BODY GEOMETRY FIT

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE -

Fi­lo­so­fi­en bag Body Geometry Fit har re­sul­te­ret i den mest ad­van­ce­re­de må­de at sam­men­kob­le ryt­ter og cy­kel på har­monisk vis. Me­to­der­ne bag Body Geometry Fit er vi­den­ska­be­ligt ud­vik­let til at for­bed­re yde­ev­ne og kom­fort på cyk­len, samt mind­ske ri­si­ko­en for ska­der. Alt det­te ved at ju­ste­re på de tre kon­takt­punk­ter mel­lem ryt­ter og cy­kel. Un­der din per­son­li­ge Body Geometry Fit ses­sion, vil en træ­net spe­ci­a­list eva­lu­e­re di­ne in­di­vi­du­el­le be­hov og der­ved sy­ste­ma­tisk til­pas­se din cy­kel og ud­styr ef­ter din krop. Gå til spe­ci­a­lized.com og find dit nær­me­ste Body Geometry Fit cen­ter, og lær me­re om al­le de unik­ke mu­lig­he­der for in­di­vi­du­el po­si­tions­op­ti­me­ring via ba­ne­bry­den­de tek­no­lo­gi­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.