‪ÈdJ —oeU ‬

Watani - - ‪ll :« —u!.√‬ -

‪ÂU??Ž ◊U??O?F? « U?N?0 W¹d?? À«b?Š√ v? s¹oeb??A?²?*« b?N??A?? ‬ ‪«u?{d Ë Î«d?−²? Ë ÎôeM ≥∞ s d?¦ √ «u? dŠ√ U? bMŽ ¨≤∞∞Σ‬ ‪vM³ q?š«oe W¹dI UÐ ◊U³? _« …ö vKŽ W?I «uLK? rNÞËdý‬ ‪Ë√ W?³? Ë√ VOK ò ¡«u??Ý W?O?? M U?? ö?Ž È√ tÐ b??łuð ô‬ ‪ÈdIÐ Êü« Àb?×¹ U ULŽ Ϋd?O¦ nK²? ¹ ô ¨å”dł Ë√ …—UM ‬ ‪¨bNA*« fH½ —«d?L²Ý« s UE U;« iFÐË dB b?OF ‬ ‪…u?? ‚u?? Ë ◊U???³? _« vKŽ rN?ÞËd??ý t??O?? Êu??{d???H¹ Èc «‬ ‪ÊË¡U?A¹ U? Êu?{d?H¹Ë ÊËdDO? ¹Ë Êu?LJ×¹ rN? Êu½U?I «‬ ‪Æ◊U³ _« …öBÐ d _« oKF²¹ U bMŽ‬

‪e d vMž vM ³ Ð WOK; «… bŠuK W?FÐU ² « dLŠ_ « ÂuJ « W ¹ d v ‬ ‪oebŽ d?NL& U? bMŽ W ¹ dI UÐ nMŽ ‰ UL?Ž√ XF b ½«¨ UOM* UÐ ◊ u U?LÝ‬ ôU?L?Ž « uL?łU ¼ Ë 5Žu?³ ?Ý√ q ³? s ¹ oeb?A?² *« s W ¹ d?I « v U ¼√ s ‬ ‪b?FÐ W ¹ d??I UÐ WJ U?N?² ?*« W?O u?Ýd « W? ? OMJ « Âb?NÐ Êu? u??I ¹« u ½ U? ‬ ‪b?FÐ U?NzU?MÐ … oeU?Žù « b?O?N9 b ¹ b?& Ë ‰ ö?Š≈ —« d? v?KŽ U?N u?B?Š‬ ‪‰ U??L??Ž ÊËoeb??A??² *«· c?? Ë ¨ W?? “ö «`¹— U??B??² « vKŽ ‰ u??B??( «‬ ‪X ½ U???? v ²? « s _ « « u???? XK?šbð v ²????Š …— U????−???( U?Ð W??? ????OM?J «‬ ‪s È√ lM* W ¹ dI « o?¹ uD ² Ð rN ÈbB ² « Ë Âb?N «5 Q ² … bł « u?² ‬ ‪oeb??Ž vKŽ i ³? I « vI √ Ë WM ²? H « À « b??Šù U?N??O ≈ qK ?² «¡ UÐd??G «‬ ‪‰ ULF « Ë W OMJ « vKŽ ÈbF ² « rN ² ËU× ¡ UMŁ√ rNM ‬ ‪— « d?? oeu??łË oed?: ¨ W ¹ d??I « Ác?¼ v Êu ½ U??I «◊ u??I?Ý s?J ¹ r Ë‬ ‪ÊU? q?Ð Ác?O?HM?² s ¹ oeb?A??² *« i — Ë b ¹ b?−??² « Ë ‰ ö?Šû v?L?Ý—‬ ‪‰“UM? vK?Ž W???O? u????Ýd « W???? ????OM?J « v?Ž «—— Ëd??? v? ◊ u????I???? «‬ ‪vKŽ t? u?B??×?Ð r ¼— U??³ ? šô W??³ ?;« Ë oeu? « s — UÞ≈ v ¨ 5L?K * «‬ ‪À « b?Š√ —« d?J ² U?³ ?M& √ dD ¹ b? V?C?ž È√ ¡« u?² ? Šô Âb?N? «—« d? ‬ ‪t ²? OM ÂbN U?