I num­rets hu­vud­in­ter­vju pre­sen­te­ras ko­stymö­ren Karin Er­ski­ne. Hon bör­ja­de sin verk­sam­het i Lon­don i slu­tet av 1960-ta­let. Er­ski­ne be­rät­tar bl.a. om ko­sty­mens be­ty­del­se i oli­ka upp­sätt­ning­ar, så­väl in­om te­a­ter, film, ope­ra som dans.

OPERAS Sören Tran­berg träf­fa­de i slu­tet av sep­tem­ber ko­stymö­ren Karin Er­ski­ne i hen­nes hem i Drott­ning­holm. Det blev ett sam­tal som un­der någ­ra tim­mar hand­la­de om ko­sty­mens be­ty­del­se i oli­ka upp­sätt­ning­ar, men som ock­så kom att spän­na över Karin Er­ski­nes

Tidskriften OPERA - - Innehåll -

Var du konst­när­ligt in­flu­e­rad hem­i­från i va­let av yr­ke?

– Det fanns i mitt barn­doms­hem ett starkt in­tres­se för mu­sik och form­giv­ning. Då jag var i 18-års­ål­dern var jag osä­ker be­träf­fan­de mitt yr­kes­val. Ef­ter av­slu­tad skol­gång gick jag en grund­ut­bild­ning på en konst­sko­la i Stock­holm. Jag var in­tres­se­rad av form­giv­ning men in­te alls in­rik­tad på te­a­ter. På den ti­den fanns det ing­en spe­ci­ell ut­bild­ning var­ken för te­a­ter­ko­stym el­ler sce­no­gra­fi i Sve­ri­ge. Någ­ra kor­ta­re kur­ser fö­re­kom visst på Konst­fack, men vil­le man gå en läng­re ut­bild­ning fick man sö­ka sig ut­om­lands.

– Jag sök­te mig till Lon­don i slu­tet av 60-ta­let, den mest dy­na­mis­ka plat­sen för nya im­pul­ser och idéer. Tack va­re mitt eng­els­ka med­bor­gar­skap kun­de jag prak­ti­se­ra på Vo­gues lay­outav­del­ning med sik­tet in­ställt på gra­fisk de­sign. Ef­tersom jag ock­så var in­tres­se­rad av kläd­form­giv­ning, tog jag pa­ral­lellt kur­ser i till­skär­ning.

Hur kom det sig att du bör­ja­de ar­be­ta på Old Vic, som se­der­me­ra blev Na­tio­nal Theat­re i Lon­don?

– Jag blev till­frå­gad av en be­kant som ar­be­ta­de i fär­ge­ri­et på Old Vic, om jag kun­de ryc­ka in på te­a­terns ko­sty­ma­tel­jé där de be­höv­de sy­hjälp in­för en an­nal­kan­de premiär. Tack va­re att jag var flink på att sy ha­de jag ham­nat mitt i en fan­tas­tisk te­a­termil­jö. Sir Lau­rence Olivier var te­a­ter­chef för en en­semb­le som bl.a. be­stod av skå­de­spe­la­re som Mag­gie Smith, Va­nes­sa Red­gra­ve, Al­bert Fin­ney och Ant­ho­ny Hopkins.

– Ef­ter pre­miä­ren blev jag er­bju­den en an­ställ­ning på te­a­terns herr­skräd­de­ri och där stan­na­de jag i cir­ka ett och ett halvt år. Det var in­te nå­gon stor ko­sty­ma­tel­jé men en av de bäs­ta i Lon­don. Det hän­de t.o.m. att Co­vent Gar­den an­li­ta­de oss för att till­ver­ka ba­lett­ko­sty­mer åt Ru­dolf Nu­re­jev och Mar­got Fon­teyn.

Se­dan job­ba­de du på BBC.

– Jo, jag vil­le pro­va nå­got nytt och sök­te mig till BBC. Där triv­des jag in­te li­ka bra. Det var som att ham­na i en stor fa­brik. Det gjor­des allt­för många pro­duk­tio­ner sam­ti­digt och jag kän­de mig som en li­ten kug­ge i ett stort ma­ski­ne­ri. På Old Vic ha­de jag haft en när­het till ar­be­tet på sce­nen och till al­la som ar­be­ta­de på te­a­tern. På BBC stan­na­de jag där­för ba­ra en kort tid och sök­te mig till mo­de­de­sign an­pas­sad för kon­fek­tion. Jag bör­ja­de ar­be­ta till­sam­mans med de två unga form­gi­var­na Syl­via Ay­ton och Zand­ra Rho­des. Det var helt an­norlun­da och dess­utom myc­ket ro­ligt och lä­ro­rikt. Zand­ra Rho­des är i dag ett stort namn i mo­de­värl­den.

