‪¡U b «Ë nMF « r6— ‰UBH ô« vK —«d ≈ ÆÆUO u U ‬

Watani - - ‪ll :« —u )√‬ -

‪UO½U?³Ý≈ v U?O½u U²? W “√ b?ŽUBð‬ ‪v?K?Ž r?O?K ù« v? U?¼√ —«d????????? ≈ q?þ v? ‬ ‪rž— ¡U???²???H??²???Ýô« ÕU??$≈Ë ‰U???B???H½ô«‬ ‪b¹ vK?Ž U??N «u???{d??Fð v?² « qO?? «d???F «‬ ‪ÆW¹e d*« W uJ(«‬ ‪r?OK? ≈ W???????? uJ?Š f?O?z— ‰U??????? Ë‬ ‪¨X½u1b?−??OÐ fO —U? ¨U?O½u? U?²? ‬ ‪sŽ t? ö????I???²????Ý« s?KF????O????Ý rO?K ù«ò Ê≈‬ ‪v p –Ë ¨åÂU?¹√ Êu??C??ž v U??O½U??³? Ý≈‬ ‪vK?Ž ¡U???²???H???²???Ýô« cM? t WK?ÐU???I??? ‰Ë√‬ ‪qL?F?²?Ý t?²? uJŠË åU?O½u U?²? ‰U?B?H½«‬ ‪W¹«b?Ð Ë√ Ÿu????³???Ý_« «c?¼ W¹U????N½ ‰ö????š‬ ‪‰«R????Ý vK?Ž Ϋoe—Ë ¨åq³????I*« Ÿu????³????Ý_«‬ ‪«–≈ U?NO ≈ Q?−KOÝ v² « «—U?O)« ÊQ?AÐ‬ ‪dDO??ÝË W?O?½U?³? Ýù« W? uJ?(« XKšbð‬ ‪X½u1b?−OÐ ‰U? ¨U?O½u U²? W? uJŠ vKŽ‬ ‪q d????O????G???O????Ý QDšò Êu?JO????Ý p – Ê≈‬ Æå¡vý ‪U????O?½U????³????Ý≈ pK? rłU?¼ U????LM?OÐ‬ ‪¡U?²?H?²?Ýô« vLEM ”oeU? « v³OKO? ‬ ‪‰U?? Ë ¨U??O½u? U??²? rOK ≈ ‰ö??I???²? Ý« vKŽ‬ ‪—UÞ≈ ×U???šò rN??? ???H½√ «u???F??{Ë r?N½≈‬ ‪U????O½U????³???Ý≈ v? l{u? « Ê√Ë ¨åÊu½U????I «‬ ‪vKŽ ÿU??H?(« v ≈ U??ŽoeË ¨åΫb?ł d??ODšò‬ ‪v ·ôü« U??¾??? ÃËd??š Ê√Ë ¨…b??Šu «‬ ‪b??{ U?łU??−??²? Š« v U??O½u U??²? r?OK ≈‬ ‪‰ö?????š W??????O½U?????³??????Ýù« WÞd?????A? « nM?Ž‬ ‪Èoe√ Èc « ¡U??²? H??²? Ýô« vK?Ž X¹u??B??² «‬ ‪¡vý ¨h ???ý π∞∞ u??×½ WÐU??? ≈ v ≈‬ ‪ÆqHG¹ ô√ bÐô‬ ‪W¹oeUB² ô« UOŽ«b² «‬ ‪q?K;« `?{Ë√ ¨t???????²??????N???????ł s ‬ ‪W??Žu??L??−?? s v²?½U??Ý uJ¹—b??O?? ‬ ‪Ê√ W¹—U?????A?????²?????Ýô« åU?????O?????ݬ—u¹ò‬ ‪¨`łd? d?O?ž ‰«e¹ô UO?½u U²? ‰U?B?H½«ò‬ ‪rš“W?O? U?B?H½ô« d??ŽU?A?LK? UÐ sJ Ë‬ ‪W???? “_« Êu?J²????Ý Y?O????Š ¨U????N?Ð ’U????š‬ ‪…b¹b??ý p – s?Ž W?&U?M « W??OðU?? ? ÝR*«‬ ‪q³I²? *« vKŽ WOÝUÝ√ dÞU? qJAðË‬ ‪Èd¹ Y?O??Š ¨åU???O½U???³? Ýù ÈoeU???B??²??? ô«‬ ‪ÂuKE r¼oeU?B²? « Ê√ ‰UBH?½ô« Ëb¹R ‬ ‪¨W?O½U?