{ « d ² Ž « vŽ « d? « b− ¹ r Ë ¨ Èdš√ Èd? v XF Ë‬ ‪ÆvM ³ K «» uD « s XOMÐ v ² «‬ ‪vŽ «— ÊuJ? WKF??² ???H?? W??F??? « u « Ê≈ ∫ W ¹ d???I «◊ U??³ ? √ b???Š√ ‰ U?? Ë‬ ‪… uDš È√ v ŸËdA « q ³? UNO?LK lO?Lł ⁄ öÐSÐ ÂU W? OMJ «‬ ‪Èoeb??A??² ? ÂU?? √ W Ëb? « nF??{ Ê√ ô≈ nMŽ À « b??Š√ W?¹ _ U ¹ oeU??Hð‬ ‪r ¼ d??O?G U??F? « oe ÊU?? ¨ d?L??Š_ « ÂuJK …— ËU?: « v? uK « Âu? W?¹ d? ‬ ‪W1b?? W??O? u??Ýd « W?? ? OMJ « ÊQ?Ð U??LKŽ ¨ u ¹— U?MO?? « fH ½—« d?J ² ‬ ‪p U??N?² « dE?½ Ë ¨Î U? U?Ž ≥∞ c?M W ¹ d?I? UÐ W?OD ³? … d?Ý√ ¥∞ Âb?? ðË‬ ‪‰ öŠùUÐ WOL?Ý— `¹— UBð vKŽ ‰ uB×K ¨ UNOŽ «— vF ? UN ² UŠ‬ ‪qJAÐ t — b? v?² « Ë ¨ oÐ « uÞ WŁöŁ s vM ³? ¡ U?MÐË b ¹ b?−?² « Ë‬ ‪‰ ULŽ√ ¡ bÐ l Ë W ¹ dI « v U ¼√ s ¨÷« d?² Ž « È√ b− ¹ r Ë ¨ v ½ u ½ U ‬ ‪W ¹ dI « s U ¾*« dNL& ¨5 Q?² K WOM √ WÝ « dŠ oeułË v ¨ ÂbN «‬ ‪¡ UMÐË b?¹ b??& i d? ¨ Èd??š√ Èd??? s s ¹ oeb??A???² *« iF?Ð ¡ U??łË‬ ‪¨ nM?F «  « b??? ???²???Ý « iF???³ «‰ ËU???ŠË ¨ W?¹ d???I « qš « oe W??? ???OM?J «‬ ‪¨ Èd??š ¬ « e?¹ e??Fð s _« W ¹ d?¹ b?? XKÝ—√ Ë ¨ s? _« rN Èb??B???² ? ‬ ‪‰ ušb « W ¹ d?I « × Uš s s ¹ dš√ W ËU; b?BðË W ¹ dI « X uÞË‬ ‪ÆrNM iFÐ vKŽ i ³ I « XI √ Ë UNO ≈‬ ‪WOHKÝ ◊ËdAÐ W OM ‬ ‪¨ r ?×?Ð Êu ½ U?I « oO??³ Dð lO?L??' « t?O? dE ²½« Èc? « X u « v Ë‬ ‪rJŠ W??O??×?{ Êu ½ U??I « jI??Ý ¨ s ¹ oeb??A?² ?*« Ÿoe— Ë —« d?I « c??O??HMðË‬ ‪ŸU{ Ë_ «¡« u ² Šô W?OM √ W ¹ UŽdÐ WO dŽ W Kł b?IŽË ¨ s ¹ oeb ² A* «‬ ‪◊ U ³ √ Ë l?¹ oeË ¡ UNÐ fI « W OMJ « vŽ «— b?− ¹ r W K' « Ác ¼ v ‬ ‪Êu ½ U???I « rN b???š Ê√ b??FÐ ¨◊ Ëd???ý ÈQÐ « uK ³???I ¹ Ê√ Èu??Ý W ¹ d???I «‬ ‪Âb??N «‰ U???L??Ž√ n u??² ð Ê√ Ë ¨ s ¹ oeb???A??² *« rJŠ X?% « u??×??³ ? √ Ë‬ ‪W?? ? OM ¡ UM ³?