– Det var de här tre to­talt oli­ka ar­bets­plat­ser­na som la­de grun­den för min fort­sat­ta verk­sam­het som ko­stym­de­sig­ner.

Du var un­der en ti­o­års­pe­ri­od ko­sty­m­an­sva­rig för en mängd oli­ka pro­duk­tio­ner på Sve­ri­ges Te­le­vi­sion.

– Ef­ter fy­ra fan­tas­tis­ka år i Lon­don flyt­ta­de jag hem igen. Jag sök­te mig till SVT som just ha­de ut­ö­kat sin verk­sam­het med än­nu en ka­nal, TV2, och en tv-te­a­te­ren­semb­le. Det var en fram­gångs­rik pe­ri­od. Då gjor­des många egen­pro­du­ce­ra­de te­a­ter­pro­duk­tio­ner och dra­ma­se­ri­er. Jag ha­de bör­jat de­sig­na ko­sty­mer och fick di­rekt fast an­ställ­ning som ko­stym­teck­na­re.

– Jag ar­be­ta­de med ett stort an­tal myc­ket va­ri­e­ran­de pro­duk­tio­ner, bl.a. Strind­bergs I havs­ban­det med Ernst Hu­go Jä­re­gård och Har­ri­et An­ders­son, Jo­los Nå­gon­stans i Sve­ri­ge, Siwertz' Se­lambs (samt­li­ga i re­gi av Bengt La­gerkvist), och Ba­bels hus ef­ter P.C. Jer­silds ro­man – som be­lys­te so­ci­a­la frå­gor.

– Jag blev ock­så ko­sty­m­an­sva­rig för Ing­mar Berg­mans Troll­flöj­ten, som spe­la­des in på Film­hu­set i en upp­byggd ko­pia av Drott­ning­holms­tea­terns scen. Berg­man vil­le fånga 1700-talste­a­terns charm och lek­full­het i fil­men. I Sve­ri­ge var det omöj­ligt att hit­ta de ty­ger jag vil­le ha. Jag fick nöja mig med dem som än­då fanns. Ge­nom att fär­ga in dem för hand kun­de jag få fram det ut­tryck jag sök­te i dräk­ter­na.

– Jag lå­na­des ock­så ut till Barn­re­dak­tio­nen un­der en pe­ri­od för att till­ver­ka al­la fi­gu­rer som skul­le ani­me­ras till pro­gram­met Lo­ran­ga, Ma­sa­rin och Dar­tan­jang, som byg­ger på Bar­bro Lind­grens bok. Nu­me­ra en rik­tig klas­si­ker.

– När jag blev allt­mer ef­ter­frå­gad som ko­stymör ut­an­för Sve­ri­ges Te­le­vi­sion och mi­na tjänst­le­dig­he­ter blev allt läng­re, sa jag upp mig och bör­ja­de som fri­lans 1981. Jag ar­be­ta­de till att bör­ja med på Stock­holms stads­tea­ter, sen på Rikste­a­tern och Dra­ma­ten, men ock­så med film.

Själv minns jag myc­ket väl ditt sam­ar­be­te med ko­re­o­gra­fen Ulf Gadd och sce­no­gra­fen Sve­ne­rik Gou­de, vil­ket re­sul­te­ra­de i någ­ra fan­tas­tis­ka dans­pro­duk­tio­ner på Sto­ra Te­a­tern i Gö­te­borg. Det var bild­mäs­sigt myc­ket star­ka upp­sätt­ning­ar med en mix av många in­flu­en­ser från dans, konst, film, lit­te­ra­tur etc. Det mås­te ha va­rit en stor kre­a­ti­vi­tet i det tea­met?

– Ja, jag ha­de ti­di­ga­re ar­be­tat med Gadd och Gou­de i en tv-pro­duk­tion av Då­rar­nas hus med mu­sik av Vi­king Dahl. Se­na­re bad de mig att kom­ma till Sto­ra Te­a­tern för att ska­pa ko­sty­mer­na till de­ras fy­ra tim­mar långa dans­dra­ma Ring­en i sam­band med hund­ra­års­min­net av Ri­chard Wag­ners död. Ett ena­stå­en­de be­rät­tan­de i form av dans­te­a­ter. Bå­de Ulf Gadd och Sve­ne­rik Gou­de var fan­ta­si­ri­ka kre­a­tö­rer som ska­pa­de fan­tas­tis­ka to­tal­konst­verk. De fann all­tid in­spi­re­ran­de äm­nen och för­slag till nya pro­jekt. – Vi gjor­de många dans­te­a­ter­pro­duk­tio­ner till­sam­mans som Tan­go Bu­e­nos Aires 1907, Gös­ta Ber­lings sa­ga, Di­a­g­hi­levs rys­ka ba­lett, Bhi­ma vin­dar­nas son och många fler. Vi ut­veck­la­de bra ar­bets­me­to­der till­sam­mans. När re­pe­ti­tions­pe­ri­o­den star­ta­de så träf­fa­des vi of­ta och åt mid­dag till­sam­mans för att sum­me­ra vad som ha­de gjorts och vad som skul­le gö­ras. Det var en av många sti­mu­le­ran­de pe­ri­o­der i mitt yr­kes­liv.

