MICHAEL VALGREN

Selv­om Michael Valgren var ung og uprø­vet før de­bu­ten i Tour de France i 2015, var for­vent­nin­ger­ne til ham sto­re. Det end­te med at bli­ve for me­get for ve­stjy­den, der ud­gik og først i an­det for­søg i 2016 kom he­le vej­en til Pa­ris.

Tour de France Magasinet - - INDHOLD - TEKST: FREDERIK PALLE

Man ser det år ef­ter år. Ryt­te­re i des­pe­rat kamp for at bli­ve i Tour de France, for over­ho­ve­det at nå Pa­ris og det kæm­pe men­ne­ske­hav på Champs-élysées, hvor et ud­valg af ver­dens dyg­tig­ste cy­kel­ryt­te­re bli­ver hyl­det for tre ugers ud­fol­del­ser, mens man ud­mat­tet for­sø­ger at hol­de sig op­rejst på cyk­len ef­ter 3500 km. Tour de France har al­le da­ge væ­ret et ud­skil­nings­løb. De uhel­di­ge ry­ger i styrt i den før­ste, nervø­se uge. De ryt­te­re, der ik­ke har ramt for­men, fal­der sam­men, når fel­tet ram­mer de før­ste hår­de stigninger. Og så kan sygdom ram­me vil­kår­ligt og sen­de selv den mest hård­fø­re Tour-ve­te­ran hjem før tid. Én lil­le svag­hed er nok til at tor­pe­de­re drøm­men om Pa­ris. Det kan Michael Valgren skri­ve un­der på. Han blev i 2015 ramt af en min­dre sygdom før 19. eta­pe, og det end­te med at sæt­te en stop­per for Val­grens før­ste Tour. Valgren blev sat tid­ligt på eta­pen, og det var sid­ste gang, han så fel­tet. ”Jeg tror, at det var en kom­bi­na­tion af det he­le, at jeg måt­te træk­ke mig ud af lø­bet. Det var et su­per hårdt løb. Vi hav­de en kap­ta­jn i Al­ber­to Con­ta­dor, der gjor­de, at man ik­ke slap­per af én ene­ste dag,” for­kla­rer Valgren. Da de­butan­ten kom ind til lø­bet, hav­de bå­de han selv og om­ver­de­nen mar­kan­te for­vent­nin­ger, uan­set den den­gang 23-åri­ge ryt­ters mang­len­de er­fa­ring. Valgren hav­de im­po­ne­ret he­le for­å­ret, og Tour-fa­vo­rit­ten Con­ta­dor og Team Tin­koff-saxo så Valgren som en af dem, der skul­le hjæl­pe Al­ber­to Con­ta­dor på de svæ­re stigninger. Det var en af de pri­mæ­re år­sa­ger til, Valgren hav­de få­et en af de ni plad­ser på Tin­koff-saxos stær­ke Tour-mand­skab. Men Valgren var ung og uprø­vet, og det kom dan­ske­ren til at mær­ke kort ef­ter star­ten i hol­land­ske Utre­cht. ”Jeg ved ik­ke, om jeg var for ung til at kø­re det, men min krop var i hvert fald ik­ke klar. Men hvor­dan jeg har det, det er jo li­ge me­get, når man har Al­ber­to som kap­ta­jn. Han vil jo al­tid prø­ve at an­gri­be. Krop­pen bli­ver hel­dig­vis stær­ke­re af at prø­ve det,” si­ger Valgren om sin tid­li­ge­re kap­ta­jn. Det var net­op Con­ta­dors an­greb, der sat­te Valgren tid­ligt på 19. eta­pe. Spa­ni­e­ren gjor­de et sid­ste for­søg på at hen­te den sam­le­de sejr, og ne­de bag i fel­tet ram­te det blandt an­dre en ud­mat­tet Michael Valgren, der ik­ke hav­de ener­gi­en til at hæn­ge fast. Men det var ik­ke kun de godt 3000 ki­lo­me­ter op til 19. eta­pe, der sad i krop­pen på dan­ske­ren. Det var og­så alt det an­det, der føl­ger med i Tour de France, og som de­butan­ten fik at mær­ke fra før­ste eta­pe i Hol­land. ”Ge­ne­relt tog jeg hæn­der­ne lidt for ful­de det før­ste år. Ek­sem­pel­vis i for­hold til at prø­ve at sør­ge for min fa­mi­lie, så de kun­ne kom­me ind i de der Vip-om­rå­der. Jeg glem­te må­ske at kø­re på cy­kel nog­le gan­ge. Jeg prø­ve­de at sør­ge for, at de hav­de det godt. Det lær­te bå­de jeg og min fa­mi­lie rig­tig me­get af,” si­ger Michael Valgren. ET KÆM­PE MEDIECIRKUS At ta­ge sig af sin fa­mi­lie, som var i Frank­rig for at støt­te ham, var én ting. An­dre ele­men­ter i det at kø­re et Tour de France kom og­så bag på den al­si­di­ge ryt­ter fra Øste­rild. ”Jeg tænker på alt det cirkus om­kring lø­bet. Al­le jour­na­li­ster­ne og den sto­re hy­pe, som man får i me­di­er­ne. Det er ik­ke ba­re at kø­re Touren og