Ð ÕU?L?? ? UÐ rN??LJŠ ÊËoeb??A??² *« d??I ¹ UM ¼ Ë ¨¡ U?M ³ « Ë‬ ‪Èu?Ý qL% ô YO?×Ð UÝU?Ýô « l{ uðË WO? M U ö?Ž ÊËoeË‬ ‪ÆjI bŠ « Ë oÐUÞ‬ ‪v ²? Š W?? K?' «◊ Ëd??AÐ UMO??{— ò ∫ W ¹ d???I «◊ U??³ ? √ b??Š√ ‰ u??I ¹ Ë‬ ‪oeuL?B « lOD ² ½ ô dOG? oebŽ s×M ¨ W ?OMJ «¡ UMÐ s sJL ² ½‬ ‪q ¦? U ½ d??O?B? ÊuJO?Ý U?MC? —«–≈ Ë ¨ s ¹ oeb?A?² * « « b?¹ b?Nð ÂU? √‬ ‪U??? q ¦??? ¨… ö???B « s? sJL???² ½ s? Ë ¡ UM ³? « n uÐ Èd???š√ fzU?M ‬ ‪Æ… bOL W ¹ d Ë v uK « Âu ◊ U ³ √ l ÀbŠ‬ ‪« – U?? ∫≠ W?? ?O?MJ « s ¼ U?? ≠ l ¹ oeË ¡ U??NÐ fI «‰ U?? t??³ ½ U??ł s ‬

‪W??O ½ u?¹ d??N??ý v UM?OKŽ ¡« b??² ? Žô « Ë U?M “UM ‚ d???×Ð sL??¦ « U?MF?? oe « – S ¨ o « uðË lL?² ðË fK& WO?LÝd « UN?' « Ë qF √ Ê√ dE ² M ¹‬ ‪tK ¹ u% · bNÐ t eM ¡ UM ³ Ð vIOI?ý ÂUO sŽ WFzUý oed: v{ U* « Âö?? Ð gO??F ½ s Ë v ²? ?O?M ¡ UMÐ lOD?² ?Ý « s ◊ Ëd??A « XC?? —‬ ‪ÆåW OMJ ¡ Ëb ¼ qł√ s ¨ rN??OKŽ i ³?I «- s ¹ c « sŽ à « d? ùU?Ð X ³ KÞ « c Ë‬ ‪…öB « È—UBMK ÕuL dOž Âb?I??² « Ë ¨ vM ³?*«¡ UMÐ sŽ lł « d??² « Èu?Ý v U?? √ sJ ¹ r ¨ W ¹ d??I «‬ ‪WE U??×?? Ë W?O?M _«… e?N??ł_ « ò ∫ özU? ‰ oeU??Ž … oeuMý · U?{√ ¡ « u?????² ????Šô p? – Ë ¨ b????Š « Ë o?ÐUÞ ¡ U?MÐ `?¹ d????B?ð vK?Ž ‰ u????B?????×?K ‬ ‪W??L?z_ « Ë W ¹ d??I « ö?zU??Ž — U??³ ??? l U??? Kł … b??Ž b???I??Ž U???OM* « ÆåŸU{Ë_«‬ ‪Ãd? ð W Kł q v sJ Ë vM?³ *«`² ‰ u?³ IÐ rN?ŽUM ù OEuO?A « Ë W? ?OMJ « s W?ŠU? ? ŸU?D ²? « Èu?Ý ¨ v U? √ sJ ¹ r ò · U?{√‬ ‪ÕuL dOžò 5KzU ¨… öB « UMC d özUF «— U ³ Ë «u _« W?I? « u* « Èu?Ý v U? √ sJ ¹ r Ë v?Ž « dK Ë W? b?) « VðUJ d?O? u?² ‬ ‪Èd?I « 5Ð qIM ² U?O? u ¹ v ½ U?F ½ s?× ½ Ë W ¹ d?I UÐ … ö?B « È— U?BMK s ÂU???F « nB ½ Ë U??? U??Ž c??š√ t?