Gö­te­borgsO­pe­ran

Tidskriften OPERA - - Spelåret 2018/19 -

Gö­te­borgso­pe­ran in­le­der sä­song­en med en re­pris­pre­miär på Ma­da­me But­ter­fly den 1 sep­tem­ber. Ka­rah Son sjung­er Ci­o­cio-san, Ka­ta­ri­na Gi­o­tas (Su­zu­ki), Aa­ron Caw­ley (Pin­ker­ton) och Da­ni­el Häll­ström (Shar­pless). Hen­rik Schae­fer di­ri­ge­rar Puc­ci­ni­o­pe­ran, som ges tio gång­er t.o.m. den 4 ok­to­ber.

Änt­li­gen skjuts he­la Ni­be­lung­ens ring ut i Gö­te­borg! Det har ald­rig hänt ti­di­ga­re och man fo­ku­se­rar på ver­kets in­ne­bo­en­de bud­skap – mil­jön – bå­de i tolk­ning­en och i hur upp­sätt­ning­en pro­du­ce­ras. När Al­be­rich (Ola­fur Si­gur­dar­son) stjäl gul­det på bot­ten av Rhen sätts en ner­åt­gå­en­de spi­ral igång med mord, makt­miss­bruk, in­dust­ri­a­lism och mil­jö­för­stö­ring. Som ve­ge­ta­ri­an, djuräls­ka­re, an­ti­ka­pi­ta­list och na­tur­män­ni­ska ha­de Ri­chard Wag­ner vik­ti­ga tan­kar kring det­ta, som här lyfts fram i Step­hen Lan­gridges re­gi och Ali­son Chit­tys sce­no­gra­fi. Utö­ver det­ta ska pro­duk­tio­nen även ska­pas så mil­jö­vän­ligt det över­hu­vud­ta­get är möj­ligt kring ma­te­ri­al­val, trans­por­ter, till­verk­ning och åter­vin­ning.

I rol­len som Wo­tan ses An­ders Lo­rentz­son och som hans hust­ru Fric­ka, Ka­ta­ri­na Kar­néus. I and­ra bä­ran­de rol­ler: Bren­den Gun­nell (Lo­ge), Hen­ning von Schul­man (Fa­solt), Mats Alm­gren (Fafner) och He­ge Høi­sae­ter (Er­da). Det he­la di­ri­ge­ras av Evan Ro­gis­ter, som se­nast fram­träd­de på Gö­te­borgso­pe­ran med Rid­dar Blåskäggs borg och Er­war­tung. Pre­miär den 17 no­vem­ber och ver­ket spe­las tio gång­er t.o.m. den 9 de­cem­ber. De tre föl­jan­de de­lar­na Val­ky­ri­an, Si­eg fri­ed och Rag­narök får si­na pre­miä­rer var­je no­vem­ber de kom­man­de åren, så att he­la Ring­en till slut kan ges till Gö­te­borg stads 400-års­ju­bi­le­um 2021.

Där­ef­ter föl­jer en doub­le bill Ca­val­le­ria rusti­ca­na och Pa­jaz­zo, som star­ta­de he­la ve­ris­men i bör­jan av 1890-ta­let och läm­na­de fäl­tet öp­pet för Puc­ci­ni. Det blev oper­a­kons­tens egen mot­sva­rig­het till na­tu­ra­lism, där mänsk­li­ga svag­he­ter och be­gär granska­des med lupp och skul­le åter­ges så tro­get verk­lig­he­ten som möj­ligt. De bå­da en­ak­tar­na var ald­rig från bör­jan tänk­ta att ges till­sam­mans, men se­dan se­kel­skif­tet 1900 har de va­rit stän­di­ga par­häs­tar – så även i den­na pro­duk­tion från Co­vent Gar­den i Lon­don, sig­ne­rad re­gis­sö­ren Da­mi­a­no Michi­e­let­to och sce­no­gra­fen Pa­o­lo Fan­tin. På di­ri­gent­pul­ten åter­finns den ita­li­ens­ke maestron Pi­er Gi­or­gio Mo­ran­di. Med Ca­ni­os par­ti läg­ger te­no­ren To­mas Lind än­nu en av de mest krä­van­de ita­li­ens­ka te­nor­rol­ler­na till si­na ti­di­ga­re. Som hans unga hust­ru Ned­da al­ter­ne­rar Ida Falk Win­land och Ca­ro­li­na Sand­gren, me­dan kär­lekspa­ret San­tuz­za och Tu­rid­du i Ca­val­le­ria rusti­ca­na vrä­ker ut si­na fru­stra­tio­ner och sin åtrå i Jo­achim Bäck­ströms och An­na­le­na Pers­sons el­ler Ka­ta­ri­na Kar­néus ge­stalt­ning. Pre­miär den 9 febru­a­ri 2019 och to­talt blir det 13 fö­re­ställ­ning­ar t.o.m. den 31 mars.

Även näs­ta ope­rapre­miär är ett dub­bel­pro­gram, Bo­huslav Mar­tinůs ope­ra Ju­li­et­ta från 1938, där ton­sät­ta­ren gjor­de ett ut­drag på tre sce­ner som dock in­te kom att upp­fö­ras för­rän 2008. Den and­ra en­ak­ta­ren är Fran­cis Pou­lencs mo­nodra­ma La vo­ix hu­mai­ne

(Den mänsk­li­ga rös­ten) från 1959. Den frans­ka tex­ten i de tre frag­men­ten ur Ju­li­et­ta kan för­kla­ras av att pjä­sen som li­bret­tot byg­ger på av sur­re­a­lis­ten Ge­or­ges Ne­veux har un­der­ti­teln La clé des song­es, Nyc­keln till dröm­mar, sä­ger mer vad det hand­lar om. Har det­ta hänt el­ler är det nå­got jag har drömt? I La vo­ix hu­mai­ne ta­lar en kvin­na på ett ho­tell­rum i te­le­fon med sin äls­ka­re, som just har gjort slut med hen­ne. Hon för­sö­ker ac­cep­te­ra si­tu­a­tio­nen, men via ett stort in­tag av lug­nan­de ta­blet­ter tar hon sitt liv. Är det­ta kär­lekspar det­sam­ma som i Mar­tinů-styc­ket? Som Ju­li­et­te/kvin­nan ses Kerstin Ave­mo. Hen­nes Michel är Mi­chael We­i­ni­us. Da­vid Ra­dok sva­rar för bå­de re­gi och sce­no­gra­fi. Det blir sex fö­re­ställ­ning­ar mel­lan den 13 april och den 12 maj.

