OPE­RA be­hö­ver pre­nu­me­ran­ter­nas stöd!

Tidskriften OPERA - - Ledare - SÖ­REN TRAN­BERG Chefre­dak­tör och an­sva­rig ut­gi­va­re

Att Tid­skrif­ten OPE­RA re­gel­bun­det be­va­kar det eu­ro­pe­is­ka ope­ra­li­vet har in­te kun­nat und­gå vå­ra lä­sa­re. Li­kaså för­sö­ker vi föl­ja vå­ra svens­ka in­ter­na­tio­nel­la sång­a­re re­gel­bun­det. I vå­ras re­cen­se­ra­de vi t.ex. Ni­na Stem­mes de­but som Kund­ry i Par­si­fal på Wi­e­ner Staatso­per. I det här num­ret rap­por­te­rar vi om två Salo­me­de­bu­tan­ter: Eli­sa­bet Strid i Leip­zig och Ma­lin By­ström i Ams­ter­dam. Och det är här som OPE­RA fyl­ler en vik­tig roll ef­tersom be­vak­ning­en i svensk dags­press nu­me­ra i det när­mas­te är obe­fint­lig. För att OPE­RA ska kun­na hål­la den­na höga ni­vå i fort­sätt­ning­en be­hövs me­del. Vi har pre­cis skic­kat in vår an­sö­kan om pro­duk­tions­stöd för 2018 till Sta­tens kul­tur­råd. Be­sked om till­del­ning kom­mer för­hopp­nings­vis strax fö­re jul.

För­u­tom OPE­RA i pap­pers­form och som tal­tid­ning har vi en ak­tiv si­da på Fa­ce­book, där främst tips och kor­ta ny­he­ter läggs ut re­gel­bun­det. För att vi ska kun­na fort­sät­ta med det­ta skul­le vi ock­så upp­skat­ta om vå­ra lä­sa­re och pre­nu­me­ran­ter vil­le stöd­ja oss med ett en­gångs­be­lopp på 100 kro­nor. Vi tar tack­samt emot ditt bi­drag på vårt bank­gi­ro 5701–7857, märkt som gå­va. I vårt no­vem­ber­num­mer kom­mer vi att upp­ma­na vå­ra trog­na lä­sa­re att vär­va nya pre­nu­me­ran­ter och för det får ni som tack en ny cd-in­spel­ning.

När des­sa ra­der skrivs av­slu­tas årets Ös­ter­sjö­fes­ti­val med att Da­ni­el Har­ding le­der Sve­ri­ges Ra­di­os Sym­fo­nior­kes­ter i Gustav Mahlers mo­nu­men­ta­la sjät­te sym­fo­ni. Ope­rain­sla­gen vid årets fes­ti­val – för­u­tom Pe­ter Sel­lars scen­ver­sion av Stra­vin­skijs Oe­di­pus Rex och Psalmsym­fo­nin på Kung­li­ga Ope­ran – sva­ra­de Ma­ri­in­skij­te­a­tern från S:t Pe­ters­burg för un­der sin chefs­di­ri­gent Va­le­rij Ger­gi­ev. Är det han som be­stäm­mer vad som ska spe­las i Ber­wald­hal­len? Att ge tred­je ak­ten av Wag­ners Par­si­fal fun­ge­rar i syn­ner­het när or­kes­ter­spe­let var så blän­dan­de, med en fin jämn­het rakt ige­nom he­la fram­fö­ran­det. Dock höll in­te den in­dif­fe­ren­te te­no­ren som sjöng Par­si­fal måt­tet. Hans tys­ka ut­tal var un­der all kri­tik. Jag hör­de in­te myc­ket av tex­ten. He­la Rhen­gul­det på­föl­jan­de kväll led i viss mån av sam­ma pro­blem. Om sång­ar­na ha­de haft tex­ten un­der hu­den, ja, då ha­de de kun­nat for­ma sin rol­ler på ett myc­ket bätt­re sätt.

Det är mer än märk­ligt att spe­la än­nu mer Wag­ner i Stock­holm när två Ring­ar gavs i vå­ras på Kung­li­ga Ope­ran. Jag ha­de i Ber­wald­hal­len hell­re hört ett kon­ser­tant fram­fö­ran­de av nå­gon av Rimskij-kor­sa­kovs sa­goo­pe­ror, som ald­rig spe­las i Sve­ri­ge. Där ha­de rys­sar­na va­rit på sin mam­mas ga­ta.

I van­li­ga fall skul­le ni lä­sa­re fått rös­ta fram vin­na­ren av vårt Ope­ra­pris 2017, men det har vi skju­tit upp till vårt no­vem­ber­num­mer. 2016 års pris de­las ut till Ann­louice Lögd­lund, när hon sjung­er ti­tel­rol­len i Tu­ran­dot på Fol­ko­pe­ran, lör­da­gen den 30 sep­tem­ber. Lögd­lund blir fak­tiskt den tret­tion­de pris­ta­ga­ren i rad som får vårt Ope­ra­pris.

Det lå­ter som en bra start på scen­hös­ten!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.