EN VULKAN AV

KULTURAKTIVITETER

Tidskriften OPERA - - Repotage - Foto: Kou­kis.

Gre­kis­ka sta­ten mås­te se­nast den 28 feb­ru­a­ri 2017 ha ac­cep­te­rat Stav­ros Ni­ar­chos Founda­tions gå­va, vil­ket in­ne­bär de två fas­tig­he­ter­na med träd­gård och all in­red­ning, plus fram­ti­da re­no­ve­ring­ar. Ef­ter det­ta kan in­flytt­ning­en bör­ja och i som­mar läm­nar per­so­na­len det gam­la ope­ra­hu­set på Aka­di­mi­as­ga­tan i uni­ver­si­tets­om­rå­det i cen­tra­la Aten för gott.

Or­ga­ni­sa­tio­nen blir den­sam­ma som ti­di­ga­re. Även verk­sam­he­ten i de nya lo­ka­ler­na ska skö­tas av Gre­kis­ka Na­tio­na­lo­pe­ran, GNO, ett själv­stän­digt bo­lag med stat­lig fi­nan­sie­ring. GNO dri­ver även Atens Ope­rastu­dio och Gre­kis­ka Na­tio­na­lo­pe­rans dans­sko­la och är en av ar­ran­gö­rer­na av den in­ter­na­tio­nel­la som­mar­fes­ti­va­len på am­fi­te­a­tern He­ro­des At­ticus Odeion i Aten. De all­ra fles­ta av lan­dets le­dan­de mu­sik­per­son­lig­he­ter har in­gått i el­ler stött GNO.

– På sikt be­hö­ver vi mer per­so­nal, sä­ger My­ron Mi­chai­li­dis. I Kal­lit­hea är hu­vud­sce­nen stör­re och där finns dess­utom en mind­re scen. I dag har vi 370 an­ställ­da – in­räk­nat en or­kes­ter på hund­ra mu­si­ker – men när om­ställ­ning­en är helt klar räk­nar vi med att va­ra 468 an­ställ­da.

– Tack va­re att aku­sti­ken är så fan­tas­tisk i Kal­lit­hea be­hö­ver vi för­mod­li­gen in­te fler mu­si­ker än i dag, på­pe­kar han. Vi prov­spe­la­de ny­li­gen ett Mo­zart­verk med ba­ra 25 mu­si­ker och det lät all­de­les ut­märkt. I det gam­la hu­set spe­la­des ald­rig mu­si­ka­ler, men de ska loc­ka ut­länds­ka be­sö­ka­re som pas­se­rar sta­den och ge mer publik, ny publik. I och med att he­la ko­sty­men blir stör­re blir man ock­så mer be­ro­en­de av bil­jettin­täk­ter.

– På den nya sce­nen finns en fan­tas­tisk konst­när­lig po­ten­ti­al, sä­ger My­ron Mi­chai­li­dis och lå­ter all­de­les hän­förd. Var­ken Ri­chard Wag­ner el­ler Ri­chard Strauss har egent­li­gen spe­lats i Gre­kland ef­tersom vi sak­nat möj­lig­he­ter. De får vi allt­så nu!

Flytt­pro­ces­sen har gjort att GNO suc­ces­sivt ut­ö­kat sin re­per­to­ar. I hös­tas gäst­spe­la­de man med Wag­ners Tris­tan och Isol­de på kon­sert­hu­set Me­garon, in­vigt nå­got år fö­re OS 2004. Stor suc­cé. I Kal­lit­hea ska man un­der 2018 ge Rhen­gul­det i re­gi av den in­ter­na­tio­nellt verk­sam­me re­gis­sö­ren Yan­nis Kok­kos, som är konst­när­lig he­ders­råd­gi­va­re på GNO.

Vad som hän­der med hu­set på Aka­di­mi­as­ga­tan är in­te be­stämt. Äga­re är Na­tio­nal Bank of Gree­ce, som skul­le kun­na åter­krä­va fas­tig­he­ten, men en­ligt gre­kisk lag får den en­dast an­vän­das till opera­verk­sam­het. Den­na lag kan gi­vet­vis an­nul­le­ras – om re­ge­ring­en an­ser att lan­dets eko­no­mi in­te kla­rar att dri­va två ope­ra­hus i Aten.

– Vi käm­par för att hu­set in­te ska om­vand­las till bank­lo­kal el­ler gal­le­ria, av­slu­tar My­ron Mi­chai­li­dis. Ing­var von Malm­borg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.