VAD HAR HÄNT MED

Tidskriften OPERA - - Aktuellt -

Hös­ten 2009 pre­sen­te­ra­de Gö­te­borgso­pe­rans för­re vd Peter Hans­son och dess då­va­ran­de tek­nis­ke chef Mats G. Ny­ström ett för­slag på en till­bygg­nad av ope­ra­hu­set på 3 000 m2. De­ras för­slag var en bygg­nad i tre vå­ning­ar väs­ter om det nu­va­ran­de ope­ra­hu­set, där tre se­pa­ra­ta ut­rym­men kun­de slås sam­man till en scen med sa­long för 550 per­so­ner. Tan­ken var en multi­funk­tio­nell bygg­nad med ser­ve­ring, re­pe­ti­tions­sa­lar, hör­sal, kon­fe­rens- och öv­nings­lo­ka­ler, allt i ett led att ut­nytt­ja sto­ra sce­nens ka­pa­ci­tet. Kost­na­den för till­bygg­na­den var då be­räk­nad till cir­ka 130 mil­jo­ner kro­nor. Ut­bygg­na­den var själv­fi­nan­si­e­rad. Be­slut fat­ta­des av Gö­te­borgso­pe­rans sty­rel­se vid ju­le­tid 2009.

VAD HAR HÄNT MED BYGGPLANERNA?

OPE­RA tog kon­takt med Gö­te­borgso­pe­rans pro­gram­chef, Mats An­ders­son, som är in­satt i ären­det.

– Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen god­kän­de pro­jek­tet 2010 till en kost­nad av 170 mil­jo­ner kro­nor. Tan­ken från Gö­te­borgs stads si­da var att GO+ (till­bygg­na­den) skul­le byg­gas av sta­den. Se­dan skul­le sta­den hy­ra ut lo­ka­ler­na till Gö­te­borgso­pe­ran AB, be­rät­tar Mats An­ders­son. – Men vad som hän­de var att kost­na­der­na ske­na­de i väg. Se­dan finns det ock­så en ge­nom­gri­pan­de de­talj­plan från 2014 för he­la Nordstads­om­rå­det, där Gö­te­borgso­pe­ran in­går. Det in­ne­bär bl.a. tra­fik­lös­ning­ar och in­köp av tom­ten vid Älv­stran­den.

Den här de­talj­pla­nen möj­lig­gör upp­fö­ran­det av en till­bygg­nad av Gö­te­borgso­pe­ran på Pack­hus­ka­jen. Bygg­na­den ska va­ra fri­ståen­de och kopp­las till det be­fint­li­ga ope­ra­hu­set med en kul­vert un­der mark. Re­dan här blir det ut­ma­ning­ar ef­tersom allt mås­te för­stär­kas och på­las då mar­ken står på ler­bot­ten. Det är Fas­tig­hets­kon­to­ret som kom­mer att va­ra bygg­her­re och hy­ra ut till Gö­te­borgso­pe­ran AB.

Nu har pro­jek­tet le­gat i ka­ran­tän i två och ett halvt år. De­talj­pla­nen är fär­dig och kom­mun­full­mäk­ti­ge ska an­ta den. An­led­ning­en att de­talj­pla­nen la­des i ka­ran­tän var att to­tal­kost­na­den för pro­jek­tet gått upp till en ni­vå så hög att de me­del som av­satts in­te skul­le kom­ma att räc­ka. När kom­mun­full­mäk­ti­ge an­tar pla­nen kom­mer den med störs­ta san­no­lik­het att över­kla­gas och där­med för­drö­jas cir­ka nio må­na­der.

– Gö­te­borgso­pe­ran har nu vänt sig till re­gi­on­po­li­ti­ker­na och bett dem ta ett nytt grepp. Och nu vän­tas de po­li­tis­ka par­ti­er­na fat­ta be­slut i frå­gan in­om ra­men för bud­get­pro­ces­sen i höst in­för bud­getå­ret 2018. Då skul­le ett be­slut kun­na äga la­ga kraft i bör­jan av 2018 och bygg­pro­jek­tet kan igång­sät­tas på­föl­jan­de år. San­no­likt kan då in­vig­ning­en ske 2021 när sta­den Gö­te­borg fi­rar sitt 400-års­ju­bi­le­um.

– Grund­tan­ken lig­ger kvar, där det nya scen­konst­hu­set i förs­ta hand ska an­vän­das för dans­pro­duk­tio­ner, mind­re mu­sik­dra­ma­tis­ka verk och upp­sätt­ning­ar som ska tur­ne­ra i re­gi­o­nen. Sam­ti­digt som vi ska­par ut­rym­me för yt­ter­li­ga­re en ope­ra­pro­duk­tion på sto­ra sce­nen var­je sä­song. Vi kom­mer ock­så kun­na hy­ra ut hu­vud­sce­nen för kon­fe­ren­ser och kon­gres­ser.

– Det rå­der en po­li­tisk kon­sen­sus i re­gi­o­nen, me­dan det för Gö­te­borgs stad ba­ra hand­lar om trans­fe­re­ring där no­tan skic­kas till re­gi­o­nen. För Gö­te­borgs stad är det en­bart ett eko­no­miskt upp­lägg.

Sö­ren Tranberg

GÖ­TE­BORGSO­PE­RANS TILL­BYGG­NAD?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.