Kam­mer­sän­ge­rin Hilde Zadek fyl­ler 100 år! Vi por­trät­te­rar den­na ly­riskt-dra­ma­tis­ka so­pran och pe­da­gog, som var en av Wi­e­no­pe­rans le­dan­de ar­tis­ter un­der 25 år.

Tidskriften OPERA - - Innehåll -

Värl­dens älds­ta ope­ras­ång­ers­ka Hilde Zadek fyl­ler 100 år den 15 de­cem­ber. Hon föd­des i Brom­berg 1917 – nu­me­ra pols­ka Byd­goszcz – i förs­ta världs­kri­gets skug­ga, men väx­te upp i Stet­tin (Szcze­cin) i väst­ra Pom­mern. Där lev­de hon fram till 1934, in­nan hon som ju­din­na ic­ke var önsk­värd i Tyskland ef­ter att Adolf Hit­ler ut­setts till rikskans­ler 1933. Zadek läm­na­de sin hemstad och for till Ber­lin. Där­i­från ut­vand­ra­de hon som 17-åring till Pa­les­ti­na. Hon ar­be­ta­de som prak­ti­kant på ett barn­hem i Je­ru­sa­lem, och ut­bil­da­de sig se­na­re till sjuk­skö­ters­ka.

Hilde Zadek lyc­ka­des få ut si­na för­äld­rar och sin sys­ter från Na­zi­tyskland och fa­mil­jen kun­de åter­före­nas i Pa­les­ti­na 1939. För­äld­rar­na ar­be­ta­de i skobran­schen och de­ras af­fär total­för­stör­des un­der Kri­stall­nat­ten den 9 no­vem­ber 1938. Za­deks far greps och in­ter­ne­ra­des i kon­cent­ra­tions­läg­ret Sach­sen­hau­sen. Ef­ter åter­för­e­ning­en öpp­na­de för­äld­rar­na en ny sko­bu­tik i Je­ru­sa­lem. Där ar­be­ta­de Hilde Zadek sam­ti­digt som hon tog sång­lek­tio­ner för Ro­sa Pauly vid sta­dens mu­sik­kon­ser­va­to­ri­um. Re­dan då var sik­tet in­ställt på att bli ope­ras­ång­ers­ka trots att hon ald­rig sett nå­gon ope­raupp­sätt­ning.

Un­der si­na fy­ra förs­ta år i Pa­les­ti­na tog hon dock in­te en ton på grund av sin oro för fa­mil­jen. Fle­ra av hen­nes släk­ting­ar och vän­ner för­in­ta­des i na­zis­ter­nas kon­cent­ra­tions­lä­ger. Någ­ra lyc­ka­des ut­vand­ra till Ku­ba och Chi­le. In­te ens i Je­ru­sa­lem kän­de sig Hilde Zadek sä­ker, in­te för­rän Er­win Rom­mel och tys­kar­na 1942 för­lo­ra­de sla­get vid el-ala­me­in mot eng­els­män­nen ute i den egyp­tis­ka ök­nen. Via ett sti­pen­di­um i Zürich åter­vän­de Zadek till Eu­ro­pa hös­ten 1945 med ett eng­elskt trans­port­far­tyg som la­de ut från Alex­an­dria. Res­ten av fa­mil­jen ut­vand­ra­de till USA.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.