2016

Tour de France Magasinet - - TEAM SKY -

15. SEP­TEM­BER 2016

Ha­ck­er­grup­pen Fan­cy Bears do­ku­men­te­rer, at Brad­ley Wig­gins og Chri­stop­her Froome har få­et dis­pen­sa­tion til at bru­ge præ­pa­ra­ter, der står op­ført på li­sten over for­bud­te stof­fer.

6. OK­TO­BER

Daily Mail af­slø­rer, at Team Sky ved hjælp af Si­mon Cope fra Bri­tish Cycling i ju­ni 2011 send­te en ‘mystisk' pak­ke – den så­kald­te ‘ jif­fy bag' – til hol­dets de­le­ga­tion ved et løb i Frank­rig.

6. OK­TO­BER

Daily Mail af­slø­rer, at det bri­ti­ske an­tido­pin­ga­gen­tur UKAD har iværk­sat en ef­ter­forsk­ning af Bri­tish Cycling og Team Sky ved­rø­ren­de ‘en på­stand om ulov­lig­he­der i cy­kel­spor­ten'.

9. OK­TO­BER

Cy­kel­ryt­te­ren Em­ma Poo­ley af­vi­ser Sky-team­chef David Brails­fords på­stand om, at Si­mon Cope var rejst til Frank­rig for at mø­de hen­de. Poo­ley var slet ik­ke i Frank­rig på det tids­punkt.

11. OK­TO­BER

Si­mon Cope be­kræf­ter, at han er rejst over fle­re lan­de­græn­ser for at af­le­ve­re pak­ken. Hæv­der, at han ik­ke ken­der pak­kens ind­hold. Det står dog klart, at der er ta­le om me­di­cin.

14. OK­TO­BER

Sagen vok­ser, da den tid­li­ge­re Sky-ryt­ter Jo­nat­han Ti­er­nan-lo­cke af­slø­rer, at al­le ryt­te­re fik det smer­testil­len­de Tra­ma­dol til­budt i ri­ge­lig mæng­de af Bri­tish Cycling i 2012.

17. OK­TO­BER

Brails­ford af­vi­ser at ka­ste lys over, hvad ‘ the jif­fy bag' in­de­holdt.

28. OK­TO­BER

Det bri­ti­ske par­la­ment ned­sæt­ter en un­der­sø­gel­ses­ko­mi­te, som skal gran­ske sagen om den mysti­ske me­di­c­in­for­sen­del­se, som blev le­ve­ret til Team Sky og Brad­ley Wig­gins i 2011.

3. DECEMBER

Chri­stop­her Froome un­der­stre­ger, at han in­tet som helst ken­der til sagen om ‘the jif­fy bag'. Tid­li­ge­re har Froome fast­slå­et, at han ik­ke aner, om Wig­gins' brug af TUE'ER var ‘en gråzo­ne'.

19. DECEMBER

Sha­ne Sut­ton, en tid­li­ge­re le­der i Bri­tish Cycling, er­ken­der i en høring, at han au­to­ri­se­re­de for­sen­del­sen af ‘the jif­fy bag', men at han ik­ke aner, hvad den in­de­holdt. Han op­ly­ser, at Sky-læ­gen Richard Fre­e­man brug­te ind­hol­det af pak­ken til be­hand­ling af Wig­gins.

19. DECEMBER

David Brails­ford af­slø­rer om­si­der, hvad der var i den mysti­ske pak­ke, nem­lig Flu­i­mucil, som er et slim­lø­sen­de hoste­mid­del. Flu­i­mucil er ik­ke på den for­bud­te li­ste og kan kø­bes i hånd­køb i Frank­rig. Team Sky har ik­ke kun­net for­kla­re, hvor­for det var nød­ven­digt at sen­de me­di­ci­nen med ku­rer fra Man­che­ster. Der er ik­ke ført be­vis for, at der fak­tisk var Flu­i­mucil i pak­ken.

20. DECEMBER 2016

Daily Mail hæv­der, at David Brails­ford har for­søgt at ‘dræ­be' hi­sto­ri­en om den mysti­ske pak­ke ved blandt an­det at love jour­na­li­sten Matt Lawton en sli­brig sag om et kon­kur­re­ren­de hold, hvis han lod ‘jif­fy bag'-sagen fal­de.

