CÔTE DE LAF­FREY

Tour de France Magasinet - - BJERGPROFILER - (FRA VIZILLE)

FØR­STE RYT­TER OVER CÔTE DE LAF­FREY

Juli­en Mai­tron, 1905. Al­le­re­de i tred­je ud­ga­ve af Touren op­t­rå­d­te det­te ik­ke vold­somt hø­je, men brutalt stej­le Alpe-bjerg på lø­bets rej­se­plan. Med da­ti­dens tun­ge cykler, be­græn­se­de gear­valg og dår­li­ge ve­je in men­te må ryt­ter­nes pin­s­ler ha­ve væ­ret uud­hol­de­li­ge.

BERØMTE VIN­DE­RE PÅ CÔTE DE LAF­FREY

René Pot­ti­er (1906), Emi­le Ge­or­get (1907 og 1910), Fe­de­ri­co Ba­ha­mon­tes (1954), Lu­is Her­re­ra (1984). Ita­li­e­ne­ren Bar­ta­li de­mon­stre­re­de en ufor­lig­ne­lig hold­bar­hed gen­nem he­le sin kar­ri­e­re. To gan­ge kryd­se­de han Laf­frey som før­ste mand, bå­de i 1937 og 1951. 14 år er en men­ne­ske­al­der i pro­fes­sio­nel cy­kel­sport.

UFRIVILLIG VANDGANG PÅ CÔTE DE LAF­FREY

I 1937 kør­te Bar­ta­li ale­ne over Côte de Laf­frey og modt­og en bonus på 1 mi­nut og 10 se­kun­der. Han syn­tes til­freds med sin tids­bonus og lod sig fal­de til­ba­ge i det ja­gen­de felt, og så ind­traf ka­ta­stro­fen. Hold­kam­me­ra­ten Gi­ulio Ros­si skred ud på en træ­bro og rev Gi­no med i styr­tet, så den­ne røg gen­nem ræ­k­vær­ket og ned i åen Le Cou­teau.

BONUSINFO

Det er den luxem­bourg­ske jour­na­list Alp­hon­se Ste­inès, der yn­de­de at op­træ­de iført strå­hat, guldl­org­net og nyst­ud­set fip­skæg, som al­min­de­lig­vis kre­di­te­res for at Py­re­næ­er­ne og Al­per­ne blev en uund­vær­lig be­stand­del af Tour de France. Fun­det af en ben­bræk­ker som Côte de Laf­frey må ha­ve var­met den småsa­di­sti­ske Henri Desgrange hvis vi­sion om det per­fek­te Tour de France gik ud på at lø­bet skul­le væ­re så umen­ne­ske­ligt at kun en en­kelt ryt­ter for­må­e­de at fuld­fø­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.