Var­för sit­ter ope­ra­che­fer­na så länge?

Tidskriften OPERA - - Ledare - Sören Tranberg

Det här num­rets krö­ni­kör Claes Wah­lin tar fas­ta på att många av vå­ra svens­ka mu­sikin­sti­tu­tio­ner leds av en och sam­ma per­son i över ett de­cen­ni­um. Och Wah­lin på­ta­lar att om chefs­re­kry­te­ring­ar­na fort­sät­ter att ske ut­i­från in­sti­tu­tio­ner­nas tra­di­tio­nel­la verk­sam­het, kom­mer sa­ker­nas sorg­li­ga till­stånd in­te ba­ra att kvar­stå ut­an ock­så att fort­gå. Det är ba­ra att in­stäm­ma i hans slut­sat­ser.

Helt obe­märkt i svensk kul­tur­be­vak­ning – för­u­tom i Värm­land – är att Werm­land Ope­ras chef Ole Wig­go Bangs kon­trakt för­längts med två år till. Han sit­ter till 2021 och är då 70 år. Han har haft oli­ka chefs­po­si­tio­ner på sam­ma in­sti­tu­tion i 25 år, de se­nas­te 15 åren som ope­ra­chef. Det är en ex­tremt lång chefs­pe­ri­od. Själv fun­de­ra­de han på att slu­ta, men ef­ter att ha fått en för­frå­gan från sty­rel­sen om att fort­sät­ta tac­ka­de han ja. Ny hu­vud­man för te­a­tern blir Re­gi­on Värm­land som ska gå in i Lands­ting­et Värm­land. Och sty­rel­sen med dess ord­fö­ran­de Philip Jons­son (S) i spet­sen pre­mi­e­rar i förs­ta hand sta­bi­li­tet. Re­dan i OPE­RA nr 2/14 skrev Claes Wah­lin om den ut­red­ning som en trio med Stu­re Carls­son i spet­sen gjort på upp­drag av Re­gi­on Värm­land och Karl­stad kom­mun. En av slut­sat­ser­na var att man bor­de få in mer kul­tur­kun­ni­ga po­li­ti­ker i sty­rel­sen. Nu ver­kar det som att sa­ker­nas till­stånd kom­mer att be­stå.

Ord­fö­ran­de Philip Jons­son är myc­ket im­po­ne­rad av Ole Wig­go Bangs kon­takt­nät, hans mångsidig­het och kre­a­ti­vi­tet. Al­la des­sa kri­te­ri­er är själv­kla­ra för­ut­sätt­ning­ar för att le­da en opera­verk­sam­het. Även so­ci­al kom­pe­tens och ka­ris­ma bor­de in­gå som en pa­ra­me­ter. Bang har un­der många år sut­tit med i ju­ryn för Ring Award i Graz – en täv­ling för unga re­gi­team. Det har lett till att någ­ra vin­nan­de bi­drag har fått chan­sen att gö­ra en upp­sätt­ning i Karl­stad. Nu se­nast den eng­els­ke re­gis­sö­ren Sam Brown, som sat­te upp Lä­der­lap­pen och lät hand­ling­en ut­spe­la sig i Wi­en ef­ter and­ra världs­kri­gets slut. Den­na gång blev in­te det­ta lyc­kat. Jag såg sjät­te fö­re­ställ­ning­en och ald­rig har jag un­der en ope­rett va­rit med om så få pu­blik­re­ak­tio­ner.

Även Kung­li­ga Ope­rans vd och ope­ra­chef Bir­git­ta Sven­dén har fått sitt kon­trakt för­längt från 2019 till 2022. Då är även Sven­dén 70 år och har då va­rit ope­ra­chef i 13 år – ett chefs­re­kord för Kung­li­ga Ope­ran. Vad är det som gör att man får sit­ta så länge? Duk­tig på att hål­la ne­re ut­gif­ter­na, fyll­da sa­long­er el­ler brist på tänk­ba­ra kan­di­da­ter? El­ler att man in­te star­tar re­kry­te­ring­en i till­räck­ligt god tid och blir ta­gen på säng­en var­je gång en chefs­pe­ri­od är över? Nu in­ne­bär det att en hel ge­ne­ra­tion tänk­ba­ra chefsäm­nen ald­rig får chan­sen. De hop­pas över. Det skul­le be­hö­vas få in nytt blod på in­sti­tu­tio­ner­na som mot­vikt till (even­tu­ell) konst­när­lig stag­na­tion.

