SÅ­DAN GJOR­DE VI

Tour de France Magasinet - - TALENTUDVIKLING -

Tour de France-ma­ga­si­net har væ­ret gen­nem de Top 10 i de 37 se­ne­ste ud­ga­ver af Touren, til­ba­ge til 1980. Vi har no­te­ret hver Top 10-ryt­ters al­der ved sid­ste eta­pe i Pa­ris, ryt­te­rens na­tio­na­li­tet og ryt­te­rens før­ste pro­fes­sio­nel­le hold. For­må­let har væ­ret at un­der­sø­ge, hvor top­ryt­ter­ne i Touren kom­mer fra, og i hvil­ken al­der, de har skabt de­res re­sul­ta­ter. Slut­stil­lin­ger­ne i Tour de France har haft en ke­de­lig ten­dens til at bli­ve æn­dret ef­ter do­ping-af­slø­rin­ger. Vi har valgt at ret­te os ef­ter Tour-ar­ran­gø­ren ASO'S vur­de­ring, hvil­ket blandt an­det be­ty­der, at Lan­ce Arm­strongs før­ste­plad­ser fra 1999 til 2005 ik­ke ind­går i Tour de France-ma­ga­si­nets gen­nem­gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.