DIE SCHWEIGSAME FRAU

Tidskriften OPERA - - Innehåll -

Frun tar tun­nel­ba­nan för att över­va­ra ur­pre­miä­ren på Dracu­la på Kung­li­ga Ope­ran. På T-cen­tra­len stö­ter hon ihop med te­a­terns för­re chefs­dra­ma­turg, Ste­fan Jo­hans­son, som läg­ger ut tex­ten om ver­kets till­bli­vel­se, vil­ket ba­ra öka­de Fruns för­vänt­ning­ar. Vi går Drott­ning­ga­tan fram och sned­dar in på Freds­ga­tan. Då möts vi på Gustav Adolfs torg av ljud­bang­ar av säl­lan hört slag. På ope­ra­fa­sa­den pro­ji­ce­ra­des il­lu­so­riskt fly­gan­de flad­der­möss och blo­det rann ut­ef­ter väg­gar­na. Väl in­ne i den trånga en­tré­hal­len låg dim­man tät.

Till slut kom fö­re­ställ­ning­en igång, men tio mi­nu­ter fö­re pa­us ut­lös­tes brand­lar­met. All publik mås­te snabbut­rym­mas ut på Gustav Adolfs torg, men tack och lov reg­na­de det in­te den­na grå­mur­ri­ga lör­dags­kväll. I fem­ton mi­nu­ter fick vi vän­ta på att få kom­ma in. Rö­ken ha­de vand­rat upp i ope­ra­hu­set till vå­nings­plan sju och ett föns­ter som skul­le va­rit stängt stod på vid ga­vel – det var tyd­li­gen det­ta som ut­lös­te brand­lar­met. Det he­la kän­des som en hap­pe­ning, un­ge­fär som det in­gått i spe­let. Frun upp­täck­te dock att någ­ra ope­ra­ha­bi­tué­er som in­te tål rök på scen ha­de gått hem ef­ter rök­ut­veck­ling­en.

Ef­teråt drog Frun sig till min­nes att Dracu­la är i gott säll­skap – även and­ra ur­pre­miä­rer har bli­vit av­brut­na, om än in­te av sam­ma an­led­ning. Då Puc­ci­nis Tosca skul­le urupp­fö­ras på Te­atro Costan­zi i Rom 1900, blev fö­re­ställ­ning­en till och med bomb­ho­tad via ett ano­nymt brev. Av den an­led­ning­en ge­nom­för­des grund­li­ga kropps­vi­si­te­ring­ar av publi­ken, och de som in­te släpp­tes in för­de ett för­skräck­ligt ovä­sen, som smit­ta­de av sig på dem som satt in­ne i sa­long­en un­der bör­jan av förs­ta ak­ten. All­mänt tu­mult upp­stod, och ef­ter att di­ri­gen­ten sla­git av drog man ner ri­dån. Na­tio­nalsång­en spe­la­des och ef­ter att lug­net ha­de in­fun­nit sig, släpp­te man in res­ten av publi­ken och tog om förs­ta ak­ten från bör­jan. Där­ef­ter för­flöt allt ut­an någ­ra missö­den. Som be­kant har Tosca stått på re­per­to­a­ren på värl­dens ope­ra­hus se­dan dess. Åter­står att se om Dracu­la rö­ner sam­ma öde även i det av­se­en­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.