KÆM­PEN VEN­TER I AL­PER­NE

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE - TEKST: BRIAN ASKVIG

EN EN­KELT DAN­SKER står op­ført på den pre­sti­ge­fyld­te li­ste over ryt­te­re, der i Tour de France først er nå­et op på top­pen af my­ti­ske Ga­li­bi­er. Michael Ras­mus­sen gjor­de det i 2006 på sin færd mod kar­ri­e­rens an­den bjerg­trø­je, og han er i sel­skab le­gen­der som Fe­de­ri­co Ba­ha­mon­tes, Fau­sto Cop­pi, Char­ly Gaul, Ed­dy Merckx og Marco Pan­ta­ni. Bjer­get var før­ste gang på pro­gram­met i 1911 og syn­tes da at væ­re uover­sti­ge­ligt. Kun tre ryt­te­re nå­e­de top­pen uden at sæt­te en fod på jor­den, nem­lig Émi­le Ge­or­get, Paul Du­boc og Gu­sta­ve Gar­ri­og­ou i nævn­te ræk­ke­føl­ge. Gar­ri­gou vandt lø­bet sam­let det år. Der er to pas­sa­ger derop­pe, og der­for er der gen­nem ti­den ope­re­ret med to høj­der på bjerg­pas­set. I 2.556 me­ters høj­de er der en tun­nel, der skæ­rer gen­nem bjer­get. Ind­til 1976 var det den ene­ste pas­sa­ge, men da tun­ne­len så skul­le renove­res, blev en ny vej over top­pen an­lagt. Den når en høj­de af 2.642 me­ter, og det er den, fel­tet i dag be­nyt­ter. Det var det og­så på 18. eta­pe i 2011, da Ga­li­bi­er blev det højest be­lig­gen­de mål i Tourens hi­sto­rie. An­dy Schleck vandt eta­pen og var og­så først over Ga­li­bi­er da­gen ef­ter, da der var mål på Alpe d’huez. De to pas­sa­ger af Ga­li­bi­er var en mar­ke­ring af 100-året for bjer­gets før­ste op­træ­den i lø­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.