ESTEBAN CHAVES ORI­CA-SCOTT

Uan­set om man hol­der med Ori­ca-scott og/el­ler Esteban Chaves, hå­ber de fle­ste cy­kel­sport­sen­tu­si­a­ster nok på, at han bli­ver klar til Tour de France.

Tour de France Magasinet - - PROFILERNE - TEKST: KIM PLESNER

På et hold med over­flod af klas­se­ments­ta­len­ter er pla­nen hos Ori­ca-scott, at (Jo­han) Esteban Chaves skal ha­ve de­but i ver­dens stør­ste cy­kel­løb, Tour de France, ef­ter de to flot­te po­di­e­plad­ser i Giro d'ita­lia (2) og Vu­el­ta a Es­paña (3) sid­ste år. Men Chaves kom al­drig rig­tig vi­de­re i for­års­sæ­so­nen end de au­stral­ske løb Tour Down Un­der, Ca­del Evans Gre­at Oce­an Ro­ad Ra­ce og He­rald Sun Tour. Al­le­re­de i star­ten af fe­bru­ar, da de øv­ri­ge ryt­te­re var på vej mod Eu­ro­pa og den me­re tra­di­tio­nel­le sæ­son, blev co­lom­bi­a­ne­ren sat uden­for med en gen­stri­dig knæska­de, som han i skri­ven­de stund sta­dig dø­jer med. Det be­tød, at Ori­ca-scott se­ne­re på for­å­ret la­ve­de lidt om på løbspro­gram­met, og udt­og et an­det af de sto­re talenter, Si­mon Ya­tes, som ba­ck-up for Chaves i Tour de France-trup­pen. I til­fæl­de af, at sidst­nævn­te ik­ke når at kom­me i form i or­dent­lig tid. Men uan­set, om man hol­der med Ori­ca-scott og/el­ler Esteban Chaves, så hå­ber de fle­ste cy­kel­sport­sen­tu­si­a­ster nok, at han bli­ver klar til Tour de France. Må­ske er det tvivl­s­omt, om han kan væ­re med til at slås om po­di­e­plad­ser­ne i et stærkt be­sat felt, men vi er derop­pe af, når man ser på Chaves' hid­ti­di­ge re­sul­ta­ter. Dis­se in­klu­de­rer og­så monu­men­tet Lom­bar­di­et Rundt, som han vandt sid­ste år, samt eta­pe­sej­re i bå­de Giro­en og Vu­el­ta­en. Som ud­gangs­punkt skal 27-åri­ge Esteban Chaves bå­de kø­re Tour de France og Vu­el­ta a Es­paña og den span­ske rund­t­ur skal for­ment­lig fun­ge­re som plan-b, så­fremt han ik­ke når at fin­de for­men in­den Touren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.