så til­ba­ge på ho­tel­let for at spi­se. Her skal man stil­le op til mindst to-tre in­ter­views hver ene­ste dag bå­de før og ef­ter eta­pen,” for­kla­rer han. Det er et krav fra holdene, at rytterne skal væ­re til rå­dig­hed for me­di­er­ne, når det bli­ver øn­sket. Tour de France er det bed­ste sted for sponso­rer­ne at bli­ve set, og der­for øn­sker de en mas­se eks­po­ne­ring. ”Jeg skal jo ta­le med TV 2, DR og al­le avi­ser­ne, som er til ste­de. Dan­mark er et me­get cy­kel­in­ter­es­se­ret land, og det kan mær­kes un­der Touren, hvor der of­te er man­ge gan­ge fle­re dan­ske jour­na­li­ster end dan­ske ryt­te­re.” ”Der er jo og­så me­get op­mærk­som­hed, når man kø­rer på hold med Con­ta­dor og Sa­gan. Det kan be­ty­de, at man spi­ser lidt se­ne­re end nor­malt, for­di de har et ek­stra interview. Så det ud­sky­der he­le pro­ces­sen. Det er jo ik­ke no­get stort, men det er så­dan nog­le små ting, som gør det he­le lidt me­re be­svær­ligt,” si­ger Astana-dan­ske­ren. Så da Valgren blev sat på det 1533 me­ter hø­je Col du Chaus­sy på den 138 km lange 19. eta­pe i 2015, var det og­så ud­mat­tel­se ef­ter he­le op­le­vel­sen som de­butant i ver­dens stør­ste cy­kel­løb. Det er selv­føl­ge­lig ik­ke me­nin­gen, at den slags yd­re på­virk­nin­ger skal kun­ne ryste en pro­fes­sio­nel ryt­ter. Men ned­t­u­ren og op­le­vel­sen har ud­vik­let Michael Valgren som ryt­ter. Al­le­re­de i sid­ste års Tour gik det langt bed­re for dan­ske­ren, og jo fle­re gan­ge, han prø­ver de fran­ske ve­je, jo bed­re fø­ler han sig ru­stet til ud­for­drin­gen. ”Er­fa­ring be­ty­der alt i Tour de France. Det er en helt an­den må­de, jeg kom­mer ind til lø­bet på nu. Det gi­ver lidt me­re ro at ha­ve no­get er­fa­ring. Jeg ved, hvad jeg selv står for, og jeg ved, hvad det kræ­ver at kø­re på de fran­ske ve­je. Der­for kan man og­så for­be­re­de sig bed­re på de ud­for­drin­ger, der kom­mer.” ”Jeg tror og­så, det er en af grun­de­ne til, at de­butan­ter sjæl­dent præ­ste­rer godt i Touren. Det er en for stor mund­fuld, når man ik­ke har er­fa­rin­gen. Man skal ba­re væ­re klar fra start. Der er ik­ke én ene­ste dår­lig ryt­ter i Touren. Det er det, som er for­skel­len på Touren i for­hold til Giro d'ita­lia og Vu­el­ta a Es­paña. I Frank­rig skal man kæm­pe for at kom­me i top 100,” si­ger Michael Valgren.