7. JA­NU­AR 2017

Chris Froome und­la­der at bak­ke David Brails­ford op, da han på en pres­se­kon­fe­ren­ce bli­ver bedt om at vur­de­re sin chefs tro­vær­dig­hed. ‘Det er ik­ke op til mig at af­gø­re,' si­ger Froome.

28. FE­BRU­AR

Læ­gen Richard Fre­e­man, som be­hand­le­de Wig­gins' den mysti­ske pak­kes ind­hold, mel­der sig syg, da han skal af­hø­res af den par­la­mentsko­mi­te, der ef­ter­for­sker sagen.

1. MARTS

Den dag­li­ge le­der af UKAD, Ni­co­le Sap­ste­ad, le­ve­rer i en høring søn­der­lem­men­de kri­tik af Bri­tish Cycling og Team Sky, idet det vi­ser sig, at Richard Fre­e­man, som ar­bej­de­de for beg­ge, har be­stilt sto­re mæng­der kor­ti­koste­roi­der uden at fø­re kon­trol med la­ger og for­brug.

1. MARTS

For­man­den for par­la­mentsko­mi­te­en, Da­mi­an Coll­ins, kon­sta­te­rer, at Team Skys og Bri­tish Cyclings tro­vær­dig­hed ‘hænger i la­ser '.

2. MARTS

Det kom­mer frem, at Richard Fre­e­man har for­sy­net bå­de fa­mi­lie­med­lem­mer, ven­ner og sta­ben på Team Sky med kor­ti­son (Tri­amci­no­lo­ne). Si­den er­ken­der David Brails­ford, at og­så han har få­et en kor­ti­so­nind­sprøjt­ning af Fre­e­man.

5. MARTS

UKAD af­slø­rer, at Richard Fre­e­man i 2011 modt­og en for­sen­del­se af te­stoste­ron-pla­stre. Te­stoste­ron er på li­sten over for­bud­te stof­fer. Fre­e­man ar­bej­de­de den­gang for bå­de Bri­tish Cycling og Team Sky. Der var dog ta­le om en fejl­le­ve­ran­ce, og pla­stre­ne blev re­tur­ne­ret, hæv­der den tid­li­ge­re læ­ge­li­ge chef i Bri­tish , Ste­ve Pe­ters.

6. MARTS

18 Sky-ryt­te­re er­klæ­rer på so­ci­a­le me­di­er på op­for­dring de­res støt­te til David Brails­ford. Chris Froome er ik­ke blandt dem, og han af­vi­ser se­ne­re at un­der­skri­ve en støt­te­er­klæ­ring. An­dre Sky-ryt­te­re ud­ta­ler ano­nymt, at hol­det er bedst tjent med, at Brails­ford stop­per.

7. MARTS

David Brails­ford er­ken­der, at der er be­gå­et fejl, men at hans hold er ‘rent'. I et brev til for­man­den for par­la­mentsko­mi­te­en, der ef­ter­for­sker sagen, an­fø­rer han 14 til­tag, som skal for­bed­re hol­dets prak­sis, når det gæl­der me­di­cin­hånd­te­ring.

10. MARTS

David Brails­ford fast­slår, at han ik­ke for­la­der Team Sky.

13. MARTS

Chris Froome bry­der tavs­he­den og ud­sen­der en er­klæ­ring, der i vi­de kred­se op­fat­tes som en støt­te til Brails­ford. Dog be­mær­kes det, at Froome er tem­me­lig vag og ik­ke di­rek­te ud­ta­ler støt­te til sin chef.

13. APRIL

UKAD ind­le­der ef­ter­forsk­ning af, om Team Sky har for­brudt sig mod cykelsportens ‘no ne­ed­le'-po­li­tik, som for­by­der brug af injek­tio­ner. Richard Fre­e­man er un­der an­kla­ge for at ha­ve set stort på reg­len.

20. APRIL

Bri­tish Cycling iværk­sæt­ter en gransk­ning af for­bun­dets hånd­te­ring af me­di­cin og læ­ge­li­ge be­hand­ling af ryt­te­re. Un­der­sø­gel­sen, som fo­re­ta­ges af ek­ster­ne ef­ter­for­ske­re, ven­tes fær­dig i ju­ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.