VELKOMST

Tour de France Magasinet - - INDHOLD - Tro­els Ba­ger Thø­ger­sen Ansvars­ha­ven­de che­fre­dak­tør

Vel­kom­men til Tour de France-ma­ga­si­net 2017. Vi har ud­vi­det årets ma­ga­sin til 180 sider, så der er plads til al­le de go­de hi­sto­ri­er om lø­bets vig­tig­ste stjer­ner, med dan­sker­ne og de sto­re for­tæl­lin­ger om bjergene, Tourens stør­ste le­gen­der og bri­ten Tom Simpson, der for 50 år si­den dø­de på Mont Ven­toux. Vi har gi­vet karakterer til stjer­ner­ne og holdene og er helt tæt på al­le 21 etaper og de 22 hold, så du ved, hvad og hvem det er værd at føl­ge i Frank­rig. Du må hel­ler ik­ke sny­de dig selv for hi­sto­ri­en om Tour de France som mar­keds­plads for ryt­te­re, agen­ter og hold, el­ler vo­res po­rtræt af Jakob Fuglsang gen­nem nog­le af de kol­le­ger og che­fer, der ken­der ham bedst. Vi går og­så helt tæt på hi­sto­ri­en om Team Sky og Chris Froome, der er i pro­ble­mer ef­ter af­slø­rin­ger om lov­ligt, men dybt kon­tro­ver­si­elt brug af læ­ge­mid­ler, der er på li­sten over for­bud­te stof­fer. For vi dan­ske­re kom­mer Jakob Fuglsangs juli i Frank­rig i cen­trum. Som 32-årig står Jakob Fuglsang til at væ­re Astana-kap­ta­jn, og selv­om det ka­sak­hi­ske hold ik­ke er op­pe på ni­veau med Team Sky, Mo­vistar og BMC, gør Fuglsang og hans dan­ske hjæl­pe­ryt­te­re sig håb om en stor som­mer. I bed­ste fald kan dan­ske­ren må­ske nær­me sig sy­ven­de­plad­sen fra 2013, hvis alt går vel, og hvis der ik­ke mel­der sig no­gen off-da­ge på de ku­pe­re­de etaper. Me­re sand­syn­ligt er det, at Jakob Fuglsang og hans hold­kam­me­ra­ter skal for­sø­ge at gø­re sig be­mær­ke­de med spek­taku­læ­re eta­pe­sej­re på nog­le af de stør­ste da­ge i årets løb. For en 32-årig ryt­ter er en sy­ven­de­plads i 2013-ud­ga­ven af Touren im­mer­væk læn­ge si­den. Nej, top­pla­ce­rin­ger­ne skal igen i år for­de­les mel­lem Chris Froome og så den hånd­fuld hå­be­ful­de ryt­te­re, der vil for­sø­ge at ud­for­dre de to sid­ste års vin­der. Team Sky og Chris Froome vil ger­ne ha­ve, årets Tour kom­mer til at hand­le om bri­tens jagt på den fjer­de sam­le­de sejr. Men en stor sag om hem­me­lig, men til­ladt, brug af me­di­ka­men­ter, der el­lers er på do­ping­li­sten, ka­ster lange skyg­ger over Froome og Sky, som vi for­tæl­ler i en af de helt sto­re ar­tik­ler i det­te ma­ga­sin. Per­son­ligt ærg­rer det mig dybt, at Sky og Chris Froome i åre­vis frej­digt har for­talt hi­sto­ri­en om, hvor uskylds­ren, man har væ­ret, si­de­lø­ben­de med at hol­det i det skjul­te fik til­la­del­ser brug af me­di­ka­men­ter for hol­dets topryttere, som får eks­per­ter og tid­li­ge­re kol­le­ger til at spær­re øj­ne­ne op. Født i Ke­nya og med den mest us­and­syn­li­ge, ut­ro­li­ge vej fra Nairo­bi og Syd­afri­ka til cykelsportens ab­so­lut­te top har Chris Froome en af de vil­de­ste per­son­li­ge hi­sto­ri­er, jeg har set på så højt plan, ik­ke ba­re i cy­kel­sport men i top­sport over­ho­ve­det. Nu skal Froome og Sky i ste­det sva­re på spørgs­mål om TUE'S ( The­ra­pe­u­tic Use Exemp­tions) og do­ping­mi­stan­ker. Det er helt og hol­dent Team Skys egen (samt den rus­si­ske ha­ck­er­grup­pe Fan­cy Bears og un­der­sø­gen­de jour­na­li­ster i Stor­bri­tan­ni­ens) skyld – for cy­kel­spor­ten må man hå­be, hold og ryt­te­re frem­over nu og­så over­hol­der det, de si­ger i of­fent­lig­he­den. Vi bå­de hå­ber og tror, du får stor glæ­de af ma­ga­si­net, og at du får en skøn Tour­som­mer. Og husk en­de­lig at få de se­ne­ste nyhe­der fra som­me­rens løb i Ek­stra Bla­det og på ek­strabla­det.dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.