OPE­RA ut­lo­va­de att Bir­git Nils­son 100 år skul­le var te­mat i vår­num­ret. Det mås­te skju­tas upp p.g.a. att böc­ker, dvd:er och ti­di­ga­re out­gi­vet ma­te­ri­al på cd in­te har hun­nit kom­ma ut än­nu. La Nils­son kom­mer i stäl­let att hyl­las i vårt som­mar­num­mer. Så håll ut!

1 Sten­ham­mar­täv­ling i Norr­kö­ping den 7–14 ju­ni

Wil­helm Sten­ham­mar In­ter­na­tio­nal Mu­sic Com­pe­ti­tion äger i år rum i De Ge­er­hal­len i Norr­kö­ping mel­lan den 7 och 14 ju­ni. Se­dan star­ten 2006 äger den­na in­ter­na­tio­nel­la sång­täv­ling rum vartan­nat år. År 2009 blev WSIMC, som förs­ta svens­ka in­ter­na­tio­nel­la sång­täv­ling, in­vald som med­lem i världs­or­ga­ni­sa­tio­nen för in­ter­na­tio­nel­la sång­täv­ling­ar. Or­ga­ni­sa­tio­nen har i dag cir­ka 130 med­lem­mar. Den är ett sam­ar­bets­or­gan för värl­dens mest pre­stige­fyll­da täv­ling­ar, som t.ex. Tjaj­kov­skij­täv­ling­en i Moskva och Cho­pin­täv­ling­en i Wars­za­wa.

År 2006 tog Son­ja Sten­ham­mar, släkt i fjär­de led från en bror till Wil­helm, ini­ti­a­ti­vet till Wil­helm Sten­ham­mar In­ter­na­tio­nal Mu­sic Com­pe­ti­tion, som hon ock­så är konst­när­lig le­da­re för. Spe­ci­fikt för täv­ling­en är sam­ar­be­tet med Norr­kö­pings Sym­fo­nior­kes­ter. Vid täv­ling­en mås­te ett verk av Wil­helm Sten­ham­mar fram­fö­ras. Se­dan någ­ra år de­las även ett sär­skilt pris för bäs­ta Sten­ham­mar­tolk­ning ut. Pri­set är på 10 000 kro­nor. Till var­je täv­ling an­tas högst 80 kan­di­da­ter. För­u­tom cv och en cd-in­spel­ning fordras för an­sö­kan ock­så ett pro­gram­för­slag in­ne­hål­lan­de sex ope­raa­ri­or, tre ora­to­ri­e­a­ri­or, fy­ra ro­man­ser och ett Sten­ham­mar­verk.

2 Täv­ling­en 2016 vanns av so­pra­nen Christi­na Nils­son, som ny­li­gen har gjort stor suc­cé med ti­tel­rol­len i Ai­da på Kung­li­ga Ope­ran i Stock­holm. Täv­ling­en har ut­veck­lats till en platt­form för unga be­gå­va­de sång­a­re att bli be­döm­da av en kva­li­fi­ce­rad in­ter­na­tio­nell ju­ry med Clas Sköld som ord­fö­ran­de. Dä­ri­ge­nom finns go­da chan­ser till att kun­na star­ta en kar­riär som ope­ras­ång­a­re. För publi­ken är det fri en­tré till samt­li­ga täv­lings­mo­ment, för­u­tom fi­nal­kon­ser­ten som i år äger rum den 14 ju­ni.

Vin­na­ren får 100 000 kro­nor, två­an 60 000 kro­nor, tred­je­pris­ta­ga­ren 40 000 kro­nor. Den som får fjär­de pris er­hål­ler 20 000 kro­nor, li­ka myc­ket får den som er­öv­rar publi­kens pris och slut­li­gen Mo­zart­pri­set, där pris­sum­man är på 10 000 kro­nor. www.sten­ham­mar­com­pe­ti­tion.com

Ös­ter­sjö­fes­ti­va­len 2018

Den sex­ton­de Ös­ter­sjö­fes­ti­va­len äger rum mel­lan den 22 au­gusti och 1 sep­tem­ber. Det blir ock­så Mi­chael Tydéns sista som konst­när­lig le­da­re.

