ET KVALIFICERET NET­VÆRK

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE -

Med de mu­lig­he­der der i dag er til­gæn­ge­li­ge, hvor tek­no­lo­gi­er ud­vik­les hur­tigt og kom­plek­si­te­ten øges, er det vig­tigt med den ret­te vej­led­ning. Alt fra ud­væl­gel­se af den helt per­fek­te cy­kel, til ser­vi­ce når din cy­kel træn­ger til kær­lig­hed kla­rer din au­to­ri­se­re­de Spe­ci­a­lized for­hand­ler for dig. Al­le Spe­ci­a­lized for­hand­le­re har et fæl­les om­drej­nings­punkt, kær­lig­he­den til sporten. Al­le bli­ver lø­ben­de ud­dan­net på Spe­ci­a­lized Bi­cyc­le Com­po­nents Uni­ver­si­ty, så din vej­led­ning til det helt ret­te pro­dukt al­tid er på hø­je­ste ni­veau. Be­søg en au­to­ri­se­ret Spe­ci­a­lized for­hand­ler og få en unik oplevelse i form af bå­de pro­duk­ter, ser­vi­ce og mærk pas­sio­nen på egen krop. Så er du en­tu­si­ast, pas­sio­ne­ret mo­tio­nist, til hardco­re kon­kur­ren­ce el­ler skal din gam­le cy­kel ud­skif­tes til en ny – så fortje­ner du den bed­ste oplevelse når du kø­ber din næ­ste Spe­ci­a­lized.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.