Vål­det får ald­rig seg­ra!

Tidskriften OPERA - - Ledare -

Sam­ti­digt som det här num­ret skul­le sät­tas ihop för att skic­kas till tryck fre­da­gen den 7 april sker den fa­sans­ful­la ter­ror­at­tac­ken i cen­tra­la Stock­holm – en ka­pad last­bil kör med myc­ket hög fart in i folk­mas­san på Drott­ning­ga­tan och dö­dar minst fy­ra per­so­ner och ska­dar ett fem­ton­tal, någ­ra myc­ket all­var­ligt. Själv ha­de jag gått på gå­ga­tan en tim­me in­nan då­det på väg till min form­gi­va­re på Wal­ling­a­tan. Vi för­stod vid 15-tiden att nå­got ovan­ligt ha­de in­träf­fat ef­tersom ett an­tal he­li­kopt­rar hov­ra­de i luf­ten. När vi fick ve­ta vad som hänt gick det in­te att fort­sät­ta med ar­be­tet – för all kon­cent­ra­tion var som bort­blåst. All­ting blev så fu­tilt när ett dåd mot det öpp­na sam­häl­let och vår de­mo­kra­ti ägt rum. Tan­kar­na gick till al­la drab­ba­de. All gläd­je var bor­ta. Se­dan var det en myc­ket märk­lig och dov stäm­ning i hu­vud­sta­den när al­la vand­ra­de hemåt till fots, ef­tersom tun­nel­ba­nan var av­stängd och in­nerstads­bus­sar­na in­te gick.

Sam­ma tom­hets­käns­la var det när jag som re­dak­tör ha­de fär­dig­pro­du­ce­rat mitt förs­ta eg­na num­mer i sep­tem­ber 2003, då vår ut­ri­kesmi­nis­ter An­na Lindh just mör­dats. Sam­ma för­la­man­de käns­la av sorg.

Det be­sin­nings­lö­sa vål­det och onds­kan får ald­rig seg­ra. Där­för blir kons­ten än­nu vik­ti­ga­re, lik­som al­la hu­ma­nis­tis­ka ytt­ring­ar i vårt ci­vi­li­se­ra­de samhälle.

Oper­a­kons­ten är en glo­bal konst­form där OPERA för­sö­ker täc­ka in vä­sent­lig­he­ter, främst in­om eu­ro­pe­iskt ope­ra­liv. I vår­num­ret har Erik Grau­ne åkt till tys­ka Braunschweig för att va­ra med om pre­miä­ren på Kurt At­ter­bergs opera Ala­din. In­te nå­gon av hans ope­ror har spe­lats se­dan 1950-ta­let. Var­för det­ta in­tres­se nu för At­ter­berg i Tyskland? Själv var jag i Wi­en sista vec­kan i mars för att upp­le­va Ni­na Stem­mes Kund­ry­de­but i Al­vis Her­ma­nis nyupp­sätt­ning av Par­si­fal på Wi­e­ner Staatso­per. När den­na le­da­re skrivs är vår med­ar­be­ta­re Lennart Bro­man­der på Ber­li­ner Fest­tage och ser An­na Lars­son som Kund­ry och Iré­ne The­o­rin som fär­gar­frun i en nyupp­sätt­ning av Die Frau oh­ne Schat­ten. Mer om det i OPERAS som­mar­num­mer. Själv kom­mer jag att se två svens­kor de­bu­te­ra i en Straus­so­pe­ra i ett an­nat tyskt ope­ra­hus i ju­ni, mer om det­ta i höst­num­ret.

I se­nas­te num­ret av de dans­ka opera­vän­ner­nas med­lems­tid­ning Ascol­ta tyck­te man att OPERA be­va­kar in­ter­na­tio­nel­la pre­miä­rer rent slump­mäs­sigt. Na­tur­ligt­vis över­vä­ger vi myc­ket no­ga vil­ka upp­sätt­ning­ar vi väl­jer att re­cen­se­ra, och i de fles­ta fall finns ett sven­skin­tres­se i de ut­länds­ka pre­miä­rer som vi rap­por­te­rar om. I feb­ru­a­ri­num­ret be­va­ka­de vi Da­ni­el Jo­hans­sons Lo­hengrin­de­but i Es­sen. Al­la ovan nämn­da be­vak­nings­ob­jekt ta­lar sitt tyd­li­ga språk mot Ascol­tas tes.

Se­dan vill jag pas­sa på att varmt tac­ka de per­so­ner som stött oss rent eko­no­miskt ef­ter att OPERA fick sänkt pro­duk­tions­stöd av Sta­tens kul­tur­råd. Era bi­drag är ovär­der­li­ga!

SÖ­REN TRANBERG

Chefre­dak­tör och an­sva­rig ut­gi­va­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.