½ √ v ≈« d??O???A?? ¨◊ Ëd??A? « vKŽ‬ ‪ÆvKB½ v²Š W³FB « ·ËdE « qþ v ÆÂbN «—« d vKŽ ‰ uB×K « ¡« dłù «‬ ‪À«bŠ_« s b¹e ‬ ‪v b √ Èc «¨ q?šb ² « W ¹— uN?L' « fOz— W ¹ d?I «◊ U ³? √ býU ½ Ë‬ ‪ô U?OM* « v sJ? Ë ¨ tK « u?OÐ s XOÐ v t ½√ W?Oz «— b?ðUJK tð— U ¹ “U? Ê≈ ∫≠ U?OM* UÐ v uI?( « jýUM «≠ rO ¼« dÐ≈ e?Ž ‰ U ‬ ‪U?ÐË ¨ tK? « XO???????³ ‰ u??????šb? « o?( « rN? Êu?J ¹ Ê√ v? p – ÊËd?¹ W ¹ d? v Êu?½ U?I «» U?O?G vF??O?³ Þ ÃU?² ½ u ¼ d?L?Š_ « Âu?J UÐ Àb?Š‬ ‪d?² ? uKO? W? U? 0 W ¹ d?I « × U?š rN vM ³? ¡ UMÐ d?O?š_ « ÷d?F « q ³? « lO?Lł i — Ë r?NðuD s ¹ oeb?A ²*« ÷d? Ë ¨ v uK « Âu? ‬ ‪W?? ?OMJK? rNÐU ¼–¡ UMŁ√ 5?KB* « vL?×?¹ s « u ¡ U? ?ðË q _« vKŽ Èoe√ U? u ¼ Ë ¨ W?¹ d?I UÐ r ¼ dzU??F?ý W? U? ≈ v u?K «◊ U?³ ? _ ÕU?L?? K ‬ ‪ÆøWOŽ «—“÷—√ jÝË v ÷ « dF?² ÝUÐ n ¹ d « W?FO?³ Þ qþ v ¨ Èdš√ Èd?I ÈËbF «‰ U?I ²½ ô‬ ‪Êu uI?O Êu ½ UI « cO?HMð s _« lD ² ¹ r «–≈∫ oeULŽ U?MO ‰ U Ë ÆW OMJ « n Ë v « u×$ rN ½√ Ë … uI «‬ ‪Ê√ b???F?Ð ¨ U???N?DÝË W??? ????OM ¡ U?MÐË ¨ W ¹ d????I « × U????š UM “U?M qI?MÐ oeu?łË rž— W Ëb «… oeU?O?Ý n?F?{ Ë Êu ½ U?I «» U?O?ž Ê√ ·U{√‬ ‪W ?OM ¡ UMÐ Ë√ W ¹ dI UÐ oKG* « vM ³*«`?² v q √ W ³?O Ð « u ³?O √ v —« dL?² Ýö s ¹ oeb?A ²*« l oe ¨ Δ— « uD « Êu ½ U Ë d ¼ U?E ² « Êu ½ U ‬ ‪¨ W ?OM ¡ UM ³ Ð d? _« oKF ²¹ U? bMŽ ◊ U ³? _« ÁU& W? dD ²*« rN U?F √‬ ‪X d?Š v ² «‰“U?M* «—« u?− Ð q ¹ b?³ ? W?O ½« dD?* « U?N?² ?ŠdÞ ÷—√ v ‬ ‪WÐe?Ž q ¦ U?NC?FÐ oKžË v ½ U?³ *« s b ¹ b?F « n Ë V ³ ð U? u ¼ Ë‬ ‪Æv{ U* « ÂUF «‬ ‪W ¹ d? Ë sA?H « v ¡ U?Ýd?) « j?H? W ¹ d? Ë » u?I?F ¹ uÐ√ Ë tK « Ãd? ‬ ‪°…öB « ŸuM2 ”uÐoe W¹d ‬ ‪U??? K' « q?š « oe r ¼— u???C???ŠË vL???Ýd « q?F??H? « oe— Ê√ Ë ¨” uÐoe‬ ‪ÊËoebA ²*« i —¨ UOM* UÐ ◊ u ULÝ e d å” uÐoeò W ¹ d v Ë W??I?? « u?? t ½ Q?? Ë ¨◊ U??