IN MEMORIAM

Tidskriften OPERA - - Innehåll -

Ul­la Sal­lert, Åke Har­nesk, Ir­win Gage och Je­an-clau­de Mal­go­i­re.

† Ope­rett- och mu­si­kalsång­ers­kan Ul­la Sal­lert har av­li­dit 95 år gam­mal. Hon stu­de­ra­de sång vid Mu­si­ka­lis­ka Aka­de­mi­en i Stock­holm (utex­a­mi­ne­rad 1943) för Jo­seph Hislop och se­na­re för Ar­ne Sun­ne­gårdh och Dag­mar Gustaf­son. Sal­lert ha­de först tänkt bli ope­ras­ång­ers­ka in­om mez­zo­fac­ket. Ge­nom en­ga­ge­mang på Oscarste­a­tern i Stock­holm med de­but i ope­ret­ten Se­re­nad 1944 fann hon sig snart spe­ci­a­li­se­rad in­om ope­rett och mu­si­kal.

På 1950-ta­let var hon Sve­ri­ges mesta mu­si­kal­skå­de­spe­lers­ka. Hon spe­la­de hu­vud­rol­ler i Okla­ho­ma, An­nie Get Your Gun, South Pa­ci­fic, Kiss Me Ka­te och Guys and Dolls, de fles­ta på Oscarste­a­tern. Sär­skilt stor fram­gång ha­de hon som Eli­za Doo­litt­le i suc­cén My Fair La­dy, f.ö. Sve­ri­ge­pre­miär, som spe­la­des på Oscars 1958–61 i 766 föreställningar. Där spe­la­de hon mot Jarl Kul­le, som ge­stal­ta­de pro­fes­sor Hig­gins. Sal­lert gjor­de ock­så ti­tel­rol­ler­na i ope­ret­ter som Skö­na He­le­na, Ma­da­me Pom­pa­dour, Csar­das­furs­tin­nan, Tre val­ser och Gla­da än­kan.

Ul­la Sal­lert be­trak­ta­des som spe­ci­a­list på mu­si­kal och hon hjälp­te till att eta­ble­ra gen­ren i Eu­ro­pa. Hon gäst­spe­la­de på Volkso­per i Wi­en, först i mu­si­ka­len Won­der­ful Town 1956, se­dan i Kiss Me Ka­te.

En höjd­punkt i hen­nes kar­riär var ett en­ga­ge­mang på Bro­ad­way, där hon gjor­de La Com­tes­se Di­a­ne de Vobril­lac i urupp­fö­ran­det av mu­si­ka­len Ben Frank­lin in Pa­ris, först i Phi­la­del­p­hia och se­dan i New York 1964–65. Hon är den en­da svensk som fått en hu­vud­roll i en Bro­ad­way­mu­si­kal spe­ci­al­skri­ven för sig.

Sal­lert var ock­så verk­sam som tal­skå­de­spe­lers­ka, hon gav kon­ser­ter och krogsho­wer, sjöng fli­tigt bå­de vi­sor och schla­ger. Hen­nes sista roll var som her­ti­gin­nan i mu­si­ka­len Me and My Girl, som hon gjort i fle­ra upp­sätt­ning­ar i bör­jan av 2000-ta­let. Den­na in­sats gav hen­ne ock­så en Guld­mask 2002.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.