FROOME OG UDFORDRERNE

Tour de France Magasinet - - INDHOLD - TEKST: KIM PLESNER

Spørgs­må­let er, om ik­ke Chris Froome har væ­ret den stærkeste i de se­ne­ste fem ud­ga­ver af Tour de France. Han har godt nok kun vun­det de tre af dem – her­af de to se­ne­ste – men i 2012 ven­te­de han nær­mest de­mon­stra­tivt på sin kap­ta­jn Brad­ley Wig­gins, og i 2014 styr­te­de han ud af Touren på den regn­vå­de eta­pe til Aren­berg. I år kan Froome så la­ve æg­te hat­tri­ck ef­ter tri­um­fer­ne de to se­ne­ste år og kom­me op på fi­re sej­re i alt i Tour de France. Men hvis man ser på for­års­sæ­so­nen, er det som om den min­der lidt om 2014, hvor me­get gik galt i for­be­re­del­ser op til Touren. Og den­gang gik det alt­så og­så galt i sel­ve Touren. Der har væ­ret me­get bal­la­de in­ter­nt på Team Sky med an­kla­ger om do­pings­nyd helt til­ba­ge fra Brad­ley Wig­gins' vel­magts­da­ge. Så me­get bal­la­de, at det har ført til uvil­di­ge un­der­sø­gel­ser og et ud­valg i det bri­ti­ske par­la­ment, der har af­hørt for­skel­li­ge ho­ved­per­so­ner hos Team Sky. Det er in­gen hem­me­lig­hed, at Froome har væ­ret træt af alt det spek­ta­kel og na­tur­lig­vis helst hav­de væ­ret det for­u­den. Li­ge­som man gan­ske ty­de­ligt har kun­net læ­se mel­lem linjer­ne, at den ke­ny­ansk fød­te bri­te ik­ke al­tid har væ­ret li­ge be­gej­stret for, hvor­dan le­del­sen på hol­det har hånd­te­ret kri­sen. Men og­så på lan­de­vej­en har det væ­ret lidt op og ned i for­hold til tid­li­ge­re. Bå­de for Froome og hans mand­skab. En sjet­te­plads i det re­la­tivt upå­ag­te­de He­rald Sun Tour i Au­stra­li­en er bed­ste re­sul­tat i for­års­sæ­so­nen, der ned­t­urs­mæs­sigt kul­mi­ne­re­de med, at Froome blev kørt ned af en bi­list, mens han var ude på en træ­nings­tur i Syd­frank­rig i be­gyn­del­sen af maj. Hel­dig­vis kom Sky-kap­ta­j­nen ik­ke no­get til, hvil­ket var me­re end man kun­ne si­ge om hold­kam­me­ra­ter­ne Ge­raint Tho­mas og Mi­kel Lan­da i Giro d'ita­lia, der beg­ge røg hårdt i as­fal­ten på lø­bets før­ste al­vor­li­ge bjer­ge­ta­pe. Set fra en po­si­tiv vin­kel kan det selv­føl­ge­lig be­ty­de, at Chris Froome må­ske får net­op de to bjergstær­ke folk som hjæl­pe­re i Tour de France i en lidt min­dre slidt til­stand, end hvis de hav­de kørt sig selv helt i bund i kam­pen om klassementsplaceringer i Giro­en. Det må ti­den vi­se. Stær­ke hold­kam­me­ra­ter er der nok af på Team Sky, men hvis for­års­sæ­so­nen er et tegn på, hvor­dan Touren kom­mer til at gå, ser det ik­ke alt for loven­de ud i for­hold til et Froome-hat­tri­ck.

I år kan Froome så la­ve hat­tri­ck og kom­me op på fi­re sej­re i alt i Tour de France. Men hvis man ser på for­års­sæ­so­nen er det som om den min­der lidt om 2014, hvor me­get gik galt i for­be­re­del­ser op til Touren

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.