TALENTUDVIKLERE I FRANK­RIG, ITA­LI­EN, BELGIEN – OG DAN­MARK

Tour de France Magasinet - - TALENTUDVIKLING -

Ryt­te­re fra de tra­di­tio­nel­le top­na­tio­ner i Tour de France-sam­men­hæng Frank­rig, Ita­li­en og Belgien har væ­ret pres­set i kam­pen om den ab­so­lut­te top­pla­ce­ring i Touren si­den mid­ten af 80'er­ne – ef­ter 1985 har de tre top­na­tio­ner kun to vin­de­re, nu af­dø­de Marco Pan­ta­ni i 1998 og Vin­cen­zo Ni­ba­li i 2014. Det er en mar­kant til­ba­ge­gang for de tre na­tio­ner, der ind­til 1985 hav­de vun­det Touren 62 gan­ge. Men Tour de France Ma­ga­si­net 2017's un­der­sø­gel­se vi­ser, at hver­ken fransk­mæn­de­ne, ita­li­e­ner­ne el­ler bel­gi­er­ne har glemt, hvor­dan man ud­dan­ner topryttere. Så­le­des er Frank­rig, Ita­li­en og Belgien num­mer to, tre og fi­re på li­sten over na­tio­ner, hvor Top 10-ryt­te­re i Touren si­den 1980 har få­et de­res før­ste pro­fes­sio­nel­le lan­de­vejs­hold. En ryt­ters før­ste lan­de­vejs­hold er yderst re­le­vant, da det er her, han får man­ge af de tak­ti­ske og fy­si­ske egen­ska­ber, der se­ne­re gør ham til klas­se­ments­ryt­ter i Tour de France. Dan­mark ry­ger ind på en ni­en­de­plads med ni Top 10-pla­ce­rin­ger for ryt­te­re, der be­gynd­te de­res prof­kar­ri­e­re på et dansk hold. I ot­te af ni til­fæl­de kom de fra Bjar­ne Ri­is' hold, kun Jakob Fuglsang be­gynd­te hos et an­det hold, Team De­sig­na Køk­ken, til­ba­ge i 2006.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.