³? Ýù« WJKL*« oeU?B?²? « U?OÞ v ‬ ‪nMŽ ÆÆÆ UO½u U² ¡U²H²Ý«‬ ‪‰UBH½ô« vKŽ —«d ≈Ë U “√Ë‬ ‪Ê√ o¹d??H « «c¼ b?? R¹Ë ¨b¹—b?? W?? uJŠ "UM? « s d???O???³? ¡e???−Ð r?N??? ¹ YO???Š‬ ‪v½U?Fð s U?N UB?H½« W U?Š v U?O½u U²? ·U? qJ?AÐ b?O?H??²? ¹ ô U?LM?OÐ ¨vK;«‬ ‪v U??(« X u « v U??N½_ ¨ÎU?O U?? Ϋe?−??Ž ÆÂUF « oeUB² ô« s ‬ ‪qB?% U? ‚uHð b¹—b* V?z«d{ oeb? ð oeU?B??²? ô« …—«“Ë XH??A? U??LMOÐ‬ ‪ÎöIŁ UO½u U²? rOK ≈ q¦1Ë ¨qÐUI*UÐ tOKŽ rOK? ù« qI?²? Ý« ‰U??Š t½√ ¨W?O½U??³?Ýù«‬ ‪fL?š qJA¹ –≈¨oeö?³ « v ÎU¹oeU?B?²? « s ÃËd?)« b¹—b? vKŽ ÊuJO?Ý U0d? ‬ ‪Æv½U³Ýù« oeUB² ô« vK?;« "UM «ò Ê√Ë ¨v?ÐË—Ë_« oeU???%ô«‬ ‪W?DЫd? « f?Oz— oeb???????ý U??????L?MO?Ð ≤μ 5Ð ÕË«dð W³? MÐ iH MO?Ý oeö³K ‬ ‪d??O??O?? U??š ¨W?O?½U?³? Ýù« W?? d??²??;« ÂU?? —√ nŽU??Cð ·ö? ?Ð WzU*« v ≥∞Ë‬ ‪v² « W uD?³ « —U?O?²?š« Ê√ vKŽ ¨fÐUOð W? U?)« W?³ðd*« s qI?²M²?Ý ¨åW UD³ «‬ ‪s ¨v½u U?²J? « o¹d?H « U?N?O? „—U?A?O?Ý v U????L???łù« "U?M « s W????ÝoeU??? ? « v ≈‬ ‪b? Ë ¨‰UB?H½ô« bFÐ W½uKýdÐ b?OÐ ÊuJ¹ W? U??????? u? ÎU???????F???????³ð v?ÐË—Ë_« oeU???????%ö? ‬ ‪åUHO ò Âb?I « …dJ v Ëb « oeU%ô« c ²¹ s ‰ö??I??²? Ýô«ò Ê≈ e¹oeu?? nO?MB??² «‬ ‪r²¹Ë U??O½U??³?Ý≈ o×Ð W?? —U? «¡«d??ł≈ oeU????B????²???? ô« …u???? nF????C?¹ Ê√ t½Q????ý‬ ‪v åU??šË—ôò V ? ²M W?? —U??A? oO?KFð vKŽ W?LzUI « „uM³ « ÊuJ²?ÝË v½U?³Ýù«‬ ‪YOŠ ¨U?HO?HK WFÐU?² « WO Ëb « U? UM*« Ê_ W?OÐË—Ë_« ‚u? « ×U?š W?O½u U?²J «‬ ‪qšb?ð Âb???Ž vK?Ž U???H???O???H? « `z«u h?Mð sŽ n u??²?O??Ý vÐË—Ë_« Èe? d?*« pM³ «‬ ‪d³²FOÝË ¨Âb?I « …d Êu¾AÐ U uJ(« U????N???O? ≈ ÃU????²???×?¹ v² « W? u????O??? ? « a{‬ ‪U???−???OK « s? W½uK?ýdÐ oedÞ Ê√ oeU???%ô« Ê√ l «u «Ë ¨rOK? û TýUM « oeU?B?²? ô«‬ ‪ÎU?×¹d Îö?šbð ‰UB?H½ô« ÀËbŠ ‰U?Š U¼—U?I? qI?½ qF?H UÐ XMKŽ√ ÎU?? uMÐ „UM¼‬ ‪ÆÂbI « …d v WO½U³Ýù« W uJ(« s —UÞ≈ v qLF « WK «u* UO½u U?