IN MEMORIAM

Tidskriften OPERA - - Innehåll -

Hans Al­fred­son, Si­eg­fri­ed Köhler, Peter Hall, Ri­chard Trim­born och Pär-olof Jo­hans­son.

† Hans Al­fred­son har av­li­dit 86 år gam­mal. Att ringa in den­ne mång­syss­la­re går knap­past. Sam­ar­be­tet i Svens­ka Ord med par­häs­ten Tage Da­ni­els­son i allt ifrån re­vyn Grö­na Hund till Frö­ken Flegg­mans mu­stasch, Val­frid Lin­de­man, Mo­se­bac­ke Monar­ki, Dra­ma­te­nen­ga­ge­mang i Alf Sjö­bergs upp­sätt­ning av Gol­doni­pjä­sen Gruf­fet i Chioz­za, ope­ra­re­gi till Al­ban Bergs Woz­zeck på Stock­holmso­pe­ran 1984 med en ung Esa-pek­ka Sa­lo­nen på pul­ten, sjölor­den Sir Jo­seph Por­ter i Gil­bert & Sul­li­vans HMS Pina­fo­re (även re­gi och över­sätt­ning, tv-sänd), på Oscarste­a­tern och vice­kung­en i Of­fen­bacho­pe­ret­ten La Péricho­le mot Eli­sa­beth Sö­der­ström på Söd­ra Te­a­tern i Stock­holm (tv-sänd). Sce­no­gra­fin till Tage Da­ni­els­sons och ton­sät­ta­ren Lars Jo­han Wer­les Ani­ma­len på Sto­ra Te­a­tern i Gö­te­borg 1979, även den tv-sänd.

Ma­nus och film­re­gi till t.ex. Falskt som vat­ten med Ma­rie Gö­ran­zon och Malin Ek. För­fat­ta­re till En ond man, där ett ka­pi­tel ut­gjor­de un­der­la­get till fil­men Den en­fal­di­ge mör­da­ren. Bäst sam­man­fatt­ning av Hans Al­fred­sons livs­gär­ning hit­tar jag i Björn Nils­sons bokre­cen­sion i Ex­pres­sen den 1/9 1980: ”En ond man är in­te helt lätt att ka­rak­tä­ri­se­ra, även om man re­dan ef­ter ett fem­ti­o­tal si­dor bör­jar ana att dess upp­hovs­man mås­te va­ra en av de mer an­märk­nings­vär­da be­rätt­ar­be­gåv­ning­ar som vi just nu äger. Intri­gen vind­lar bak­åt ge­nom de­cen­ni­er­na med en upp­fin­nings­ri­ke­dom och en åt­minsto­ne sken­bar nyck­full­het som emel­lanåt er­in­rar om Val­frid Lin­de­mans be­kan­ta mo­no­lo­ger. Fem hop­ha­ka­de be­rät­tel­ser jäm­te en av­slu­tan­de ove­ten­skap­lig men myc­ket al­fred­sonsk ef­ter­skrift om män­ni­skans för­hål­lan­de till gott och ont, fram­för allt det se­na­re.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.