Fes­ti­va­len i Ber­wald­hal­len in­leds med Gustav Mahlers mäk­ti­ga åt­ton­de sym­fo­ni från 1908 un­der Da­ni­el Har­dings led­ning. Bland de 260 med­ver­kan­de åter­finns bl.a. sång­so­lis­ter­na Li­se Linds­trom, Ma­rie-ni­co­le Le­mi­eux, Christop­her Malt­man och Si­mon O´neill. Den här be­sätt­ning­en kom­mer även att gäst­spe­la med ver­ket vid hös­tens Edin­burg­h­fes­ti­val.

Den 23 au­gusti blir det ju­bi­le­um för Bal­ti­kum. Då fi­rar de bal­tis­ka sta­ter­na hund­ra år av själv­stän­dig­het. Sin­fo­ni­et­ta Ri­ga och

Tal­linns kam­ma­ror­kes­ter un­der Nor­munds Šne- fram­för mu­sik av Bar­tók, Mar­ti­nu° och Vasks. Även kon­ser­ten den 30 au­gusti äg­nas de bal­tis­ka sta­ter­na i ett pro­gram med Esa-pek­ka Sa­lo­nens pi­ano­kon­sert och Ra­min­ta Šerkšnyte·s Songs of Sun­set and Dawn.

3 Ver­dis Mes­sa da Requ­i­em ges den 24 au­gusti med drygt hund­ra ko­ris­ter i form av Kung­li­ga Ope­rans kör och Gö­te­borgso­pe­rans kör. Di­ri­gen­ten Do­min­go Hin­do­yan le­der en hel­svensk so­list­kvar­tett: Christi­na Nils­son, Mi­ri­am Treichl, Da­ni­el Jo­hans­son och An­ders Lo­rentz­son.

Kväl­len där­på fi­ras den svens­ke jazz­le­gen­da­ren Jan Jo­hans­son, som tra­giskt om­kom för 50 år se­dan, med bå­de känd och mind­re känd mu­sik av den­ne gi­gant. För den mu­si­ka­lis­ka led­ning­en sva­rar Lennart Åberg och Ge­org Ri­e­del.

Den 26 au­gusti di­ri­ge­rar Va­le­ry Ger­gi­ev Ma­ri­in­skij­te­a­terns or­kes­ter i Stra­vin­skijs Eld­få­geln och Petru­sj­ka.

Se­basti­an Fa­gerlunds ope­ra Höst­so­na­ten ef­ter Ing­mar Berg­mans film blev en stor suc­cé vid ur­pre­miä­ren på Fin­lands Na­tio­na­lo­pe­ra i hös­tas (OPE­RA nr 5/17). Nu ges den kon­ser­tant i Ber­wald­hal­len med sam­ma en­semb­le som i Helsing­fors, vil­ket in­ne­bär An­ne So­fie von Ot­ter, Eri­ka Sun­ne­gårdh, He­le­na Jun­tu­nen och Tom­mi Ha­ka­la.

Ös­ter­sjökö­rer hyl­lar den le­gen­da­ris­ke körle­da­ren Eric Eric­son, som i år skul­le ha fyllt 100 år. Väs­terås Sin­fo­ni­et­ta ger en kon­sert den 29 au­gusti un­der be­teck­ning­en Klas­siskt i folk­ton med mu­sik av Be­et­ho­ven, Tal­ly, Stra­vin­skij och Haydn.

