HJERTET MOD HJERNEN

Tour de France Magasinet - - NEWS -

Chri­stop­her Cli­ve Froome er ja­get vildt.

Fra at væ­re den nye, fan­ta­sti­ske hi­sto­rie, der i for­tæl­lin­ger­ne lan­de­de på po­di­et i Pa­ris ny­ligt an­kom­met fra mo­un­tain­bi­ke-ru­ter­ne gen­nem kaf­fe­plan­ta­ger­ne i Ke­nya og vin­mar­ker­ne i Syd­afri­ka, er Chris Froome med sin in­dæd­te og til ti­der ma­nisk ef­fek­ti­ve stil ble­vet den etab­le­re­de for­ce, al­le med po­di­eam­bi­tio­ner har i sig­te­kor­net. For at lå­ne et be­greb fra X Fa­ctor har Chris Froome da og­så væ­ret på en fan­ta­stisk rej­se fy­sisk så­vel som sport­s­ligt. Den bri­tisk/ke­ny­an­ske Tour-fa­vo­rit sad med læ­rebø­ger­ne i sam­fund­s­ø­ko­no­mi på uni­ver­si­tet i Jo­han­nes­burg i Syd­afri­ka, da Al­ber­to Con­ta­dor i 2007 vandt Tou­ren, og ud over, at det er helt van­vit­tigt, at man kan væ­re ama­tør som 22-årig og som 31-årig væ­re fa­vo­rit til sin tred­je Tour-tri­umf, er mi­stan­ken om snyd fulgt i hæ­le­ne på Froo­mes fa­bel­ag­ti­ge op­sti­gen. For nog­le er Froome med et for­bed­ret Sky-mand­skab bil­le­det på, hvor­dan man skal gri­be Tou­ren an. Sky spi­ser den helt kor­rek­te mad, be­nyt­ter de dyg­tig­ste sport­spsy­ko­lo­ger, stil­ler med et fæl­les­skab­s­o­ri­en­te­ret hold skræd­der­sy­et til at hjæl­pe Froome på po­di­et, og så er Froome ba­re ef­fek­tiv. Froome og Sky er bil­le­det på det yp­per­ste, cy­kel­sport an­no 2016 kan le­ve­re – ja man kan end­da se dem som et sko­le­ek­sem­pel på mo­der­ne præ­sta­tions­kul­tur. Det ly­der lidt ke­de­ligt, ik­ke? Når vi i juli klæ­ber os til so­fa­en el­ler kø­rer til en fransk bjerg­top for at teg­ne med kridt på as­fal­ten, er det ik­ke for at få en lek­tion i per­fek­tion. Vi vil se vild­skab, vi vil se mo­det til at ta­ge chan­cer og fejle spek­taku­lært. Der­for skal Tour-fel­tet pri­se sig lyk­ke­ligt for at ha­ve Nairo Quintana. Den 26-åri­ge co­lom­bi­a­ner hav­de må­ske vun­det sid­ste år, hvis han og Mo­vistar ik­ke var ble­vet hængt til tør­re i den hol­land­ske si­de­vind på an­den eta­pe, men det er ik­ke svært at til­gi­ve en 58 kg let co­lom­bi­ansk bjer­gryt­ter, når han se­ne­re går til an­greb i bjer­ge­ne. I det­te ma­ga­sin fin­der du et seks si­der langt interview med Quintana, der med eg­ne ord drøm­mer gult. Vi er ik­ke sik­re på, den drøm går i op­fyl­del­se i år, men hvor er det skønt, at no­gen tør ud­for­dre fa­vo­rit­ten. Og­så på den led er me­get for­bed­ret si­den åre­ne med Arm­strong og In­du­rain. Vi hå­ber, du ny­der ma­ga­si­net og Tou­ren. God for­nø­jel­se med den frem­ra­gen­de sport­s­som­mer, og glem ik­ke at føl­ge Ekstra Bladets Tour-dækning li­ve fra Frank­rig. Che­fre­dak­tør Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.