Lo­hengrin

Tidskriften OPERA - - Forestallningar - AAL­TO-MU­SIKT­HEA­TER, ES­SEN • RE­CEN­SENT: LENNART BROMANDER • FOTO: FORSTERS

Te­no­ren Da­ni­el Jo­hans­son har bå­de tur och otur, när han i den vack­ra Aal­to-ope­ran i Es­sen roll­de­bu­te­rar som Lo­hengrin. Tur, ef­tersom det som hel­het hand­lar om en myc­ket bra upp­sätt­ning bå­de sce­niskt och mu­si­ka­liskt. Otur, ef­tersom re­gis­sö­ren Tatja­na Gür­baca främst upp­fat­tar Lo­hengrin som en uto­pi, en ero­tisk pro­jek­tion hos El­sa, en fö­re­ställ­ning i and­ra män­ni­skors hu­vu­den och in­te en in­di­vid. Det är ett helt rim­ligt sätt att se på Lo­hengrin, men det ger Da­ni­el Jo­hans­son be­grän­sa­de möj­lig­he­ter att ska­pa en in­tres­sant roll­fi­gur. Jo­hans­son tar än­då för sig och ger en di­stinkt tolk­ning av den märk­li­ga up­pen­ba­rel­sen Lo­hengrin. Vo­kalt är han li­ka sä­ker över he­la re­gist­ret – fast det är i mel­lan­lä­get hans röst kling­ar ut all­ra vack­rast och mest obe­svä­rat.

Svan­rid­da­ren har allt­så in­te så myc­ket egen­liv, men det har re­gis­sö­ren sett till att El­sa fått desto mer av. Och Jessica Muir­he­ad tar verk­li­gen chan­sen att gö­ra El­sa till ver­kets vi­bre­ran­de liv­ful­la central­ge­stalt. Muir­he­ad har pre­cis rätt El­sa-röst, in­led­nings­vis ton­årsna­iv, men hon vi­sar sig ha po­ten­ti­al att växa ut i pas­sion och de­spe­ra­tion ut­an att ver­ka pres­sad. Den brit­tisk-ka­na­den­sis­ka sopra­nen Muir­he­ad till­hör en­semb­len i Es­sen, och den hål­ler up­pen­bar­li­gen hög stan­dard, en­dast Da­ni­el Jo­hans­son kom­mer ut­i­från. Katrin Kapp­lusch är en in­te helt en­ty­digt ond Or­trud. Hon är för­för­de­lad i den nå­got dif­fu­sa kam­pen om mak­ten i Bra­bant. Kapp­luschs mez­zo har en av­se­värd över­ty­gel­se­k­raft. He­i­ko Trin­sing­er är bril­jant kraft­full som rå­bu­sen Tel­ramund. Al­mas Svil­pa och Mar­tijn Cor­net är ab­so­lut ade­kva­ta som kung Henrik och hans hä­rold.

Det är trångt om ut­rym­met i det Bra­bant som sce­no­gra­fen Marc We­e­ger ska­pat. En av­smal­nan­de trap­pa i mit­ten av sce­nen, där det så om­byt­li­ga fol­ket i Bra­bant får träng­as. Nå­gon ut­blick över värl­den har bra­ban­ter­na in­te och de är li­ka lätt­ma­ni­pu­le­ra­de som skol­klas­sen i Peter Konwitschnys klas­sis­ka upp­sätt­ning i Ham­burg. Kläd­seln är mo­dern el­ler sna­ra­re tid­lös. Den bort­rö­va­de tron­föl­jar­gos­sen Gott­fri­ed har en stor roll. Han är ju för­vand­lad till svan och är den som för Lo­hengrin till Bra­bant. Sam­ti­digt är det den allt an­nat än grals­sän­da Or­trud som för­vand­lat ho­nom.

Hur det­ta har gått till har all­tid vän av ord­ning und­rat. Det har Wag­ner knap­past lyc­kats klar­läg­ga. Re­gis­sö­ren sät­ter fing­ret på pro­ble­met ge­nom att lå­ta gos­sen va­ra med på sce­nen he­la ti­den – en mo­dern åskå­da­re kan lätt tol­ka ho­nom som en son till Lo­hengrin från nå­got ti­di­ga­re äk­ten­skap. Gür­baca kom­men­te­rar i en pro­gram­in­ter­vju med att den­na svan­för­vand­ling in­går i ett slags ini­ti­a­tions­rit för grals­rid­da­re, kans­ke nå­got som Lo­hengrin själv ge­nom­gått en gång, därav hans öm­sint­het in­för svangos­sen. Nå­gon klar­het åstad­kom­mer re­gis­sö­ren in­te med det­ta.

Vad hon desto bätt­re åstad­kom­mer är liv och dra­ma­tik i upp­sätt­ning­en. Kö­ren age­rar dif­fe­ren­ti­e­rat som en bland­ning av en­ga­ge­ra­de, lätt­på­ver­ka­de in­di­vi­der. Gür­baca äg­nar sig in­te åt sym­bol­staplan­de – in­te ovan­ligt i Lo­hengrin – ut­an ger med små, ef­fek­ti­va me­del nerv åt dra­ma­ti­ken, och det finns inga lon­gö­rer.

Aku­sti­ken i Aal­to-oper är ut­märkt, och den tillå­ter de späns­tigt och glans­fullt spe­lan­de Es­sen­fil­har­mo­ni­ker­na att dra på or­dent­ligt ut­an att sång­ar­na täcks. De­ras chefs­di­ri­gent Tomáš Ne­to­pil fo­ku­se­rar lik­som re­gis­sö­ren på liv­full­het och dra­ma­tik.

WAG­NER: LO­HENGRIN

Pre­miär 4 de­cem­ber 2016, be­sökt fö­re­ställ­ning 7 ja­nu­a­ri 2017. Di­ri­gent: Tomáš Ne­to­pil Re­gi: Tatja­na Gür­baca Sce­no­gra­fi: Marc We­e­ger Ko­stym: Sil­ke Will­rett Ljus: Ste­fan Bol­li­ger So­lis­ter: Da­ni­el Jo­hans­son, Jessica Muir­he­ad, He­i­ko Trin­sing­er, Katrin Kapp­lusch, Al­mas Svil­pa, Mar­tijn Cor­net. Foto näs­ta si­da: He­i­ko Trin­sing­er och Katrin Kapp­lusch.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.