För en jäm­ställd sko­la

Ma­lin Gustavs­son är den en­da i Svensk­fin­land med ti­teln jäm­ställd­hetskon­sult. Trots att många upp­le­ver jäm­ställd­hets­ar­be­tet som vik­tigt sak­nas of­ta kun­ska­pen om hur man ska ska­pa jäm­ställd­het i prak­ti­ken. Nu får sko­lor­na hjälp på tra­ven.

Hufvudstadsbladet - - Mitten - FNB–SPT/HEI­DI Ha­ka­la dag­[email protected],

Ma­lin Gustavs­son har glöd i blic­ken. Man hör på hen­nes sätt att dis­ku­te­ra jäm­ställd­het att hon gjort det i många år. Trots att hon se­dan länge va­rit en syn­lig per­son i jäm­ställd­hets­de­bat­ten i Svensk­fin­land var det först un­der stu­di­eå­ren som hon blev fe­mi­nist.

I dag är hon den en­da i Svensk­fin­land med yr­kes­ti­teln jäm­ställd­het­s­och mång­falds­kon­sult. Hon är än­då no­ga med att på­pe­ka att det finns många som job­bar för jäm­ställd­hets­frå­gor ut­an att det är de­ras yr­ke.

– Det finns många lä­ra­re, jour­na­lis­ter och författare som lyf­ter upp jäm­ställd­hets­frå­gor. Jag upp­le­ver att de ”osyn­li­ga” kon­sul­ter­na ökar och att jäm­ställd­hets­ar­be­tet en­ga­ge­rar allt fler.

Var­för in­te duk­ti­ga poj­kar?

Jäm­ställd­hets­de­bat­ten fick fart re­dan på 1970-ta­let och har ett brett po­li­tiskt stöd. Hur jäm­ställd­het ska åstad­kom­mas i prak­ti­ken rå­der det där­e­mot vitt skil­da upp­fatt­ning­ar om, till ex­em­pel när det gäl­ler sko­lan. Un­der­sök­ning ef­ter un­der­sök­ning vi­sar att flic­kor och poj­kar be­möts och be­döms oli­ka i sko­lan.

– Fin­land har all­tid kla­rat sig bra i Pisa­un­der­sök­ning­ar­na. Å and­ra si­dan är skill­na­den mel­lan hur flic­kor och poj­kar kla­rar sig all­ra störst i Fin­land. Många län­der vill ko­pi­e­ra den fins­ka mo­del­len, men tän­ker in­te på att de då kanske ko­pi­e­rar ett an­nat struk­tu­rellt pro­blem, sä­ger Gustavs­son.

I hös­tas ut­ar­be­ta­de hon en hand­bok för jäm­ställd­hets­ar­be­te för and­ra sta­di­ets svens­ka ut­bild­ning för Ut­bild­nings­sty­rel­sen och Folk­häl­sans för­bund. Nu har hon till­sam­mans med kon­sult­fö­re­ta­get Gau­di­ell pro­du­ce­rat ett två­språ­kigt webb­ba­se­rat stu­die­pa­ket, Jäm­ställd­het i lä­ran­de, för dag­hem och sko­lor på upp­drag av de­le­ga­tio­nen för jäm­ställd­hets­ä­ren­den. Stu­die­pa­ke­tet ska stödja pe­da­go­ger och and­ra in­tres­se­ra­de att främ­ja jäm­ställd­het i ar­be­tet med barn och unga. I skol­värl­den kän­ner många att nå­got mås­te gö­ras, sä­ger Gustavs­son, men man vet in­te all­tid vad och hur.

– Det ta­las of­ta om att det finns för få man­li­ga lä­ra­re, men jag kö­per in­te det ar­gu­men­tet. Det hand­lar in­te om kön ut­an om kon­struk­tio­ner­na kring kö­nen. Jag me­nar, hur myc­ket in­går det i idén om att va­ra poj­ke att va­ra duk­tig i sko­lan? Upp­fatt­ning­ar­na om kön be­grän­sar oss.

I dag krä­ver jäm­ställd­hets­la­gen ba­ra att läro­in­rätt­ning­ar på and­ra sta­di­et ska ha en jäm­ställd­hets­plan. Re­ge­ring­en har be­slu­tat att det fö­re 2015 kom­mer att bli ob­li­ga­to­riskt ock­så för grund­sko­lor­na.

Ny syn på jäm­ställd­het

Gustavs­son sä­ger att sy­nen på, och där­med ock­så me­to­der­na för jäm­ställd­hets­ar­be­tet just nu ge­nom­går en stor för­änd­ring. Det be­ror bå­de på att det skett ett ge­ne­ra­tions­skif­te i sy­nen på kön och på att and­ra dis­kri­mi­ne­rings­grun­der än kön, såsom till ex­em­pel sex­u­a­li­tet, funk­tio­na­li-

”Fin­land har all­tid kla­rat sig bra i Pisa­un­der­sök­ning­ar­na. Å and­ra si­dan är skill­na­den mel­lan hur flic­kor och poj­kar kla­rar sig all­ra störst i Fin­land.” MA­LIN GUSTAVS­SON Jäm­ställd­hetskon­sult

tet och et­ni­ci­tet, bör­jat ta plats i dis­kus­sio­nen på all­var.

– Norm­kri­tik be­ty­der att man kri­tiskt grans­kar de oskriv­na reg­ler­na, stäm­ning­ar­na och struk­tu­rer­na som be­grän­sar el­ler ute­slu­ter män­ni­skor. Det är ett sätt att kom­ma åt de där at­ti­ty­der­na som det så of­ta pra­tas om men som är svå­ra att kom­ma åt. Kvin­no­ve­ten­skap hand­lar in­te ba­ra om kvin­nor ut­an om makt­för­hål­lan­den och nor­mer över­lag, sä­ger Gustavs­son.

LEHTIKUVA/VESA MOILANEN.

DRI­VEN. Ma­lin Gustavs­son, som har ar­be­tat myc­ket med jäm­ställd­het in­om den fin­lands­svens­ka ut­bild­ning­en, kri­ti­se­rar vår för­le­ga­de upp­fatt­ning om kö­nen. – Hur myc­ket in­går det i idén om att va­ra poj­ke att va­ra duk­tig i sko­lan? Vå­ra upp­fatt­ning­ar om...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.