‪pK)«b …oeUF « s Y «‬

Watani - - ‪wom Oe Ôui ‬ -

‪ÊuJð Ê√ qÐ ¨Î U?¾ ?O?ý ‰ UMð Ê√ … oeU?F? « X ?O ò‬ ‪d?³ ²?F ¹ Æ © « VðUJ «® åÎU?¾ O?ý‬ ‪s? r?N????????O?ðQ?¹ r?NðoeU?????????F????????Ý Ëb????????Ž Ê√ ” U?M? «‬ ‪Ëb???????F « Ê_ ¨ l?zU???????ý Q?Dš « c?¼ s?J Ë ¨ × U???????) «‬ ‪oeu????łu????? UM?ðoeU????F????Ý Ÿe?M ¹ Èc? « vI????O?????I????( «‬ ‪¡ « b??????????Ž_ « Ê_ ¨ s?×?½ u?¼ ‚ oe√ v?M?F?0Ë ¨ U?M?K?š « b?Ð‬ ‪UM?ðoeU?????F????Ý Ÿe?½ Êu????F?????OD?² ???? ?¹ ô 5ł— U?????) «‬ ‪` ?O????? ?*« b?????O????? ? «‰ u?????I?¹ U?????L?????? Ë ¨ W?????O?Kš « b? «‬ ‪« c?¼ rJ?³ ?K ?¹ b???????Š√ s? U??????? Ëò∫ Ác???????O?????? ö???????² ? ‬ ‪W?Šd??H « VK ¹ Èc « Ê_ ¨©≤≤∫±∂ UMŠu?¹ ® åÕd?H «‬ ‪vKŽ W?HK ²? WK?¦ √„ UM ¼ ËÆÆÆÊQ?A « VŠU? u ¼‬ ‪∫ p –‬ ‪sL ¨ W?OB? A « tðoeU?FÝ ËbŽ u?¼ v ½ U ½_ U ≠ √‬ ‪v Ë√ e????? d* « v? t???? ????H?½ lC?¹ Ê√ b????I????² ?????F ¹‬ ‪s?Ž W????????H?¹ e????????? … dJ? p?K?1 s? Ë√ ¨…—« b????????B? «‬ ‪… oeU??F??? « Ê « b??I??? v ≈· UD* « t?Ð qB ¹¨ t?? ???H ½‬ ‪t?ð «– l r?z « oe Ÿ « d????? v? gO??????F ¹ Ë ¨ Âö????? ? « Ë‬ ‪WO?ÝUÝ_ «… bŽUI « u?N l{ « u ² « U? √ Æs ¹ dšü « Ë‬ ‪U bMŽ p – vKŽ ôU?¦ b$ Ë ¨… oeUF K W?O×B « Ë‬ ‪Ê_ ¨ å » d « t??? √ U ½√ U?¼ ò∫. d?? W??? ¹ b???I « X?/ dð‬ ‪lCð vN? … oeUF? « vKŽ UMKL?% WKOC?H « Ác ¼‬ ‪U ¹ u Ë_ «— b?I?ðË ` O?×?B « t ½ U?J v ¡ vý q ‬ ‪q q ³? Ë Tý q ‚ u? v U?Fð tK « ÊQÐ W? d?² ?F? ‬ ‪q?D?³ « u?¼ t?K? « Ê_ U????????N? ÊU?J ô U?½ _« ËÆ¡ v?ý‬ ‪q? t??????????????O?K??Ž j?K? ? ð Ê√ V?−?¹ Ë v?? ?????????????O??zd? «‬ ‪È√ ¨ fO? « uJ? «¡«— Ë vK? _« UM?½ UJ? Ë ¨¡« u????{_ «‬ ‪s? r?K?F?????????² ?M? Æ¡ v?ýô s?×?½ Ë ¡ v?ý q? t?K? « Ê√‬ ‪· U?H?ýË vI ½ u?N? ¨… d ³?ŽË … Ëb? Ád?³ ?²?F ½ Ë qHD «‬ ‪t ¹ b « Ë v t ² IŁ q lC ¹ Ê_ ¨… oeU?FÝ v ULz « oeË‬ ‪vKŽ q?B??×MÝ U??C?¹ √ s× ½«–≈¨ tð «– v? fO Ë‬ ‪v UM ²?I?Ł q lC ½ U? bMŽ W?O?I?O??I?( «… oeU?F? «‬ ‪d?³ ?²?F ½ ôË ¨¡ vý q? — b?B? Ë ” U??Ý√ t ½_ tK «‬ ‪ÆqJ « v qJ « UMð « Ë–‬ ‪ÊQÐ h? ???A «¡ U????Žoe « u ¼ v?½ U???¦ « Ëb????F «≠ »‬ ‪s p – nA ² J ½ Ë ¨ U?O ½ b « v ¡ vý r ¼√ u ¼ tKLŽ‬ ‪oe « d? _« b?