³ ? _« vKŽ U??NÞËd??ý ÷d??H?ð v ² « W??O?? d??F «‬ ‪rÝU?Ð W???O ½« dD?LK l?ÐUð b ¹ b???ł v?M ³??? v … ö???B? «◊ U???³ ??? _« oŠ ÆÊËoebA ²*« tKFH ¹ U vKŽ WOLÝd « UN'« s W×¹d ‬ ‪- Ë ¨≤∞∞ μ ÂU?Ž v? ÁƒUMÐ - f ¹ Ë— U??³ ½√ Ë ¨ fłd?ł— U?? W? ? OM …öB « ◊ËdýË v uK « Âu ‬ ‪dDC?¹ Ë ¨ oÐ « uÞ WŁöŁ s W?½ uJ* « W?? ?O?MJ « vKŽ W??Ý « d??Š l{ Ë ¨ UOM* UÐ ◊ u U?LÝ e d åv uK « Âu? ò W ¹ d … UÝQ vK?Ž ÂUŽ d ‬ ‪W? U? ? lD? W?L? ½≤∞∞∞ sŽ r ¼ oeb?Ž b ¹ e ¹ Èc « W?¹ d?I «◊ U?³ ? √ ¡ UM?³ i? « d « rN?????H???? u0 s ¹ oeb????A?????² *« p ?9 qþ v? qŠ ÊËoe‬ ‪W ¹ dIÐ … dÝ√ ¥∞ vKŽ öC …—ËU− ÈdIÐ …öBK UŽ «— e « 5Ð ◊ u UL?Ý Ê « dD* X b v ²? « WOM _« oeuŽu « r?ž— ¨ W ¹ dI UÐ W ?OM ‬ ‪ÆW ¹ dIK WI ö* « WKOÝË μ cM W???O ½« dDL?K pK oK?G?? vM ³??? `²? HÐ f?D ? ž√ d??N???ý cM ‬ ‪W ¹ d?IÐ U?OD ³? ≥≤ vKŽ i?³ ?I UÐ WÞd?A « X U? ≤∞∞ π ÂU?Ž v s ¹ oebA ²*« l s _« U ¼ bIŽ v ² « U K' « XKA sJ Ë ¨ « uMÝ‬ ‪‰ “UM* « b?Š√ q?š « oe s U?OM* « WE U??×0 ◊ u U?L?Ý e?? d? å” uÐoeò Æ… öB « v ◊ U ³ _« o×Ð rNŽUM ô‬ ‪- YO?Š ¨ hO?šdð ÊËoe W?O?×?O? W?OM ¹ oe d?zUF?ý W?Ý— U2 W?L?N?² Ð fOzd UŁU?G ²?Ý « W ¹ dI «◊ U?³ √‰ U?Ý—≈ Ë W “_« b?ŽUBð b?FÐË‬ ‪¨ W U? ù « q× ÊULCÐ rNMŽ à « d? ù « — d v ² « WÐUOMK rN?² UŠ≈ vKŽ Âu??−?N « b?FÐ s ¹ oeb??A?² *« iFÐ vK?Ž i ³?I « Ë ¨ W ¹— u?N??L?' «‬ ‪X U??I? W??O? MJ? « ÊU?(_ « iFÐ ÊËb??AM ¹ Êu??L?N??² *« ÊU? Y?O?Š ¨ W ¹ d?I «‰“UM bŠQÐ rO? √ Èc « bN?F « fOL?š ”« b v ◊ U?³ _ «‬ ‪ÊËoe W??OM ¹ oe dzU??F??ý Êu??Ý— U1 rN?½ √ d?³ ?²? Ž « Ë ¨ rN??OK?Ž i ³? I UÐ r …— oeU ³ « Ë— bB?O ◊ U ³ _«» UOž v U Kł … bŽ bI?FÐ « u UI ‬ ‪sJ?¹ r Ë W ¹ bzU???I???Ž ” u??I?Þ W ¹√« u??Ý— U?1 r rN?½ √ rž— hO???šdð … oeU?