Kan sid­ste års over­ra­skel­se gen­ta­ge suc­ce­sen?

Tour de France Magasinet - - FAVORITTERNE 2018 - Tekst: Jes­per Ral­b­jerg

Det kom for­ment­lig som en ge­di­gen over­ra­skel­se for de fle­ste at det i 2017 lyk­ke­des Ri­go­ber­to Uran at slut­te som num­mer to i Tou­ren. For­men og re­sul­ta­ter­ne i in­de­væ­ren­de sæ­son kan vel bedst be­teg­nes som diskre­te, hvil­ket blandt an­det skyl­des at Uran i marts må­ned blev ramt af en virus og tvun­get til at mel­de af­bud til eta­pe­lø­bet Ca­ta­lo­ni­en Rundt. Og­så i år har Uran valgt at skip­pe Giro­en for at kun­ne for­be­re­de sig op­ti­malt til Tou­ren. Ru­ten bur­de pas­se ud­mær­ket til Uran der med åre­ne er ble­vet me­re og me­re kom­plet som ryt- ter og ef­ter­hån­den kø­rer for­nuf­ti­ge en­kelt­star­ter hvil­ket kom­pen­se­rer for at ev­ner­ne i bjer­ge­ne må­ske ikke helt mat­cher de egen­ska­ber, co­lom­bi­a­ne­ren vi­ste i sam­me ter­ræn i be­gyn­del­sen af sin kar­ri­e­re. Urans stør­ste akil­les­hæl er et hold der på pa­pi­ret ikke kan bi­de ske­er med de stær­ke­ste mand­ska­ber i Tou­ren, men så må Uran for­la­de sig på sin tak­ti­ske snil­de og fin­de et an­det for­nuf­tigt bag­hjul at hol­de sig til når det spid­ser til i bjer­ge­ne. Det lig­ner dog ikke en gen­ta­gel­se af sid­ste års po­di­e­plads.

RI­GO­BER­TO URAN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.