Š√ Àb?×??² ¹ U? bMŽ … oeb?F?² *« U?Mð « d?³ ?š‬ ‪Ë√ vHA?² *«« c ¼ ÊQÐ d?FA ½ UMKF?− ¹ Ë tð «– sŽ‬ ‪W?− O?² M « ÊQ? Ë ¨ t ½ Ëoe U?LN oeu?łË ô W?Ý— b* « pKð‬ ‪t?×zU?B ½ ÊËoe ” UM « Ê√ U?L? ¨ r? U?F « W ¹ U?N ½ v ¼‬ ‪s d?H? ô r?MN?ł r ¼ d?O?B? ÊuJ?O?Ý ÁU ¹ U? ËË‬ ‪¡ vý q? vKŽ — oeU????I « t?K « ÊQÐ — u????B???² ?¹ Ë p –‬ ‪‰ «“U??????? r? U???????F « Ê√ v?² ???????Š t?½ – SÐ Êu?J? « oK?š‬ ‪ôU??O???) « Ác ¼ q W??−???O??² ½ Ë ¨ t?KC??HÐ « oeu???łu?? ‬ ‪W??O?I??O?I??( «… oeU?F?? « b??I?H?¹ tKF?& « ¡ U??Žoeô « Ë‬ ‪Ác ¼ v Á— ËoeË h? ? ý q W??L??O? — b??I?ð v ² « Ë‬ ‪vKŽ — oeU? dO?ž t ½ QÐ d?F?A ¹ Ê√ tOK?Ž sJ ¨… UO?( «‬ ‪tK? « ÊU??? s Ê_ ¨ s ¹ d???šü « Ë tK? « ÊËoe ¡ vý È√‬ ‪V− ¹«–≈ ÆV ¼ – U??LM ¹√” Ëoed?H? « qL?× ¹ t??³ K v ‬ ‪UM ¼ Ë Êü « s √ b?³ ð … oeU?F? « ÊQÐ « b?O?ł vF ½ Ê√‬ ‪u ¼ Ë Èb??×?² «« c??NÐ Âu?I?½ Ê√ Ë ¨÷—_« Ác ¼ vKŽ‬ ‪Ác ¼ v? … oeU???F??? «„ ö???² ??? « vKŽ ÊË— oeU??? U?M ½ √‬ ‪q Ë ¨ UMÐ d9 v?² «· ËdE « X ½ U? U?L?N? … U?O?( «‬ ‪b???F???Ý√ t ½ QÐ — U???³ ???²???Žô « v? lC ¹ UM? h ???ý‬ ‪oe « b???F???² ???Ýô « t b???N?1 « c ¼ Ë ÊuJ « v? ÊU??? ½ ≈‬ ‪iFÐ `×??B ½ Ê√ V− ¹ ÆW ¹ b?Ð_ «… oeU?F?? «‰« uM ‬ ‪U ¼ d?³ ?²?Ž ««– S? ¨… oeU??F? « sŽ W??¾ ÞU?) « rO?¼ U?H* «‬ ‪t d???NE?½ Ê√ V− ¹… d???N??A? « v sL?Jð iF???³ «‬ ‪5?Ð vI????????O???????I????????( « V( « v? b???????łu?ð U????????N ½ Q?Ð‬ ‪VŠ v … oeułu U?N ½ QÐ ÊËdš ¬ sþ «–≈ Ë ¨ oe « d _ «‬ ‪W ½ u?MO???? r?O????L???? v U????N ½ Q?Ð t X ³????¦?½¨ pK?L????² «‬ ‪WOM ³? U ¼— U ³² Ž « v iF?³ « QDš√ «–≈ Ë ¨ ÊU ½ ù «‬ ‪q ³ ¡ UDF? « v UN ½ QÐ t `{ u ½¨ jI? cš_ « vKŽ‬ ‪¡ U ¹ dŁ_ « Èb U?N ½ QÐ b R?¹ iF ³ « Ê√ U?L ¨ c?š_ «‬ ‪s Ë p – dO?ž UM X ³ Ł√ l « u « ÊQÐ t ‰ u?I ½ jI ‬ ‪b?FÝ√ `³?B ¹ Ë dO?IH « U?NOKŽ qB?× ¹ Ê√ sJL* «‬ ‪lOD ²? ½ U0 … oeU?F? « Ê_ ÈdŁ h ?ý È√ s ‬ ‪qB?× ½ UM?ðoeU?F?ÝË t?OM ²?I ½ U0 fO? Ë t?ODF ½ Ê√‬ ‪‰ u???I UÐ r?² ??? ½ ËÆUMðU???O???N???² ???A??? WK s? U???N??O?KŽ‬ ‪ULŽ pKš « bÐ Y×Ð «¨… oeUF « bI ² « Ê≈ ò∫— uŁQ* «‬ ‪ÆåUN ¹—« b ¹‬

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.