² ×Uš‬ ‪WO Ëoe qF oeËoe— ÆåvÐË—Ë_« ÈbIM « ÂUEM «‬ ‪X½«oe√ W????O? Ëb « q?F????H « oeËoe— ‰u????ŠË ÈoeU?B?² ô« d?O?³?)« `{Ë√ 5Š v ‬ ‪ÊU?? ½ù« ‚u?I??( W??O? U?? « W??O?{u??H*« U?O½u U²? ‰UB?H½« Ê√ —ËoeU?łUð uKO —U? ‬ ‪v ≈ W?O½U³?Ýù « UDK « …b×?²*« 3_UÐ rOK ù« U??N??O? d?? ? ¹ W??³?F W?ÐU?¦0 b??F¹‬ ‪ÊQ????AÐ t¹e?½Ë q U????ý oO????I???% ¡«d????ł≈ „U?M¼ Êu?Jð s? Ë W¹e????? d?*« W????? uJ?(«Ë‬ ‪v ≈ UŽoe UL ¨¡U?²H²ÝôUÐ j³ðd*« nMF « ‰U?Š v t½√ ÎU?H?ýU? ¨5³½U?−K VÝUJ ‬ ‪¨‰UBH½ô« W Q q( UŁoeU× ¡«dł≈ b????Š«Ë V½U???ł s? ‰ö???I????²???Ý« Êö????Ž≈‬ ‪v ≈ UO½U?³Ý≈ W?OÐË—Ë_« WO?{uH*« XŽoeË oeU????%ô« ×U????š U????O½u U????²???? lI????²????Ýò‬ ‪nMF « Ê≈ WKzU ¨U?O½u U² l —«u?Š `² rO?K ù« ÂU?????L?????C½« Êu?J¹ s? Ë vÐË—Ë_«‬ ‪…b????Šu? « v ≈ XŽoe U?????NM?J ¨Îö????Š f?O Ê≈ ¨åvÐË—Ë_« oeU?%ôUÐ VOŠdð l{u? ‬ ‪fO?z— …—«oe≈ v U???N????²???IŁ sŽ d????³???ŽË v? q¦??????L?????²?ð UM?¼ Èd??????³J? « WK?C?????F?*«‬ ‪v² « À«b?Šú Èu?š«— u½U¹—U? ¡«—“u « ×U?š ÃËd??)«Ë UÐË—Ë√ sŽ ‰U?B??H½ô«‬ ‪ÆåvKš«oe ÊQýò UN½QÐ UN²H Ë «e??O*« lO??L?ł Ê«b??I?? Ë Ë—u??O « W?I?DM ‬ ‪—«b?¹ rO?K ù« Ê√ d???? c? UÐ d?¹b????'« u¼Ë ¨v?ÐË—Ë_« oeU??%ô« U???N???×M1 v?² «‬ ‪—«bð rO U?? √ …b??Ž sL?{ vð«c? « rJ(UÐ v²?Š r?OK û ÎU¹—Ëd?{ b??F¹ Èc « d? _«‬ ‪lI¹ u?¼Ë ¨U?O½U??³? Ý≈ v W??G?O??B « Ác??NÐ W Ëb « ¡UMÐ v? ÎU? b? vC*« s s?JL?²¹‬ ‪t?²?ŠU? ? È“«u?ðË oeö?³ « ‚d?ý ‰U?L?ý ÆWKI² *« WO½u U²J «‬ ‪oÞUM*« Èb??Š≈ b?F¹Ë ¨UJO??−KÐ W?ŠU?? ? o¹d?H « d³?²Ž« ¨ dšü« V½U'« vKŽ‬ ‪d³ √ lЫ— ¨UO½U³Ýù W?O−Oð«d²Ý« d¦ _« U?O½u U??²? W? uJŠ Ê√ ¨‰U?B??H½ö b¹R*«‬ ‪t½√ W? Uš ¨Ë—u?O « W?IDM v oeU?B²? « v ≈ UNzU?L²½« V³ ?Ð WKzUÞ m U³ d? ð‬ ‪"U?M? « v?? U????????????L???????????ł≈ s?? •≤∞ q?¦?1 ±∂ mK³?¹ U0 Á—b??Ið U?? u¼Ë ¨U??O½U??³? Ý≈‬ ‪Æv½U³Ýù« t?C?? dð Èc « d? _« ÎU¹uMÝ Ë—u?¹ —U?OK ‬

Newspapers in Arabic

Newspapers from Egypt

© PressReader. All rights reserved.