HVEM GØR SIG GÆLDENDE I ÅR?

Som tid­li­ge­re bjer­gryt­ter glæ­der Michael Ras­mus­sen sig over årets Tour-ru­te, som by­der på stigninger for­delt over he­le lø­bet og kun få ki­lo­me­ters tids­kør­sel.

Tour de France Magasinet - - IND­HOLD - TEKST: BRIAN ASKVIG

Ti år ef­ter sin uti­di­ge exit af ver­dens stør­ste cy­kel­løb ser Michael Ras­mus­sen nu som kom­men­ta­tor frem mod et Tour de France, som han selv kun­ne ha­ve vun­det, hvis det var ble­vet ser­ve­ret for ham i hans vel­magts­da­ge: En Tour for bjer­gryt­te­re. ”Jeg ser en ru­te, der er me­get ba­lan­ce­ret med god for­de­ling af bjer­ge­ta­per over he­le lø­bet. Vi kom­mer ik­ke til at sid­de og kede os, men vi ven­ter på action,” si­ger Michael Ras­mus­sen, som at­ter i år dæk­ker lø­bet i Frank­rig som kom­men­ta­tor for Ekstra Bla­det. ”For en gangs skyld ven­ter en Tour, der til­go­de­ser bjer­gryt­ter­ne i kraft af fle­re hår­de af­slut­nin­ger opad og kun få en­kelt­start­ski­lo­me­ter,” si­ger Ras­mus­sen. Helt præ­cist er der 36,5 ki­lo­me­ters kamp mod uret. 14 ki­lo­me­ter på før­ste etape i Düs­sel­dorf og 22,5 ki­lo­me­ter i Mar­seil­le i Syd­frank­rig på næst­sid­ste etape. Der er mak­si­malt halvan­det mi­nut at mi­ste, vur­de­rer Ras­mus­sen, og der­for er en­kelt­start­spe­ci­a­li­sten og for­sva­ren­de Tour-vin­der Chris Froome ik­ke på pa­pi­ret sik­ret en afgørende for­del. ”Det he­le skal af­gø­res i bjergene, og hvis der er nog­le i fel­tet, der har røv nok i buk­ser­ne til at tur­de an­gri­be, så kan det bli­ve et vir­ke­lig spæn­den­de løb,” si­ger Michael Ras­mus­sen. ”Når Sky vir­ke­lig er ble­vet ry­stet, er det sket med tid­li­ge an­greb. Det er op­skrif­ten. Men hvis in­gen tør prø­ve no­get, så en­der al­le ba­re som sta­ti­ster i Team Skys spil.” Ras­mus­sen ser 9. etape før før­ste hvi­le­dag som en nøg­le­e­ta­pe, hvor en mo­dig kaptajn bør sen­de et par folk tid­ligt af sted, før han selv hug­ger til på Col de la Bi­che. Stig­nin­gen med en læng­de på 10,5 ki­lo­me­ter og en gen­nem­snit­lig stig­ning på ni pro­cent de­bu­te­rer i Touren. ”Den ly­der mod­by­de­lig, og er der no­gen, der tør sat­se he­le bu­tik­ken tid­ligt, kan det slå bun­den ud af Sky-to­get,” si­ger Michael Ras­mus­sen. ”Det for­ud­sæt­ter dog, at Sky og Froome kø­rer, som de ple­jer at køre:

At de straks har sat sig tungt på klas­se­men­tet og sat po­wer­me­te­ret på au­to­pi­lot. At hol­det kø­rer re­visor­kør­sel med kon­stant fo­kus på de­res watt-må­le­re.” ”Sky-rytterne ved, hvad de kan – og de ved, hvad kon­kur­ren­ter­ne kan. Det er enormt pro­fes­sio­nelt, og det fortje­ner fak­tisk ros. Men det er og­så ke­de­ligt,” si­ger Ras­mus­sen. ”Skal der rok­kes ved det, så skal det gø­res tid­ligt, og man skal væ­re vil­lig til at of­re sin fi­ne, se­kun­dæ­re pla­ce­ring. Man skal væ­re vil­lig til at of­re, hvad man har, for at op­nå end­nu me­re. En af dem, som kan tæn­kes at smi­de al for­sig­tig­hed over bord, er Al­ber­to Con­ta­dor, som må for­modes at væ­re tæt på et kar­ri­e­re­stop og ik­ke kan bru­ge en se­kun­dær pla­ce­ring til ret me­get. Han har vun­det al­le tre Grand Tours fle­re gan­ge og har in­gen grund til ik­ke at sat­se alt på en sid­ste sejr.” ”Han kan køre helt fri­gjort i mod­sæt­ning til for ek­sem­pel en ryt­ter som Esteban Chaves, som ik­ke vil ka­ste sig ho­ved­kulds ud i et an­greb med fa­re for at sæt­te en po­di­e­pla­ce­ring over styr,” si­ger Ras­mus­sen. ”Det vil­le væ­re me­get stort for Chaves at bli­ve num­mer to el­ler tre i Tour de France, så han er min­dre til­bø­je­lig til at sæt­te det he­le på spil.” Al­le­re­de på fem­te etape ven­ter en bjer­g­af­slut­ning, når der er mål på den i La Plan­che des Bel­les Fil­les. Chris Froome og Vin­cen­zo Ni­ba­li har vun­det de to gan­ge, stig­nin­gen har væ­ret på Tour-ru­te­kor­tet, men Michael Ras­mus­sen har dog fi­dus til en af Froo­mes tid­li­ge­re hjæl­pe­ryt­te­re i år. “Jeg for­ud­ser, at Richie Porte fra BMC kø­rer i gult ef­ter 5. etape, hvor der kan der ska­bes afgørende tids­for­skel­le. Der er folk, der ta­ber Tour de France den dag,” si­ger Ras­mus­sen. “Porte bli­ver en vig­tig ri­val til Chris Froome, som ik­ke har bril­le­ret i for­å­ret, og som stil­ler til start på et hold med enorm støj på de in­dre linjer.” “Froome er fa­vo­rit, men det kræ­ver en god lang for­be­re­del­se på vulka­nen, hvis han skal køre li­ge så over­be­vi­sen­de i Touren, som vi er vant til,” si­ger Ras­mus­sen med re­fe­ren­ce til Froo­mes tra­di­tio­nel­le høj­de­træ­nings­lejr på vulka­nen El Tei­de på Te­ne­ri­fe før Tour de France.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.