Tu­ran­dot

Tidskriften OPERA - - Forest All Ningar - FOL­KO­PE­RAN • RECENSENT: ING­VAR VON MALMBORG • FOTO: MATS BÄC­KER

Fol­ko­pe­rans scen är fylld av män­ni­skor i Mel­li­ka Me­lou­a­ni Me­la­nis upp­sätt­ning av Tu­ran­dot. Flyk­ting­ar med byl­ten skuf­fas iväg av tungt be­väp­na­de mi­li­tär­po­li­ser och unga prin­sar i vi­ta kal­song­er för­flyt­tar sig fram och till­ba­ka. Allti­hop ger ett dy­na­miskt flö­de och an­vänd­ba­ra kon­tras­ter till Puc­ci­nis ut­drag­na, lång­sam­ma verk från 1924, ald­rig full­bor­dat av ho­nom själv.

Re­kla­men ut­lo­var en ope­ra om gräns­löst be­gär och sä­kert har fle­ra i publi­ken nap­pat på löf­tet. Men Tu­ran­dot hand­lar om en asex­u­ell mas­smör­ders­ka som lå­tit hals­hug­ga ett tret­ti­o­tal lyst­na, för­hopp­nings­ful­la unga fri­a­re och vars livs­lögn är att hon ge­nom att in­te gif­ta sig häm­nas en an­mo­der i Ki­na för någ­ra tu­sen år se­dan.

Var­för ris­ke­rar den tar­ta­ris­ke furs­te­so­nen Calaf li­vet för att få prin­ses­san? Hans pap­pa har för­lo­rat sitt ri­ke och ir­rar runt i värl­den: hand­lar det om fa­mil­jens re­vansch? Är det ren nar­cis­sism? Kåt­het? För­klädd döds­läng­tan?

Me­la­nis tolk­ning är att Calaf drivs av kär­leksläng­tan men sam­ti­digt är liv­rädd. Där­för till­bring­ar Mat­hi­as Zacha­ri­as­sen i ena sångar­la­get och Kje­til Støa i det and­ra – den se­na­re gör en ut­märkt sång­pre­sta­tion – myc­ket tid hop­krup­na och till­tuf­sa­de.

Tan­ken är in­tres­sant, kans­ke, men trå­kig. Vi för­vän­tar oss livs­be­ja­kan­de list, gär­na pas­sio­ne­rad ga­len­skap. I ”Nes­sun dor­ma” ro­par ju Calaf ”jag seg­rar” när gry­ning­en kom­mer och Tu­ran­dot är hans. I den­na upp­sätt­ning för­lus­tar han sig sam­ma natt glupskt med någ­ra slav­poj­kar. Här har re­gis­sö­rens ero­tis­ka fan­ta­si­er gjort kul­ler­byt­ta med tro­vär­dig­he­ten.

Ett ut­märkt upp­slag är att lå­ta Tu­ran­dots in­re ge­stal­tas av en li­ten flic­ka, svart­klädd och med flä­tor, släkt med Lil­la My. Hon spar­kar, slår, frä­ser och ko­kar över av fru­stra­tion. Och tar fram kni­ven när en fri­a­re sva­rar fel. När Tu­ran­dot för­nim­mer dof­ten av Calafs mas­kuli­ni­tet dör hen­nes lil­la skug­ga, ömt iväg­bu­ren av ho­nom.

OPERAS pris de­la­des ut på Fol­ko­pe­ran och gick till Ann­louice Lögd­lund, som gör Tu­ran­dot i det ena sångar­la­get. Hon kom­mer loss bra på slu­tet och sam­ma sak gäl­ler Åsa Thyll­man i and­ra la­get. Isprin­ses­sans klän­ning­ar av Jasmin­da Asplund Blan­co har iro­nis­ka släng­ar av bå­de val­ky­ria och brit­tisk lä­ra­rin­na år 1902.

Slutsce­nen i Tu­ran­dot, där he­la en­semb­len sjung­er kär­le­kens lov, har ald­rig va­rit tro­vär­dig. In­te ef­ter al­la mord. Här bor­de prin­ses­san fått prö­va en se­rie mju­ka­re to­ner långt in­nan den sva­la, ero­tik­be­fri­a­de för­so­ning­s­kys­sen med Calaf.

Ro­li­gast är krigs­lor­der­na Ping, Pang och Pong, tre ka­rak­tä­rer ur com­me­dia dell´ar­te, som öser på i en skru­vad machis­mo. På ett gläd­je­hus i Bang­kok sjung­er de om lyck­li­ga­re ti­der – fö­re Tu­ran­dot. Wiktor Sun­dqvist och Fredrik Strid i förs­ta la­get är ful­la av här­lig själ­vi­ro­ni och har ut­märkt scen­när­va­ro.

Hen­ri­ik­ka Grön­dahl gör en fin in­sats som tjäns­te­kvin­nan Liù. In­led­ning­en, med strup­sång­a­ren Gi­ri­lal Baars, ger verk­lig mer­smak.

Ef­tersom 20-man­naor­kes­tern är för­mins­kad till fjor­ton in­stru­ment är Puc­ci­nis gong­er, xy­lo­fo­ner och klock­spel bor­ta – lik­som allt an­nat ki­ne­siskt. Upp­sätt­ning­en, som väx­el­vis di­ri­ge­ras av Ma­rit Strind­lund och Alice Farn­ham, fun­ge­rar bra, trots be­gräns­ning­ar­na.

PUC­CI­NI: TU­RAN­DOT

Premiär 18 och 20 sep­tem­ber, be­sökt fö­re­ställ­ning­ar 27 sep­tem­ber och 1 ok­to­ber 2017. Dirigent: Ma­rit Strind­lund / Alice Farn­ham Re­gi: Mel­li­ka Me­lou­a­ni Me­la­ni Sce­no­gra­fi: Han­na Reid­mar Ljus: Pa­trik Bo­gårdh Vi­deo: Vi­su­al Re­li­ef Ko­stym: Jasmin­da Asplund Blan­co Ko­re­o­gra­fi: To­ve Sah­lin So­lis­ter: Mat­hi­as Zacha­ri­as­sen / Kje­til Støa, Ann­louice Lögd­lund / Åsa Thyll­man, An­ton Eriks­son / Ol­le Pers­son, Wiktor Sun­dqvist /Jesper Säll, Fredrik Strid / Mar­kus Pet­ters­son, Hen­ri­ik­ka Grön­dahl / Al­bi­na Isu­fi, Mar­kus Sch­wartz. Spe­las t.o.m. 26 no­vem­ber. www.fol­ko­pe­ran.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.