DØDEN I VEJKANTEN

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE - TEKST: BRIAN ASKVIG

for 53 år si­den blev Tour de France ramt af en ka­ta­stro­fe, som sta­dig er den vær­ste i lø­bets lange hi­sto­rie. I den lil­le by Port-de-couze, som fel­tet i dag gli­der igen­nem 24 ki­lo­me­ter fra må­let i Ber­ge­rac, foru­lyk­ke­de en tank­bil og rev ni men­ne­sker med sig i døden i en ka­nal. 11. juli 1964 var by­en pak­ket med til­sku­e­re, som i ti­me­vis hav­de ven­tet på at få et glimt af de fran­ske su­per­stjer­ner Ja­cques Anquet­il og Ray­mond Pouli­dor, som ud­kæm­pe­de en nu le­gen­da­risk kamp om Tour-tro­nen. Et kvar­ter før, fel­tet skul­le an­kom­me, kør­te en tank­bil med brænd­stof til kø­re­tø­jer i Tour-ka­ra­va­nen i alt for høj fart ind på en bro over La­lin­de-ka­na­len. Last­bi­len ham­re­de ind i men­ne­ske­mæng­den og røg i van­det. Om­kring 40 til­sku­e­re blev ramt og man­ge blev slyn­get i van­det. Ni dø­de, hvoraf tre var børn. 13 per­so­ner blev kvæ­stet. Tragedien ryste­de Frank­rig og brag­te ad­skil­li­ge ryt­te­re helt ud af fat­ning. Fel­tet stop­pe­de på or­dre fra løbs­di­rek­tør Ja­cques God­det, men lø­bet blev gen­op­ta­get i adsta­digt tem­po. Et min­des­mær­ke blev si­den rejst på ste­det, og på hver års­dag læg­ger by­ens bor­ge­re kran­se og blom­ster på ste­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.