EKSPERTEN

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE - Mi­cha­el­ras­mus­sen vur­de­rer

Ef­ter et re­la­tivt kort til­løb kom­mer Touren ind i et ter­ræn, hvor vi får den før­ste in­di­ka­tion af, hvem der vin­der lø­bet sam­let. Eta­pen er kort, og klas­se­ments­hol­de­ne vil hol­de ud­bry­der­ne i kort snor he­le vej­en. Vi kan for­ven­te at se lø­bets stør­ste stjer­ner kon­kur­re­re om eta­pe­sej­ren på fi­na­lestig­nin­gen, som si­ne ste­der har gen­nem­snit­li­ge stig­nings­pro­cen­ter på den go­de si­de af 10. Ef­ter den­ne eta­pe er det sta­dig uvist, hvem der vin­der Tour de France, men vi ved med sik­ker­hed, hvem der ik­ke vin­der. Chris Froome er na­tur­lig fa­vo­rit til eta­pe­sej­ren, men Alejan­dro Val­ver­de og Richie Porte kan og­så no­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.