– På den ti­den fanns det in­te nå­got fär­ge­ri på Sto­ra Te­a­tern, så jag fick fär­ga och pa­ti­ne­ra ko­sty­mer­na själv med li­te hjälp av en de­kor­må­la­re.

Va­ri lig­ger skill­na­der­na när du gör ko­stym för dans, te­a­ter och ope­ra?

– En bra scen­ko­stym kan va­ra till li­ka stor hjälp för så­väl skå­de­spe­la­re som dan­sa­re och sång­a­re när de ska hit­ta si­na roll­ka­rak­tä­rer. Jag minns myc­ket väl förs­ta gång­en jag blev med­ve­ten om det­ta. Det var i ett myc­ket ti­digt sam­ar­be­te med Ul­la Sjö­blom, som då gjor­de mu­mi­en i tv-ver­sio­nen av Strind­bergs Spök­so­na­ten. Hon viss­te pre­cis hur man skul­le rö­ra sig i en kor­set­te­rad 1800-talsklän­ning med långt släp, men vil­le no­ga tes­ta plag­gets rö­rel­se, tyngd och be­gräns­ning­ar så att hon kun­de an­pas­sa si­na rö­rel­ser till att hit­ta den roll­ka­rak­tär hon sök­te.

– Jag har all­tid va­rit in­tres­se­rad av hur vi män­ni­skor på­ver­kas av den tid och den mil­jö som vi le­ver i och hur det ut­tryc­ker sig i klä­der­na vi bär. Med­ve­tet el­ler un­der­med­ve­tet på­ver­kas vi känslo­mäs­sigt av bå­de färg och form.

– För att kun­na för­stå en hi­sto­risk tid så sö­ker jag in­te ba­ra olik­he­ter­na ut­an även det som på­min­ner om det som finns i vår egen tid. Jag tyc­ker det är ett bra sätt att när­ma sig en an­nan epok.

– Det är myc­ket svå­ra­re än man skul­le tro att ska­pa nu­ti­da ko­sty­mer för film och scen. Många har si­na eg­na per­son­li­ga re­fe­ren­ser och åsik­ter om vad som pas­sar och vil­ken färg som klär dem bäst och tän­ker in­te på att de gör en roll­ka­rak­tär som ska stå i för­bin­del­se med an­nat i scen­rum­met.

Du har väx­lat fli­tigt mel­lan te­a­ter, dans och ope­ra, var­för?

– Det har med­fört en be­ri­kan­de kors­be­frukt­ning. Men när jag har ar­be­tat med te­a­ter har jag ibland sak­nat mu­si­ken. Mu­si­ken ta­lar di­rekt till vå­ra käns­lor, nå­got som gör att man blir fri­a­re i ska­pan­det av bil­der och in­te fast­nar i sitt tän­kan­de.

Hur in­led­des ditt sam­ar­be­te med Ro­bert Le­page? Ni gjor­de Hector Ber­li­oz' Fausts för­dö­mel­se i Ja­pan och på Bas­til­jo­pe­ran i Pa­ris, men ock­så på Metro­po­li­tan i New York.

– Det bör­ja­de med att en pro­jekt­le­da­re på Dra­ma­ten i bör­jan av 90-ta­let ring­de och frå­ga­de om jag vil­le gö­ra ko­sty­mer­na till Ro­bert Le­pa­ges upp­sätt­ning av Ett dröm­spel i Må­lar­sa­len. Le­page ha­de air av popstjär­na, om­gi­ven av ett stort en­tou­rage. Han vil­le in­te gär­na ha ar­bets­mö­ten, men där­e­mot in­tres­san­ta dis­kus­sio­ner om oli­ka äm­nen som konst, ve­ten­skap och teknik. Le­page med sitt liv­li­ga in­tel­lekt har gjort många in­tres­san­ta upp­sätt­ning­ar, där han gär­na an­vän­der sig av teknik för att ska­pa sitt eget po­e­tis­ka bild­språk.