Årets Ös­ter­sjö­fes­ti­val av­slu­tas ge­nom att fi­ra Esa-pek­ka Sa­lo­nen som fyl­ler 60 år. Här kom­mer bl.a. hans cel­lo­kon­sert att fram­fö­ras av so­lis­ten Truls Mørk. www.bal­ticse­a­fes­ti­val.com

Ope­ra på Skä­ret spe­lar ita­li­enskt

Ope­ra på Skä­ret, ut­an­för Kopp­ar­berg vid sjön Ljus­na­rens strand, spe­lar i som­mar två ita­li­ens­ka ope­ror, näm­li­gen Gae­ta­no Do­ni­zet­tis Kär­leks­dryc­ken och Gi­u­sep­pe Ver­dis Don Car­lo. I Do­ni­zet­ti­o­pe­ran sjung­er Co­dy Aus­tin Ne­mo­ri­no, Su­san­na An­ders­son (Adi­na), Jo­han Wåll­berg (Bel­co­re), Il Hong (Dul­ca­ma­ra) och Re­bec­ca Fjälls­by (Gi­a­net­ta). För re­gin sva­rar Eli­sa­beth Ljung­ar och för mu­si­ka­lisk led­ning Bengt-åke Lun­din. Sce­no­graf och ko­stymör är Sven Öst­berg. Det blir tio fö­re­ställ­ning­ar mel­lan den 14 ju­li och 24 au­gusti.

Det är Ver­dis ita­li­ens­ka ver­sion i fy­ra ak­ter av Don Car­lo för La Sca­la i Mi­la­no 1884 som ska spe­las. Ur­ver­sio­nen i fem ak­ter skrevs på frans­ka för Pa­ri­so­pe­ran 1867. Ver­di­o­pe­ran spe­las tolv gång­er mel­lan den 28 ju­li och 26 au­gusti. Re­gis­sör är Wil­li­am Rel­ton. Di­ri­gent är Mi­chael Bal­ke, som för två som­rar se­dan led­de Den fly­gan­de hol­län­da­ren. Sce­no­graf är Sven Öst­berg. Ti­tel­rol­len sjungs av Ale­jandro Roy, som al­ter­ne­rar med Ti­mot­hy Ri­chards. I kung Filip II:S roll al­ter­ne­rar Ta­ras Ko­nos­h­chen­ko och Karl Huml. Eli­sa­bet­ta görs av bå­de Ing­e­g­jerd Bagøi­en Moe och Char­lot­ta Lars­son. Siv Oda Ha­ge­rup­sen och Ma­til­da Pauls­son al­ter­ne­rar som in­trig­ma­kers­kan Ebo­li och som Rod­ri­go hörs Mat­teo Jin och Val­dis Jan­sons. www.ope­rapas­ka­ret.se

Bar­ba­ra Han­ni­gan får Rolf Schock-pri­set

4 Den ka­na­den­sis­ka so­pra­nen och di­ri­gen­ten Bar­ba­ra Han­ni­gan får Rolf Schock-pri­set 2018 på 400 000 kro­nor i de mu­si­ka­lis­ka kons­ter­na. Hon er­hål­ler pri­set för att hon är ”en ex­tra­or­di­när och ny­ska­pan­de ar­tist med ett dy­na­miskt och in­ten­sivt för­håll­nings­sätt till den mu­sik hon fram­för”. Rolf Schock-pri­set ges till fy­ra pris­ta­ga­re och den sam­man­lag­da sum­man är 1,6 mil­jo­ner kro­nor, som för­de­las li­ka mel­lan pris­ta­gar­na. Pri­ser­na de­las ut av Kung­li­ga Ve­ten­skaps­a­ka­de­mi­en, Kung­li­ga Aka­de­mi­en och Kung­li­ga Mu­si­ka­lis­ka Aka­de­mi­en vartan­nat år se­dan 1993.

Karl-mag­nus Fred­riks­son får Jus­si Björ­ling-sti­pen­di­et

5 Årets Jus­si Björ­ling-sti­pen­di­um på 100 000 kro­nor till­de­las hov­sång­a­ren och ba­ry­to­nen Karl-mag­nus Fred­riks­son. Sti­pen­di­et kom­mer att de­las ut vid en gala­fö­re­ställ­ning med sång­a­re ur den svens­ka ope­ra­e­li­ten på Ul­riks­dals slottste­a­ter Con­fi­dencen den 8 ju­ni.

Fred­riks­son är se­dan 1999 knu­ten till Kung­li­ga Ope­ran i Stock­holm, där han med­ver­kat som bl.a. Fi­garo i Bar­be­ra­ren i Se­vil­la, Pa­pa­ge­no i Troll­flöj­ten, Ger­mont i La Tra­vi­a­ta och ti­tel­rol­len i Eu­gen One­gin, som han sjung­er nu i vår. Han ut­sågs till hov­sång­a­re 2004 och mot­tog 2013 me­dal­jen Lit­te­ris et Ar­ti­bus. Han är ock­så med­lem av Kung­li­ga Mu­si­ka­lis­ka Aka­de­mi­en.

