GENSYN MED GAM­MEL KENDING

Tour de France Magasinet - - TOUR DE FRANCE - TEKST: BRIAN ASKVIG

Tour de France at­ter i Pau, som nu for 69. gang op­træ­der på et Tour-ru­te­kort. Pau er den tred­je­mest besøgte by i ’La Gran­de Bouc­le’ og ha­ler ha­stigt ind på num­mer to, som er Bor­deaux. Mest be­søgt er selvsagt Pa­ris, som uden und­ta­gel­se har hu­set fi­na­len hvert år si­den det før­ste løb i 1903. I de før­ste man­ge år var Pa­ris – el­ler en af dens for­stæ­der – og­så ud­gangs­punkt for det sto­re eta­pe­løb. Ey­met har langt igen for at nå op­ta­gel­se på no­gen re­kord­li­ste i Tour de France, for lø­bet af­læg­ger i år for før­ste gang vi­sit her. 30 ki­lo­me­ter fra ’ki­lo­me­ter 0’ i Ey­met rul­ler fel­tet gen­nem den lil­le by Mar­man­de, hvor den nu pen­sio­ne­re­de Tour-ryt­ter Pi­er­ri­ck Fédri­go blev født. Fédri­go vandt fi­re etaper i Tour de France, og to af dis­se sej­re hen­te­de han i Pau. Det var i 2010 og 2012. Præ­cis halvvejs på eta­pen kø­rer fel­tet igen­nem by­en La­ba­s­ti­de-d’ar­mag­nac, som er kendt for at hu­se ka­pel­let No­tre Da­me des Cycli­stes. Det­te hel­li­ge sted er til­eg­net cy­kel­ryt­te­re og rum­mer tal­lø­se ar­te­fak­ter fra cy­kel­spor­ten, som ryt­te­re har do­ne­ret. Den span­ske cy­kel­helt Lu­is Ocaña blev vi­et her, og det var og­så her­fra, han blev bi­sat, da han i 1994 be­gik selv­mord. Hans gu­le Tour-trø­jer kan ses i ka­pel­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.