DE STØR­STE OVERRASKELSER I DEN PRIK­KE­DE TRØ­JE

Tour de France Magasinet - - DANSKERNE I TOUR DE FRANCE -

Ste­fa­no Za­ni­ni, Ma­pei - 1998

Utal­li­ge år som en af ver­dens bed­ste le­ad-out-ryt­te­re gjor­de det en kæm­pe sen­sa­tion, da Za­ni­ni var iført bjerg­trøj­en på he­le fi­re etaper af Touren det år. Der blev sat en tyk streg un­der over­ra­skel­sen, da han vandt på ChampsÉlysées to år se­ne­re.

Chri­stop­he Ri­nero, Co­fi­dis – 1998

Touren 1998 var en mær­ke­lig om­gang med Festi­na-skan­da­len og ryt­ter­strej­ken, men det fik Ri­nero ud­nyt­tet til ful­de, da han skrev sig på som en af de me­re over­ra­sken­de sam­le­de vin­de­re af bjerg­trøj­en og en fjer­de­plads i klas­se­men­tet. Si­den så man ik­ke me­get til ham.

Jus­si Veik­ka­nen, Françai­se des Jeux – 2009

Cyk­ling og Fin­land er ik­ke to ting, som hænger sam­men. Men i fi­re da­ge un­der Touren i 2009 stod der Fin­land på det he­le. Vei­kan­nen ram­te det rig­ti­ge ud­brud og hav­de bjerg­trøj­en på de næ­ste fi­re etaper, som den før­ste fin­ne no­gen­sin­de.

Ant­ho­ny Char­teau, Bouygu­es Te­lecom – 2010

Det er må­ske lidt ondt at sæt­te Char­teau sam­men med de an­dre ryt­te­re, for han hav­de rent fak­tisk en smu­le bjerg­ben. Men Char­teau for­må­e­de at hol­de trøj­en helt til Pa­ris, og be­teg­nes af man­ge som den mest over­ra­sken­de vin­der af bjerg­trøj­en. Tour-le­del­sen æn­dre­de po­in­treg­ler­ne li­ge ef­ter for at få stør­re nav­ne til at vin­de trøj­en.

Da­ni­el Te­k­le­hai­ma­not, Mtn-qhu­be­ka – 2015

Eri­tre­a­ne­ren har gjort det til en af si­ne spe­ci­a­li­te­ter at kø­re med om bjerg­trøj­en i eta­pe­løb, men der var næp­pe man­ge, som hav­de for­ud­set, at han ef­ter ke­ny­ansk fød­te Chris Froome blev den an­den afri­ka­ner til at bæ­re trøj­en. Det gjor­de han i fi­re etaper i 2015.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.