³ ? Ž vM ³? ¡ UM ³ s U?? √ WŁö?¦ Ð ◊ U??³ ? _«« Ëd?O?? ¹ vJ ¨ qL??A «‬ ‪oed−? tMJ Ë W ?OMJK qJý Ë√ qJO ¼„ UM ¼ sJ?¹ r Ë s ¼ U rN?F i d UÐ XKÐu? v ² «¨…— UM Ë√ W?³ Ë√ V?OK ÊËoe W ¹ dI « × U?š‬ ‪ÊuKðd ¹ r?¼ Ë « u?F??L?² ? ł « U? b?MŽË d?Ý_ « Èb??Š≈ t?O?? gO??Fð ‰ eM ÆrNOKŽ ÷u ³ I* « sŽ à « d ù «- X u «— Ëd l Ë ¨◊ U ³ _« s ‬ ‪Æ— u ² ÝbK n U< « ÂUNðô «« c ¼ rN tłËË ‰ eM* « s _« r× ² « Ê√ b?F?Ð åU ½ u?Žb??šò ∫≠ W ¹ d?I? «◊ U?³ ? √ b??Š√ ≠ nKš ÊU ½ u?¹ ‰ U? ‬ ‪WÝUzd UŁUG ² Ýô « « dAŽ UMKÝ—√ ò W ¹ dI «◊ U ³ √ bŠ√ ‰ uI ¹ Ë tMJ Ë W?OM ¹ b « r ¼ dzU?F?ý W?Ý— UL* W ¹ d?I UÐ vM?³ `²?HÐ s _« b?ŽË‬ ‪b?FÐ lÐUðË ¨ ÈËbł ÈËoe sJ Ë W? O?MJ «`² qł√ s W ¹— u?NL?' « v ◊ U?³ ? _« oŠ s ¹ oeb?A??² *« i — b?F?Ð c?O?HM?² « vKŽ — oeU? d??O?ž‬ ‪W ¹ dI UÐ … öB « 5MŠ f ³ OK ` OM ²*« hL?I «‰ ËUŠ W OMJ « oKž vK?Ž ‰ u???B????( « s W?K ¹ uÞ « u?MÝ c?M v ½ U????F ½ s?× ½ Ë … ö????B «‬ ‪¡ UMŁ√ q?IM ²? ` Ðc??L?? ◊ U??³ ? _«‰“UM b??Š√ qš « oe ≤∞∞ Π ÂU??Ž v W? U? ≈ Ë … ö?B « v ¼ Ë ¨— u?² Ýb? « UM U ¼ d? u ¹ v ² « UM u?I?Š j Ð√‬ ‪„ « c ½¬‰ e?M* « VŠU???? vŽb????² ???Ý « s? _« sJ Ë d????O???³ ?J « Âu????B « ¨ U ½ ezU?−?ŽË UM U?HÞ_ Ë UM W? « dJ « d? u ¹ s ¬ ÊUJ v ¨ U ½ dzU?F?ý‬ ‪X ½ U? Ë ¨ Èdš√ … d? … öB « Âb?FÐ « bN?Fð cš√ Ë å” UDž 5 U?OMÐò UM d? u?² ¹ ô « u?MÝ cM tKł√ s q{ UM ½ Èc? « o( «« c ¼ sJ Ë‬ ‪sJ? Ë d ¹ UM ¹≤ μ …— u?Ł VI???Ž W??? ???OMJ? UÐ … ö???BK W? ËU???×?? „ U?M ¼ UMð « u?? √ ŸU??L? ? Ê «– ü « XH? u?ð U? b?MŽË ¨5¹ d??B? 5M?Þ « u?L?? ‬ ‪v U ¼√ dD?C ¹¨ dzU?F?ý È√ W?? U? ≈« u?C? — Ë ÊËoeb??A?² *« d?N??L?& UM ½√ rž— W??Hz « e « oeu??Žu « d? ?³ ðË UM ²?¹ U?L??Š sŽ Êu ½ U?I «» U??žË‬ ‪Êu ½ U???I « o?O??