Fred­riks­son fick sin ut­bild­ning vid Ope­ra­hög­sko­lan i Stock­holm. I dag är han ef­ter­frå­gad bå­de som sång­a­re och sång­pe­da­gog. Han är även verk­sam som skulp­tör, bild­konst­när och ton­sät­ta­re. Ett 35-tal cd-in­spel­ning­ar finns i hans diskogra­fi, se­nast Songs of Li­fe till­sam­mans med pi­a­nis­ten Mat­ti­as Böhm.

Stif­tel­sen Jus­si Björ­lings min­nes­fond för­val­tas se­dan 1970 av Stif­tel­sen Kung­li­ga Te­a­terns So­lis­ter (SKTS), som de­lar ut Jus­si Björ­ling-sti­pen­di­et till fram­stå­en­de sång­a­re och mu­sik­pro­fi­ler. Se­dan 2009 bi­drar An­ders Walls Stif­tel­se med sti­pen­di­e­sum­man.

Gö­te­borgso­pe­rans Vän­ners sti­pen­di­um 2018 …

6 …till­de­las mez­zo­so­pra­nen Ann-kristin Jo­nes och ba­ry­to­nen Mar­co Stel­la. De får 15 000 kro­nor var­de­ra. Jo­nes får pri­set för min­nesvär­da in­sat­ser på Gö­te­borgso­pe­ran i så vä­sens­skil­da rol­ler som Che­ru­bin i Fi­garos bröl­lop, Sex­tus i Ju­li­us Cae­sar, Ol­ga i Eu­gen One­gin, drott­ning Ger­trud i Ham­let. In­ne­va­ran­de sä­song speg­lar Jo­nes bred­den i sitt konst­när­skap med La Ci­e­sca i Gi­an­ni Schic­chi, kom­po­si­tö­ren i Ari­ad­ne på Nax­os och Ro­si­na i Bar­be­ra­ren i Se­vil­la.

Stel­la får sti­pen­di­et för bl.a. si­na tolk­ning­ar av Bel­co­re i Kär­leks­dryc­ken, Ping i Tu­ran­dot och in­te minst som Scar­pia i Tosca.

Ste­fan Her­heim har ut­setts till pro­fes­sor vid …

7 … Ope­ra­høgsko­len, Kunst­høgsko­len i Oslo. Her­heim är Nor­ges mest me­ri­te­ra­de ope­ra­re­gis­sör med en ex­cep­tio­nell in­ter­na­tio­nell kar­riär. Pro­fes­su­ren i Oslo är en halv­tids­tjänst som lö­per på sex år med till­trä­de nu i vår. Den här tjäns­ten kom­mer han att kom­bi­ne­ra med fri­lansupp­drag som ope­ra­re­gis­sör runt om i Eu­ro­pa.

Näs­ta sä­song kom­mer Her­heim att re­gis­se­ra Tjaj­kov­skijs Spa­der dam på Co­vent Gar­den i Lon­don, pre­miär den 13 ja­nu­a­ri 2019. På Deutsche Oper i Ber­lin kom­mer han att sät­ta upp Ni­be­lung­ens ring med start 2020, den förs­ta nyupp­sätt­ning­en på den sce­nen se­dan Götz Fri­edrichs le­gen­da­ris­ka ver­sion 1984. Och från sä­song­en 2022/23 kom­mer Her­heim att ver­ka som ope­ra­chef på Thea­ter an der Wi­en.

Christoph Mart­ha­ler till­de­las In­ter­na­tio­nal Ib­sen Award

8 Mart­ha­ler, som är knu­ten till Ru­hrtri­en­na­len 2018–20, har fått In­ter­na­tio­nal Ib­sen Award – ett pris som är in­stif­tat av den nors­ka re­ge­ring­en. Pri­set räk­nas som ett av de mest pre­stige­fyll­da i te­a­ter­värl­den. Pris­sum­man är på 2,5 mil­jo­ner nors­ka kro­nor (260 000 eu­ro).

