EF Educa­tion First–dra­pac Can­non­da­le

Tour de France Magasinet - - DE 180 SIDER -

Ikke man­ge hav­de set den kom­me. At Ri­go­ber­to Uran vil­le bli­ve Chris Froomes stør­ste ud­for­drer i sid­ste års Tour de France. Men ikke de­sto min­dre vi­ste co­lom­bi­a­ne­ren det hø­je­ste ni­veau hidtil i kar­ri­e­ren i en Grand Tour. Den bli­ver selv­føl­ge­lig svær at føl­ge op i år, på den an­den si­de er der jo yder­li­ge­re mu­lig­he­der så­fremt Chris Froome ikke kom­mer til start på grund af sin Sal­buta­mol-sag. Så er Uran i prin­cip­pet en li­ge­så god kan­di­dat til sej­ren, som de øv­ri­ge out­si­de­re. Hol­det med det lat­ter­ligt lan­ge navn, kom­mer til Tour de France med så til­pas stær­ke ryt­te­re, at holdtidskørslen ikke bør bli­ve no­gen ulem­pe for Ri­go­ber­to Uran. Med ryt­te­re som Uran selv, Tay­l­or Phin­ney og Sep Van­marcke, er der mo­to­rer nok til at kø­re en for­nuf­tig pla­ce­ring hjem i den spe­ci­al­di­sci­plin. At der er knap så man­ge en­kelt­start­ski­lo­me­ter bør hel­ler ikke kom­me Uran til ska­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.