EKSPERTEN

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE -

En eta­pe, hvor stær­ke folk vil ryk­ke øje­blik­ke­ligt, og man vil nemt kun­ne se et stort ud­brud kø­re væk. Det kan væ­re et ud­brud på 12-15 ryt­te­re, og de kan bli­ve me­get svæ­re at hen­te for sprin­ter­hol­de­ne. Dels går det op og ned, hvil­ket gør det svært at or­ga­ni­se­re en jagt, og dels har sprin­ter­hol­de­ne sand­syn­lig­vis en mand el­ler to med i ud­brud­det og har der­med in­gen in­ter­es­se i at bru­ge kræf­ter på at kø­re det ind. Det kan me­get vel væ­re sid­ste chan­ce for, at gam­le kory­fæ­er som Tho­mas Vo­eck­ler og Sylvain Cha­va­nel kan hen­te en Tour-eta­pe­sejr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.