Christoph Mart­ha­ler är en av värl­dens mest be­ty­del­se­ful­la och mest in­fly­tel­se­ri­ka re­gis­sö­rer in­om te­a­ter- och opera­värl­den, sä­ger ju­ryns ord­fö­ran­de Per Boye Han­sen. Ti­di­ga­re pris­ta­ga­re som har fått pri­set är re­gis­sö­ren Pe­ter Brook, dra­ma­ti­kern Jon Fos­se och kom­po­si­tö­ren och di­ri­gen­ten He­i­ner Goeb­bels. Ib­sen Award kom­mer att de­las ut i sam­band med In­ter­na­tio­nal Ib­sen Fes­ti­val, som äger rum på Na­tio­nalt­heat­ret i Oslo i sep­tem­ber.

Vla­di­mir Ju­rowski och Ser­ge Dor­ny tar över på Bay­e­rische Staatso­per …

… i Mün­chen som chefs­di­ri­gent re­spek­ti­ve ope­ra­chef med start den 1 sep­tem­ber 2021, då de ef­ter­trä­der Ki­rill Petren­ko och Nikol­aus Bachler. Moskva­föd­de Vla­di­mir Ju­rowski har stu­de­rat di­ri­ge­ring för sin far, Mi­chail, Rolf Reu­ter och Co­lin Da­vis. Ju­rowski bör­ja­de sin kar­riär på Ko­mische Oper i Ber­lin. Där­ef­ter har han va­rit verk­sam vid de fles­ta av värl­dens le­dan­de ope­ra­hus, för att slut­li­gen bli chefs­di­ri­gent vid Glyn­de­bour­ne Ope­ra Fes­ti­val 2001. Han kom­mer att kvar­stå som chefs­di­ri­gent för Rund­funk-sin­fo­ni­e­or­ches­ter Ber­lin, me­dan han läm­nar chef­ska­pet för Lon­don Phil­har­mo­nic Or­chest­ra. Han kom­mer att di­ri­ge­ra en nyupp­sätt­ning av Ro­sen­ka­val­je­ren vå­ren 2021 på Bay­e­rische Staatso­per – den förs­ta se­dan olym­pi­a­som­ma­ren 1972 – i re­gi av Bar­rie Ko­sky, vil­ket kom­mer att krö­na Nikol­aus Bachlers chefs­tid.

Den mångsidi­ge bel­ga­ren Ser­ge Dor­ny var en­dast 22 år gam­mal när han bör­ja­de sin ba­na som dra­ma­turg hos Ge­rard Mor­ti­er på Brys­se­lo­pe­ran. De se­nas­te fjor­ton åren har han lett Lyo­no­pe­ran, som i fjol ut­sågs till årets ope­ra­hus av det tys­ka ope­ra­ma­ga­si­net Oper­nwelt. Dor­ny har även va­rit konst­när­lig le­da­re för fes­ti­va­len i Flan­dern och Lon­don Phil­har­mo­nic Or­chest­ra. www.staatso­per.de

Det Konge­li­ge Ka­pel på Une­scos världs­arvs­lis­ta

Det Konge­li­ge Ka­pel har upp­ta­gits på Une­scos lis­ta över im­ma­te­ri­el­la världs­arv i Dan­mark. Nor­malt bru­kar des­sa världs­arvs­ut­mär­kel­ser gäl­la mu­se­er och hi­sto­ris­ka bygg­na­der. Men ef­tersom Det Kong­li­ge Ka­pel är värl­dens älds­ta or­kes­ter, grun­dad re­dan 1448 av kung Christi­an I, spän­ner de­ras hi­sto­ris­ka röt­ter över im­po­ne­ran­de 570 år. Det Konge­li­ge Ka­pel har sin dag­li­ga gär­ning på Kö­pen­hamn­so­pe­ran, där or­kes­tern spe­lar i ope­ra- och ba­lett­fö­re­ställ­ning­ar, men den har även en re­gel­bun­den kon­sert­verk­sam­het. www.kgl­te­a­ter.dk

6

5

7

3

4

2

1

SÖREN TRANBERG Chefre­dak­tör och an­sva­rig ut­gi­va­re

8

9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.