COL DU LUITEL

Tour de France Magasinet - - DET BESKIDTE DUSIN - (FRA SÉCHILIENNE)

FØR­STE RYT­TER OVER COL DU LUITEL

Char­ly Gaul, 1956. Col du Luitel blev ind­vi­et med manér, idet ti­der­nes må­ske bed­ste bjer­gryt­ter, luxem­bour­ge­ren Char­ly Gaul, var før­ste mand på top­pen. På 18. eta­pe, Tor­i­no – Grenob­le (250 km), fandt han sit magi­ske tråd på vej over bjer­get, fløj nær­mest, urør­lig i en klas­se for sig selv. Gaul an­kom til Grenob­le 3´22´´ før Ock­ers og 7 mi­nut­ter in­den grup­pen med Ba­ha­mon­tes og Wal­kowi­ak, den se­ne­re vin­der af Touren 1956.

BERØMTE VIN­DE­RE PÅ COL DU LUITEL

Char­ly Gaul (1956), Mi­chel Pol­len­ti­er (1978). Luitel har al­drig væ­ret eta­pe­mål i Tour de France, hvil­ket kan væ­re med til at for­kla­re hvor­for re­la­tivt ube­skrev­ne ryt­te­re som Gi­an­ni Fer­leng­hini (1958), Ju­an Cam­pil­lo (1962) og Ro­ger De Cni­jf (1981) har væ­ret først over den­ne mur af et bjerg. De var even­tyr­lyst­ne lyk­ke­rid­de­re som in­gen rig­tig tog al­vor­ligt.

SAMMENBRUD PÅ LUITEL

Et­hvert Tour-bjerg med respekt for sig selv har ind­til fle­re ryt­ter­neds­melt­nin­ger på samvit­tig­he­den. Luitel er na­tur­lig­vis in­gen und­ta­gel­se. På 16. eta­pe, Saint-etien­ne – L'alpe d'huez (240,5 km), nå­e­de lø­bets ind­til da før­en­de ryt­te­re, den tid­li­ge­re Merckx-hjæl­per Jo­seph Bruyère, frem til fo­den af stig­nin­gen med fa­vo­rit­grup­pen. På top­pen var han en ned­brudt og il­lu­sions­løs mand. Næ­sten fem mi­nut­ter tab­te han på ni ki­lo­me­ter.

BONUSINFO

Kun­ne man som til­hæn­ger af de ufor­lig­ne­li­ge dra­ma­er der kan ud­spil­le sig i bjergene, få lov at af­le­ve­re en øn­ske­sed­del til Tour-ar­ran­gø­rer­ne, vil­le det­te nå­des­lø­se bjerg stå en­dog me­get højt på i hvert fald den­ne skri­bents for­teg­nel­se. De før­ste 500 me­ter sti­ger blot med halvan­den pro­cent, og på den sid­ste hal­ve ki­lo­me­ter er hæld­nings­gra­den helt ne­de på blot en halv pro­cent. Bjer­gets of­fi­ci­el­le gen­nem­snit­li­ge stig­nings­pro­cent på 9,1 er alt­så mis­vi­sen­de – og alt for lav. Det kan kun gå for lang­somt med at få ge­nin­tro­du­ce­ret Col du Luitel på Tourens kø­re­plan. Hø­rer I ef­ter, Chri­sti­an Pr­ud­hom­me og hånd­lan­ge­re?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.