROMANDER www.kgl­te­a­ter.dk • FO­TO: MIKLOS SZABO

Henry Pur­cells mask­spel el­ler se­mi­o­pe­ra The Fairy Queen har länge be­und­rats för sin un­der­ba­ra mu­sik, men hur ska man på en scen han­te­ra det­ta sam­mel­su­ri­um av dis­pa­ra­ta in­slag? In­te många har vå­gat för­sö­ket. I Glyn­de­bour­ne pro­du­ce­ra­des som­ma­ren 2009 en fan­tas­tiskt lyc­kad ver­sion (dvd-ut­gå­van re­kom­men­de­ras varmt!), där Jo­nat­han Kent och Paul Brown på ett yt­terst char­me­ran­de sätt fo­gat ihop al­la lö­sa trå­dar med hal­vo­pe­rans själ­va ur­sprung, Sha­kespe­a­res En mid­som­mar­natts­dröm. Och det är väl ock­så det rim­li­gas­te sät­tet att få ord­ning på ma­te­ri­a­let att på nå­got vis hit­ta Sha­kespe­a­re i 1690-ta­lets se­mi­o­pe­ra-ex­tra­va­gan­ser.

I Kö­pen­hamn har den tysk-chi­lens­ka re­gis­sö­ren och sce­no­gra­fen Ania­ra Amos gått en an­nan väg. Hon när­mast und­vi­ker Sha­kespe­a­re. Först kom­mer Puck, den driv­ne men lätt över­spe­lan­de Ole Lem­me­ke, in på en tom scen. Han kon­sta­te­rar att han ham­nat i mo­dern tid och fått en hel te­a­ter till sitt för­fo­gan­de, var­på han kal­lar fram folk ur publi­ken som på sant me­ta­te­a­ter­manér får pre­sen­te­ra sig med namn och na­tio­na­li­tet. Det ger Puck till­fäl­le att skäm­ta om Brex­it och pass­kon­trol­ler vid Ka­strup med någ­ra del­ta­gan­de eng­els­män och svens­kar. The Fairy Queen blir allt­så or­dent­ligt in­pla­ce­rad i nu­tid. Så ock­så i förs­ta sce­nen där Ti­ta­nia ham­nar i mo­dern ga­tu­mil­jö. Det är en ro­lig och ele­gant scen med grå­kläd­da män som rör sig i snyggt ko­re­o­gra­fe­ra­de gung­an­de möns­ter och med en na­i­vis­tisk de­kor, där bi­lar­na är barns­ligt be­må­la­de papp­ski­vor, som bärs runt av il­la dol­da sta­tis­ter. Na­i­vism och il­lu­sions­bry­tan­de hu­mor är ock­så fort­sätt­nings­vis lyc­ka­de drag i sce­no­gra­fin.

Men vad hän­der med sam­tidstouchen? Ty­värr för­svin­ner den ef­ter ga­tusce­nen, och in­te dy­ker Sha­kespe­a­re upp hel­ler. Styc­ket för­vand­las till en ka­val­kad av färg­gran­na men fö­ga sam­man­häng­an­de sce­ner, ibland rik­tigt ro­li­ga men någ­ra ock­så på allt­för bil­lig fars­ni­vå. Jag läng­tar he­la ti­den ef­ter Sha­kespe­a­re men ha­de ock­så glatt ac­cep­te­rat nå­got nytt och an­norlun­da, om det ba­ra haft in­re lo­gik el­ler nå­gon tyd­lig tråd som gått att föl­ja. Ania­ra Amos idé att pla­ce­ra in Ti­ta­nia i en bur­lesk och bi­sarr sam­tid ha­de kanske gått att ut­veck­la. Synd att hon in­te full­följ­de för­sö­ket.

Den­na upp­sätt­ning på Gam­le Sce­ne är än­då tryggt i hamn ef­tersom Con­cer­to Co­pen­ha­gen un­der Lars Ul­rik Mor­ten­sens led­ning sit­ter i or­kes­ter­di­ket, och som de bru­kar ska­par de mu­si­ka­lis­ka mi­ra­kel till­sam­mans. Så fan­tas­tiskt plas­tiskt och le­van­de! Jag jäm­för­de li­tet med John Eli­ot Gar­di­ners skiv­in­spel­ning som fram­står som allt­för blek­sik­tigt ane­misk vid sidan om.

Den all­ra fi­nas­te mu­si­ken att sjunga har Ti­ta­nia, in­te minst den svind­lan­de skö­na ”Oh, let me weep”. Här sjungs hon av Maria Ke­o­ha­ne med vac­ker, klar och ut­präg­lad ba­rock­röst, där jag dock öns­kat en smu­la mer in­ner­lig­het i timb­ren. I öv­rigt age­rar sex man­li­ga och en kvinn­lig sång­a­re i en mängd oli­ka rol­ler, där det i åt­skil­li­ga fall är omöj­ligt att hål­la re­da på vem som är vem och vad ve­der­bö­ran­de för till­fäl­let fö­re­stäl­ler för fi­gur. Men det är ett gäng med stor sce­nisk lek­lust och god men in­te ex­cep­tio­nell vo­kal kva­li­tet. Där åter­finns bland an­nat den svens­ka counter­te­no­ren Da­ni­el Carls­son och som kon­trast årets Bir­git Nils­son-sti­pen­di­at, den res­li­ge ba­sen Hen­ning von Schul­man, samt ett knip­pe eng­els­ka sång­a­re med bäs­ta Pur­cell­va­na.

PURCELL: THE FAIRY QUEEN

Pre­miär 9 sep­tem­ber, be­sökt fö­re­ställ­ning 18 sep­tem­ber 2016. Di­ri­gent: Lars Ul­rik Mor­ten­sen Re­gi och sce­no­gra­fi: Ania­ra Amos Ko­stym­de­sign: Jor­ge Ja­ra Ljus­de­sign: Thomas Bek Jen­sen So­lis­ter: Si­ne Bund­gaard, Maria Ke­o­ha­ne, Da­ni­el Carls­son, Nicho­las Mul­roy, Ed Lyon, Hen­ning von Schul­man, Pe­ter Har­vey, Ja­kob Bloch Jes­per­sen, Ole Lem­me­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.