SIR PETER HALL 1930 – 2017

Tidskriften OPERA - - In Memoriam -

† Den brit­tis­ke te­a­ter- och ope­ra­re­gis­sö­ren Sir Peter Hall har av­li­dit 86 år gam­mal. Han grun­da­de Royal Sha­kespe­a­re Com­pa­ny 1960 och var dess konst­när­li­ge chef fram till 1968. Fem år se­na­re blev han chef för Na­tio­nal Theat­re i Lon­don. Hall ha­de ock­så en stor kär­lek till oper­a­kons­ten. En­bart vid fest­spe­len i Glyn­de­bour­ne re­gis­se­ra­de han in­te mind­re än nit­ton upp­sätt­ning­ar un­der en tids­pe­ri­od på drygt 35 år. Han var ock­så konst­när­lig le­da­re un­der pe­ri­o­den 1984–90. Han spe­la­de en av­gö­ran­de roll vid om­bygg­na­den av Glyn­de­bour­ne, som re­sul­te­ra­de i helt nytt ope­ra­hus.

Han förs­ta upp­sätt­ning där var Ca­vallis La Ca­listo 1970. Bland hans mest lyckade iscen­sätt­ning­ar kan näm­nas Fi­garos bröl­lop, Così fan tut­te och Don Gio­van­ni, al­la di­ri­ge­ra­de av Ber­nard Hai­tink, Glucks Or­feus och Eu­ry­di­ke, där Ja­net Ba­ker gjor­de sitt sista ope­ra­fram­trä­dan­de, och Ros­si­nis Askungen. Halls po­pu­lä­ra upp­sätt­ning av Ben­ja­min Brit­tens En mid­som­mar­natts­dröm från 1981 gavs i fem re­pri­ser.

Peter Halls Co­vent Gar­den-de­but var den brit­tis­ka pre­miä­ren på Schön­bergs Mo­ses och Aron, di­ri­ge­rad av Ge­org Sol­ti. And­ra be­ty­dan­de upp­sätt­ning­ar på Co­vent Gar­den var ur­pre­miä­ren på Mi­chael Tip­petts The Knot Gar­den (1970), Eu­gen One­gin, Tris­tan och Isol­de samt Salo­me med då­va­ran­de hust­run Ma­ria Ewing i ti­tel­rol­len.

Till hund­ra­års­min­net av Ri­chard Wag­ners död 1983 fick Peter Hall upp­dra­get att iscen­sät­ta Ni­be­lung­ens ring vid Bay­reut­h­fest­spe­len, där Ge­org Sol­ti gjor­de sin de­but i det över­täck­ta or­kes­ter­di­ket. Själv såg jag den­na Ring-upp­sätt­ning året där­på, då Sol­ti ha­de er­satts av Peter Schneider. Kri­ti­ken var yt­terst blan­dad. Halls Ring var å ena si­dan oer­hört ro­man­tisk el­ler väl­digt sti­li­se­rad, som t.ex. Val­ky­ri­ans and­ra akt. För min del kom­mer jag ald­rig att glöm­ma Hil­de­gard Be­h­rens ama­son­li­ka Brünn­hil­de.

Sir Peter Hall di­a­gnosti­ce­ra­des med de­mens 2011.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.