GODDAG, HR. PRÆ­SI­DENT

Tour de France Magasinet - - TOUR ETAPERNE ’18 -

For før­ste gang lan­der Tour-ka­ra­va­nen i by­en Sarzeau i Bretagne, og her får ryt­te­re og til­sku­e­re god mu­lig­hed for at hil­se på – el­ler i det mind­ste se – præ­si­den­ten for den in­ter­na­tio­na­le cykle­u­ni­on, UCI. David Lap­par­tient, hed­der han, og han er til dag­lig borg­me­ster i Sarzeau. Tid­li­ge­re har han væ­ret præ­si­dent for bå­de det fran­ske og det eu­ro­pæ­i­ske cyk­le­for­bund. Den hø­je­ste post i cy­kel­spor­ten ero­bre­de han med en jord­s­kreds­sejr over det bri­ti­ske blå­lys Bri­an Cook­son un­der VM i Ber­gen i sep­tem­ber 2017. ASO’S be­slut­ning om at læg­ge en eta­pe­fi­na­le i Sarzeau var truf­fet læn­ge før, Lap­par­tient blev valgt til Uci-præ­si­dent, men be­sø­get i præ­si­den­tens hu­le kan ri­me­lig­vis ses som en ny be­gyn­del­se ef­ter åre­lan­ge stri­dig­he­der mel­lem ASO og UCI. Ue­nig­hed om den så­kald­te Pro Tour, som blev ind­ført af UCI i 2005, før­te til en kon­flikt, som tru­e­de med helt at lam­me spor­ten. UCI for­søg­te med Pro Tou­ren – som si­den i mo­de­re­ret form blev til Wor­ld Tour – at sik­re sig fuld kon­trol med spor­ten, men ASO og an­dre løbs­ar­ran­gø­rer næg­te­de at af­gi­ve magt over de­res eg­ne events. I dag ly­der me­re for­so­nen­de ord, når par­ter­ne ta­ler om hin­an­den. ‘Han er en hand­lin­gens mand, og jeg tviv­ler ikke på, at han vil le­ve op til si­ne løf­ter,’ sag­de Aso-di­rek­tør Chri­sti­an Pr­ud­hom­me om Lap­par­tient i april.

FOTO: RITZAU SCANPIX/NIKOLAI LINARES

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.