MISTANKEN HÆNGER OVER FROOME OG SKY

Team Sky er sta­dig det mæg­tig­ste hold i ver­den, men det en­gang blankpo­le­re­de ima­ge er fal­met be­ty­de­ligt ef­ter den rus­si­ske ha­ck­er­grup­pe Fan­cy Bears’ af­slø­rin­ger.

Tour de France Magasinet - - FORSIDE - TEKST: BRIAN ASKVIG

‘Cunts’.

Skældsor­det nær­mest spyt­te­de han ud, mens forag­ten ly­ste ud af hans øj­ne. Et sug gik gen­nem sports­hal­len, hvor Tour-pres­se­kor­p­set var op­stal­det den dag i 2012, da Brad­ley Wig­gins kør­te sin før­ste eta­pe i den gu­le trø­je. En af repor­ter­ne hav­de bedt Tourens før­en­de ryt­ter for­hol­de sig til den skep­sis, der hav­de bredt sig på de so­ci­a­le me­di­er ef­ter hans – ba­ne­ryt­te­rens – ero­bring af cykelsportens mest ef­ter­trag­te­de tri­kot. Hvad vil­le Wig­gins si­ge til dem, der men­te, at kun do­ping kun­ne fø­re en ryt­ter til sejr i Tour de France? Spørgs­må­let af­spo­re­de fuld­stæn­digt den lange, tyn­de ryt­ter. Han løs­ne­de al­le men­tale brem­ser og af­slø­re­de sig selv som en pri­mi­tiv flab, som med fryd åb­ne­de sin ver­ba­le klo­ak. Fuck, lort, røv, pik­spil­le­re. Og så til sidst det ind­bild­te trum­f­kort: ‘Cunts'. Fis­ser. Den dag i Por­ren­truy i det nord­ve­st­li­ge Schweiz ef­ter Tourens 8. eta­pe gik no­get af glan­sen af fel­tets nye magt­ha­ve­re på det sten­ri­ge Team Sky, men Wig­gins fik med sin sva­da un­der­stre­get, at in­gen skul­le bry­de sig om at be­tviv­le hol­dets ær­lig­hed. In­gen var re­ne som ‘Wig­go' og hans folk, måt­te man tro. Kun en up­let­tet sjæl vil­le fø­le sig så sår­et og re­a­ge­re så for­bi­tret på an­kla­gen. Det ind­tryk var vi man­ge, der stod til­ba­ge med. I sin egen selv­for­stå­el­se var Team Sky den sun­de, bri­ti­ske kur mod den gift, der hav­de in­fi­ce­ret cy­kel­spor­ten gen­nem år­ti­er. En ly­sen­de sti ud af do­pin­gens dunk­le tidsal­der. Et kol­lek­tiv med nult­o­le­ran­ce over for do­ping og fo­kus på de ‘mar­gi­na­le ge­vin­ster ', der er at hen­te tek­no­lo­gisk, lo­gi­stisk, er­næ­rings­mæs­sigt, men­talt, fy­si­o­lo­gisk.

SKÆR AF GLAMOUR

Fem år se­ne­re er il­lu­sio­ner­ne bri­stet, og Team Sky stil­ler i år op i Tour de France un­der langt stær­ke­re do­ping­mi­stan­ke end den, der drev Brad­ley Wig­gins ud på over­dre­vet i 2012. Den­gang blev hol­det – i hvert fald i Stor­bri­tan­ni­en – set som en fæ­no­me­nal suc­ces, og der var i be­folk­nin­gen en dyb fa­sci­na­tion af pro­jek­tet. Hol­det hav­de et skær af glamour over sig i kraft af de enor­me sum­mer, som me­di­e­gi­gan­ten Sky skød i det. Ser­vi­ce­vog­ne­ne var luksus­bi­ler af mær­ket Jagu­ar, team­bus­ser­ne de mest ve­lud­sty­re­de, og cyk­ler­ne de dy­re­ste på mar­ke­det. Det he­le ledsa­get af team­chef David Brails­fords er­klæ­re­de nult­o­le­ran­ce over for do­ping og hans lov­pris­ning af de mar­gi­na­le ge­vin­ster. I dag må man kon­sta­te­re, at Team Sky nok ik­ke var så me­get an­der­le­des. Team Sky var ik­ke, hvad Wig­gins og Brails­ford sag­de, at det var, for der fos­se­de bå­de ky­nis­me og kor­ti­koste­roi­der rundt i årer­ne, som kom­men­ta­to­ren Oli­ver Holt for­mu­le­rer det i avi­sen The Daily Mail. “Team Sky er al­vor­ligt ramt af den­ne sag, og jeg tror, at op­fat­tel­sen af hol­det i of­fent­lig­he­den vil væ­re en an­den un­der det­te års Tour de France end sid­ste år,” si­ger Matt Lawton, som i fe­bru­ar blev kå­ret som ‘Årets Sport­s­nyheds­jour­na­list' i Stor­bri­tan­ni­en for sin af­dæk­ning i Daily Mail af Team Skys lem­fæl­di­ge om­gang med me­di­cin. “De præ­di­ker en ting og gør no­get an­det. Det vil væ­re svæ­re­re at fejre hol­dets suc­ces for en mas­se men­ne­sker nu, for den­ne sag har af­slø­ret, at hyk­le­ri og ky­nis­me og­så ek­si­ste­rer på Team Sky,” si­ger Lawton. Den dag i Por­ren­truy i 2012 hav­de Wig­gins for­ment­lig kor­ti­koste­roi­der i krop­pen. Et stof, som blandt an­dre Michael Ras­mus­sen og den tid­li­ge­re top­ryt­ter David Mil­lar har be­skre­vet som et yderst po­tent do­ping­mid­del.

FO­TO: RITZAU /CHRI­STOP­HE ENA FO­TO: RITZAU /LAURENT REBOURS

Brad­ley Wig­gins i den gu­le fø­rer­trø­je i 2012. Team Sky har i ad­skil­li­ge år mar­keds­ført sig på nul-to­le­ran­ce over­for do­ping, hvil­ket fik sid­ste års af­slø­rin­ger om ’TUE’S’ (til­la­del­ser til me­di­cinsk brug af mid­ler, der el­lers er på li­sten over for­bud­te stof­fer) til at ram­me det bri­ti­ske stor­hold ek­stra hårdt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.