Ope­ra­sä­song­en av­slu­tas med en re­pris av Step­hen Lan­gridges upp­sätt­ning av Fi­garos bröl­lop. I le­dan­de rol­ler: Hen­ning von Schul­man (Fi­garo), Mia Karls­son (Su­san­na), Mat­ti­as Er­me­dahl (gre­ven), Ida Falk Win­land (gre­vin­nan) och Adri­an Ange­li­co (Che­ru­bin). Re­pris­pre­miär den 16 maj och Mo­zar­to­pe­ran spe­las fem gång­er t.o.m. 26 maj.

På In­ter­na­tio­nel­la kvin­no­da­gen den 8 mars 2019 fort­sät­ter Gö­te­borgso­pe­ran sin se­rie med att ge äld­re svens­ka ope­ror kon­ser­tant. Kom­po­si­tö­ren är gö­te­borgs­pro­fi­len El­fri­da Andrée (1841–1929), bland myc­ket an­nat Sve­ri­ges förs­ta kvinn­li­ga dom­kyr­ko­or­ga­nist. Till in­vig­ning­en av ope­ra­hu­set i Stock­holm ut­lys­tes 1894 en täv­ling för att få fram en ny­skri­ven svensk ope­ra. Ing­et av de in­kom­na bi­dra­gen pla­ce­ra­de sig, ett av dem var André­es ope­ra Frit­hiofs sa­ga till Sel­ma La­ger­löfs text. Histo­ri­en byg­ger på Esa­i­as Teg­nérs gö­tisk-ro­man­tis­ka vi­kinga­sa­ga om kung­a­dot­tern Inge­borgs och hjäl­ten Frit­hiofs kär­leks­sa­ga. Då ope­ran ald­rig kom till fram­fö­ran­de, sam­man­ställ­de Andrée en Frit­hiofs-svit för or­kes­ter. Först 2013 fram­för­de Werm­land Ope­ra i Karl­stad ett ut­drag ur ope­ran halv­kon­ser­tant. Men det blir först nu i Gö­te­borg som vi får möj­lig­het att hö­ra den­na sen­ro­man­tis­ka ope­ra i sin hel­het. Di­ri­gent är Fol­ko­pe­rans mu­si­ka­lis­ka le­da­re Ma­rit Strind­lund och som hu­vud­rollspa­ret hörs Ju­lia Sporsén och Mar­kus Pet­ters­son.

I hös­tens or­kes­ter­kon­sert den 19 och 21 ok­to­ber står Gö­te­borgso­pe­rans kör i cent­rum, som er­bju­der två mag­ni­fi­ka verk för stor or­kes­ter och so­li. Carl Orffs Car­mi­na Bu­ra­na från 1937, som kom­bi­ne­ras med Sergej Rach­ma­ni­novs Kloc­kor­na från 1913. Till de sym­bo­lis­tis­ka tex­ter­na av Ed­gar Al­lan Poe, som be­skri­ver allt från bröl­lopskloc­kor till alar­me­ran­de krigs­kloc­kor, har Rach­ma­ni­nov kom­po­ne­rat en fa­sci­ne­ran­de kärv sen­ro­man­tisk mu­sik, där han an­vänt sig av en me­del­ti­da gre­go­ri­ansk me­lo­di som ge­nom­gå­en­de te­ma. De prakt­ful­la kör­klang­er­na och den gran­di­o­sa or­kes­ter­ko­lo­ri­ten leds av Ka­ren Ka­men­sek. So­lis­ter är An­na­le­na Pers­son, To­mas Lind och Da­ni­el Häll­ström.

Ring­a­ren i Not­re Da­me blir näs­ta sä­songs mu­si­kal på Gö­te­borgso­pe­ran. Dis­ney­mu­si­ka­len av Alan Men­ken är en mörk histo­ria om kär­lek och hjälte­mod. I cent­rum står den god­hjär­ta­de, puc­kel­ryg­ga­de ring­a­ren Qu­a­si­mo­do, hans on­da för­myn­da­re Clau­de Frol­lo, den mo­di­ga Es­me­ral­da och den tapp­re kap­ten Phoe­bus. Des­sa män­ni­skors öden kor­sas i 1500-ta­lets Pa­ris, i en kamp mel­lan ont och gott. Ring­a­ren Qu­a­si­mo­do spe­las av Mar­tin Red­he Nord. Ope­ras­ång­a­ren Joa Hel­ges­son tar sig an Clau­de Frol­lo. Vem som gör den kvinn­li­ga hu­vud­rol­len Es­me­ral­da kom­mer att med­de­las se­na­re. Upp­sätt­ning­en, som sjungs på svens­ka, är ett sam­ar­be­te med Fre­de­ri­cia Te­a­ter i Dan­mark. Sve­ri­ge­pre­miär den 22 sep­tem­ber och det blir 80 fö­re­ställ­ning­ar t.o.m. den 6 april 2019. www.ope­ra.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.