Åtstram­ning

Tidskriften OPERA - - Ledare - Chefredaktör och an­sva­rig ut­gi­va­re

Strax fö­re jul 2016 fick Tid­skrif­ten OPE­RA ett ned­slå­en­de och svår­han­te­rat be­sked från Kul­tur­rå­det om att vårt pro­duk­tions­stöd för 2017 sänkts med 75 000 kro­nor, vil­ket mot­sva­rar en ner­skär­ning på 30%.Tid­skrif­ter in­om scen­konst­om­rå­det och konst­mu­si­ken fick sänk­ning­ar på to­talt 175 000 kro­nor. Den to­ta­la pot­ten för tid­skrif­ter var 20,5 mil­jo­ner. Det­ta sker mot bak­grun­den att OPE­RA se­dan två år till­ba­ka har ut­veck­lat en ny gra­fisk form med nytt for­mat för att öka läs­bar­he­ten och va­ra mer till­gäng­lig, att vi fått in stör­re ak­tu­a­li­tet ge­nom fler ar­tik­lar kring t.ex. kom­man­de upp­sätt­ning­ar.

OPE­RA är ett myc­ket upp­skat­tat och an­sett ma­ga­sin bland pre­nu­me­ran­ter och lä­sa­re, yr­kes­ut­ö­va­re och bland ope­rain­sti­tu­tio­ner­na så­väl i Sve­ri­ge, Nor­den som in­ter­na­tio­nellt. Vår am­bi­tion är att re­gel­bun­det för­sö­ka föl­ja det svens­ka och in­ter­na­tio­nel­la ope­ra­li­vet ge­nom re­cen­sio­ner, in­ter­vju­er och pre­sen­ta­tio­ner av oli­ka ope­ra­hus. De se­nas­te åren har vi ock­så åter­kom­man­de följt svens­ka ar­tis­ter ut­om­lands.

För att nu kun­na dri­va verk­sam­he­ten vi­da­re på den ni­vå som vi har lo­vat vå­ra pre­nu­me­ran­ter och an­non­sö­rer, be­hövs eko­no­mis­ka bi­drag från vän­ner och pre­nu­me­ran­ter av OPE­RA. Någ­ra bi­drags­gi­va­re har re­dan – se­dan det tris­ta be­sked från Kul­tur­rå­det kom – stött oss eko­no­miskt, vil­ket in­ne­bär att årets fem ut­gå­vor är säk­ra­de. Men mer stöd be­hövs, se si­dan 10, där du kan bli me­ce­nat och stöd­ja vår verk­sam­het. Vi är ock­så tack­sam­ma om vå­ra trog­na pre­nu­me­ran­ter vill vär­va nya abon­nen­ter, se si­dan 68.

Ti­di­ga­re an­såg Kul­tur­rå­det att OPE­RA till­hör­de stom­men, en av de tio främs­ta tid­skrif­ter­na, som fick pro­duk­tions­stöd. Nu frå­ga­de jag hand­läg­ga­ren på KUR vil­ka kri­te­ri­er som vi in­te upp­fyl­ler läng­re. Jo, re­fe­rens­grup­pen tyc­ker att vi har en omo­ti­ve­rad skev köns­för­del­ning bland vå­ra skri­ben­ter. Per­son­li­gen tyc­ker jag att man ska bli för­var­nad så att man kan rät­ta till pro­ble­met, nå­got vi ock­så kom­mer att gö­ra. OPE­RA har för­mod­li­gen en be­tyd­ligt läng­re fram­för­håll­ning än många and­ra tid­skrif­ter. När be­slu­tet kom ha­de vår an­nons­säl­ja­re sålt in sto­ra de­lar av an­nons­bud­ge­ten för i år, vil­ket gör att vi in­te kan gå ner på fär­re nummer ef­tersom det skul­le mins­ka an­nonsin­täk­ter­na.

Jag har un­der många år fun­de­rat på hur sam­man­sätt­ning­en i re­fe­rens­grup­pen för kul­tur­tid­skrif­ter ser ut. Det är en över­re­pre­sen­ta­tion av lit­te­ra­tur- och bild­män­ni­skor samt bib­li­o­te­ka­ri­er. Där finns in­te en en­da per­son som kom­mer från scen­konst­om­rå­det. Dess­utom har per­so­ner­na i re­fe­rens­grup­pen ge­nom åren bli­vit mer ano­ny­ma. En ti­di­ga­re ord­fö­ran­de var t.ex. Gunilla Kindstrand, and­ra le­da­mö­ter har va­rit Ar­ne Ruth, Henrik Berg­gren och Maar­ja Tal­g­re – al­la kän­da och väl för­ank­ra­de i svenskt kul­tur­liv.

Vi är tack­sam­ma om ni lä­sa­re vill stöd­ja vår verk­sam­het …

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.