– In­nan jag bör­ja­de ar­be­ta med ho­nom res­te jag till Chi­ca­go för att få en möj­lig­het att se en av hans upp­sätt­ning­ar och för­sö­ka för­stå hur han ar­be­ta­de. Det var Need­les and Opi­um som jag tyck­te myc­ket om. Vi träf­fa­des på­föl­jan­de dag på ett li­tet café för att pra­ta om Ett dröm­spel. Jag vi­sa­de ho­nom ett fo­to­gra­fi som jag ha­de hit­tat och tyck­te kun­de va­ra in­spi­re­ran­de för vår kom­man­de pro­duk­tion. Just den bil­den blev se­dan upp­sätt­ning­ens af­fisch.

– Även om vi säl­lan ha­de någ­ra ar­bets­mö­ten så tyc­ke jag att det var ro­ligt och in­spi­re­ran­de att ar­be­ta med ho­nom. Han var myc­ket ly­hörd för al­la mi­na ko­sty­midéer och han tog väl va­ra på dem.

Hur gick pro­ces­sen till när ni ska­pa­de Fausts för­dö­mel­se?

– Faust för­dö­mel­se var en be­ställ­ning av Sei­ji Oza­wa Mat­su­mo­to Festival i Ja­pan. Ro­bert Le­page ha­de gjort en sce­no­gra­fi i form av ku­ber som i ett mo­dul­sy­stem. Jag skul­le an­sva­ra för mer än 200 ko­sty­mer med en mi­ni­mal bud­get. So­lis­ter­nas ko­sty­mer till­ver­ka­des i Stock­holm. Ko­sty­mer­na till de ja­pans­ka ak­tö­rer­na till­ver­ka­des i Qué­bec. När al­la ko­sty­mer var fär­dig­ställ­da frak­ta­des de till­sam­mans med sce­no­gra­fin till Mat­su­mo­to. Men när upp­sätt­ning­en se­na­re sat­tes upp i Pa­ris var ko­ris­ter­na myc­ket läng­re och an­ta­let ha­de ut­ö­kats från 30 till 60 per­so­ner, vil­ket kräv­de många nya ko­sty­mer. Det upp­stod fler pro­blem när den flyt­ta­des vi­da­re till Metro­po­li­tan i New York. Kö­ren be­stod där av över 80 per­so­ner som var än­nu läng­re. Vi tving­a­des ka­pa uni­forms­hat­tar­na på höj­den så att sol­da­ter­na fick plats i sce­no­gra­fin.

Tid­lö­sa ko­sty­mer har präg­lat någ­ra av di­na se­nas­te pro­duk­tio­ner, som t.ex. Al­ci­na och Or­feus och Eu­ry­di­ke på Gö­te­borgso­pe­ran. Har det va­rit med­ve­tet?

– Jag tyc­ker om när det in­te blir för tyd­ligt vil­ken tids­pe­ri­od ko­sty­mer­na speg­lar. Det blir stör­re räck­vidd och be­rät­tel­sen kan bli mer in­tres­sant att ta till sig. I det se­nas­te sam­ar­be­tet i Gö­te­borg med re­gis­sö­ren Da­vid Ra­dok och sce­no­gra­fen Lars-åke Thess­man i Weills och Brechts De sju döds­syn­der­na och Puc­ci­nis Gi­an­ni Schic­chi har jag ar­be­tat på det­ta sätt.

Hur väx­er ett kon­cept fram mel­lan re­gis­sör, sce­no­graf och ljus­sät­ta­re?

– Te­a­ter är en kol­lek­tiv konstart, där ut­ma­ning­en är att få ihop al­las kre­a­ti­va idéer till en ge­men­sam en­het. Det gäl­ler att ha en bra di­a­log i tea­met. Att va­ra ly­hörd för varand­ra. Släp­pa in varand­ras idéer. Det blir gans­ka oli­ka från gång till gång be­ro­en­de på vil­ket team man ar­be­tar med.

Hur ser din fram­tid ut?

– Läng­tan till att fort­sät­ta kan fin­nas. Jag ar­be­tar så länge det är in­tres­sant och in­spi­re­ran­de. Det är all­tid en ut­ma­ning var­je gång man star­tar ett nytt pro­jekt. Då bör­jar ett sö­kan­de ef­ter nya idéer. Ett ar­be­te som är myc­ket tidskrä­van­de men hål­ler igång tan­ke­verk­sam­he­ten.

Fö­re­ställ­ning­ar: Al­ci­na och Or­feus och Eu­ry­di­ke. Foto: Mats Bäc­ker. Por­trätt Karin Eski­ne. Foto: Mats Bäc­ker. Ko­stymskis­ser: Bhi­ma vin­dar­nas son, eu­nuc­ken från Sche­he­ra­za­de och två da­mer från Tan­go Bu­e­nos Aires 1907. Gi­an­ni Schic­chi i bly­erts.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.