DANSK HOLDKAPTAJN

I 2015 og 2016 kør­te Valgren for hen­holds­vis Tin­koff-saxo og Tin­koff, men i år er de gu­le far­ver skif­tet ud med tur­kis hos Astana, hvor han er hold­kam­me­rat med de tre dan­ske­re Jes­per Han­sen, Mat­ti Bres­chel og Jakob Fuglsang. Al­le­re­de i ok­to­ber sid­ste blev det meldt ud, at Fuglsang mindst får en delt holdkaptajn-rol­le i årets Tour. Si­den har der med dan­ske bril­ler væ­ret frygt for det mod­sat­te, for­di Asta­nas sto­re stjer­ne Fa­bio Aru mis­se­de Giro d'ita­lia med en knæska­de og har væ­ret i spil til Touren. Men i skri­ven­de stund er Jakob Fuglsang sta­dig kap­ta­jn. Det be­ty­der, at Valgren går ind til Touren med en dansk kap­ta­jn for før­ste gang i kar­ri­e­ren ef­ter at ha­ve kørt for Al­ber­to Con­ta­dor de to før­ste gan­ge, og Valgren er hånd­pluk­ket til at hjæl­pe Fuglsang og Astana til sto­re re­sul­ta­ter i en bak­ke- og bjer­grig 2017-Tour. ”Det bli­ver me­ga­fedt at kø­re for en dansk kap­ta­jn. Nor­malt glæ­der man sig jo ba­re til at kø­re Touren, for­di det er så stort. Men nu hvor det er en dansk kap­ta­jn, så er det næ­sten prik­ken over i'et.” Det bli­ver for­ment­lig en Tour, hvor Valgren har en fri­e­re rol­le, end han har haft i si­ne to før­ste år. Og med fle­re præ­sta­tio­ner helt frem­me i klas­si­ker­ne sid­ste år og i år er han og­så det bed­ste dan­ske bud på en eta­pe­sejr i man­ge år, når der ik­ke skal kø­res for Jakob Fuglsang. Valgren vil der­for hol­de øje, når mu­lig­he­den skul­le by­de sig. ”En eta­pe­sejr i Tour de France er 100 pro­cent sik­kert det, jeg drøm­mer om. Det er det, som jeg sig­ter ef­ter al­le­re­de i år. Der er in­gen tvivl om, at jeg vil gri­be en­hver chan­ce, der skul­le op­stå. Det er jeg sim­pelt­hen nødt til, for­di det er jo langt fra sik­kert, at man kom­mer til at kø­re Touren igen,” for­kla­rer Valgren ”Hvis man ek­sem­pel­vis kø­rer for Team Sky, er det ba­re svært at kø­re ef­ter en eta­pe­sejr. Det er værd at gri­be chan­cen, hvis den by­der sig, så det vil jeg prø­ve på. Det kræ­ver selv­føl­ge­lig, at man har kon­ge­ben, og at man ram­mer den li­ge i rø­ven,” si­ger dan­ske­ren. Spørgs­må­let er så, om Michael Valgren kan fin­de de kon­ge­ben frem, så han kan bli­ve den før­ste dan­sker si­den Ni­cki Sø­ren­sen i 2009 til at vin­de en eta­pe. Det er i hvert fald sik­kert, at Tour de Cirkus ik­ke vil kom­me bag på Jakob Fulgs­angs hjæl­per den­ne gang.

FO­TO: RITZAU/OLUFSON JONAS

25-åri­ge Michael Valgren valg­te før 2017-sæ­so­nen at skif­te til Astana, hvor han er ud­set til at spil­le en nøg­lerol­le for Jakob Fuglsang i årets Tour.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.