³ ?Dð r ²¹ Ê√ ö??? √— u???F « W ¹ d??? v … ö???BK? W ¹ d???I «‬ ‪ÆvM ³*«« c ¼ v WOM ¹ b « dzUFA « W U ≈ oŠ s rNMOJ9Ë‬ ‪oeËË«oeË …bOL v²¹d ‬ ‪W ¹ d? „ UMN? d? _« Ác?N b?O?Šu «‰ U?¦ *« å” uÐoeò W ¹ d? sJð r Ë‬ ‪- vÐd??G « ÈË « d??×??B « s » d??I UÐ åoeËË « oeò W?¹ d? Ë å… b??O??L?? ò‬ ‪« uMÝ cM XLO? √ U bš v ½ U ³? v WOM ¹ oe dzUFý W? U ≈ i —‬ ‪Æ… öB « v rNIŠ s 5²¹ dI « v U ¼√ v ½ UF ¹ Ë‬ ‪W ¹ d UF UÐ å¡ UCO ³ « ò W ¹ d ‬ ‪W ¹ d??? U??F « e??? d?? å¡ U???C??O???³ « ò W ¹ d??? W?? ? O?M W?? “√ X? «“U?? Ë‬ ‪◊ U ³? _« sJL ²¹ r vM?³ *«« cN d?OB* « fH ½ t?ł « uð ¨ W ¹— bMJÝùUÐ‬ ‪W?L??Nð XN??łËË ¨ v{ U* « ÂU?F « t??OKŽ Âu?−??N « b?F?Ð ¨ t?O? … ö??B «‬ ‪s d??O?¦ J « X ³? C?ž « W?F?? « Ë v `¹ d?B?ð ÊËbÐ … ö?B «◊ U??³ ? ú ‬ ‪W?O? dŽ `?K W K?ł bI?FÐ d? _« vN?² ½« Ë ¨ 5O?ÝU?O? « Ë s ¹ dJH* «‬ ‪s ¹ oeb??A??² *« i — b??FÐ Êü « v ²? Š vM ³*« vK?Ž W?Ý « d??Š X{ d?? Ë‬ ‪tO? ”√ dð Áb ¹ b?& q ³ vM ³*«« c ¼ Ê√ U?LKŽ tKš « oe dzU?Fý W? U ù‬ ‪ÆÎU UŽ s ¹ dAŽ q ³ … öB «” uO ušUÐ U ³½ √‬ ‪b?{ Êu?¹ d?B? o? M b ¼ U?−?? d?OM? b?L?×?? — u?² ? oe d?³ ?²?Ž « Ë‬ ‪oeb?A ²*« vHK «— U?O?² « qGKG ²? ÃU ²½ Àb?× ¹ U ¨ vM?¹ b « eO?OL?² «‬ ‪e?O?O?L?² « W??ÝU?O? —« d?L?² ?Ý « Ë Áb? sŽ … e?łU??F «¨ W Ëb « qš « oe‬ ‪ÊËb ¹ d ¹ ô 5* U? ? ◊ U ³? √ vKŽ s ¹ b?² F* « W?³ ?ÝU×? Âb?ŽË ¨ vM ¹ b «‬ ‪Æ…öB « ÈuÝ‬ ‪ÊËoeb?A ²*« tÐ Âu?I ¹ U? fO Èd?³ J « W?FłU?H « b ¼ U?− · U?{√‬ ‪W?O?? d?Ž U?? Kł — u?C??×Ð W?OM? √ U?' U?F?? s t?F??³ ?²¹ U?? sJ Ë‬ ‪U Ë s ¹ b ²?F* « sŽ à « d ù « r ²¹ Ë ◊ U ³ _« vKŽ ◊ ËdA « UN?O ÷dHð‬ ‪Æs ¹ oebA ²*« ÂU √ Êu ½ UIK WÝUJ ²½« Àb× ¹‬

‪U UB²Žô« bŠ√ ¡UMŁ√ v uK « ◊U³ √‬ ‪dNý q³ WO½«dD*UÐ‬

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.