Dags att ta hör­seln på all­var

Hälf­ten av al­la med hör­sel­ned­sätt­ning finns ute i ar­bets­li­vet. Men många väl­jer att in­te be­rät­ta om det och drö­jer med att sö­ka hjälp. Så här gör du för att kol­la upp hur du egent­li­gen hör.

Hufvudstadsbladet - - I Dag - JöRGEN LöWENFELDT/TT dag­bok@hbl.fi

Det kom­mer in­te all­tid plöts­ligt, ut­an of­ta smy­gan­de. Först bör­jar det bli an­sträng­an­de att hö­ra ar­bets­kam­ra­ter­nas prat i stim­mi­ga lunch­mil­jö­er. På mö­ten får du kon­cen­tre­ra dig för att hö­ra vad al­la sä­ger. Du blir stres­sad, trött och ir­ri­te­rad men vet in­te var­för.

– Hör­selska­dor i ar­bets­li­vet får man of­ta ef­ter tio år el­ler så. Många mär­ker det in­te för­rän det är för sent. Vis­ser­li­gen kan man hö­ra, men det är job­bigt att be­hö­va an­stränga ar­bets­min­net he­la ti­den för att hänga med.

Det sä­ger Ann-Christin John­son, do­cent på in­sti­tu­tio­nen för kli­nisk ve­ten­skap, in­ter­ven­tion och tek­nik vid Ka­ro­lins­ka In­sti­tu­tet i Sve­ri­ge. An­de­len med hör­sel­ned­sätt­ning­ar ökar i sam­häl­let, i al­la åld­rar.

– Även många ut­an ned­sätt­ning upp­le­ver sig hö­ra då­ligt. Det som har hänt de se­nas­te åren är att kom­mu­ni­ka­tio­nen ökat. Det i kom­bi­na­tion med myc­ket bul­ler ger en upp­le­vel­se av att man hör då­ligt.

Bra hjälp­me­del

I de fall hör­selska­dor är för­vär­va­de sker det of­ta ge­nom att hår­cel­ler­na i hör­sel­snäc­kan för­sva­gats un­der många års tid. Och vi får inga nya.

På Hör­sel­ska­da­des riks­för­bund i Sve­ri­ge, HRF, är rå­det tyd­ligt till den som kän­ner att hör­seln bör­jat svik­ta: kol­la upp dig. Da­gens hjälp­me­del för den med ned­satt hör­sel är bra och blir snabbt bätt­re. För­bunds­ord­fö­ran­de Mat­ti­as Lun­de­kvam be­rät­tar:

– Hör­sel­ska­dan blir in­te för­vär­rad om man vän­tar, men kon­se­kven­ser­na kan bli det, med oro och stress som kan le­da till ut­bränd­het. Vi tyc­ker att man di­rekt ska vän­da sig till hör­sel­vår­den. Och även den som in­te har fått en hör­sel­ska­da bör tes­ta hör­seln var­je år.

Stig­ma­ti­se­ring

Många vän­tar för länge, en­ligt HRF. I snitt bru­kar den som är osä­ker på hör­seln av­vak­ta i tio år in­nan den­ne sö­ker hjälp.

– Det finns en stark stig­ma­ti­se­ring kring frå­gor­na. Det är vik­tigt att man in­te ba­ga­tel­li­se­rar det här och i stäl­let tar hör­seln på all­var för då blir in­te kon­se­kven­ser­na så sto­ra.

När det gäl­ler lä­ra­re, för­sko­le­per­so­nal och hör­selska­dor finns en del på­gåen­de stu­di­er, sä­ger Mat­ti­as Lun­de­kvam. Två av tre lä­ra­re har pro­blem med ljud­mil­jön på job­bet en van­lig vec­ka. Nå­got som för­stås även på­ver­kar bar­nen.

– Vi gjor­de en undersökning bland lä­ra­re som var sjuk­skriv­na. Många av des­sa ha­de ock­så en hör­sel­ned­sätt­ning. Och vi vet att har man det får det kon­se­kven­ser. Men tit­tar man i sju­kin­ty­gen anges in­te hör­sel­ned­sätt­ning­en som en or­sak el­ler bi­dra­gan­de fak­tor till sjuk­skriv­ning­en.

Ann-Christin John­son från Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet re­do­gör för en del forsk­ning som be­drivs om oli­ka ty­per av hör­selska­dor. En stu­die har lyc­kats mins­ka tin­ni­tus hos råt­tor ge­nom att sti­mu­le­ra en viss nerv. Tan­ken är att man på män­ni­skor skul­le kun­na ope­re­ra in en elek­trod hos per­so­ner med myc­ket all­var­lig tin­ni­tus.

– Det på­går så­da­na för­sök, sä­ger hon.

Ett an­nat stu­di­e­om­rå­de är att an­vän­da an­tiox­i­dan­ter för per­so­ner som job­bar på ar­bets­plat­ser med höga ljud­ni­vå­er. Då skul­le någ­ra vi­ta­mi­ner kun­na an­vän­das ef­ter en kraf­tig smäll, nå­got som re­dan an­vänds av den ame­ri­kans­ka mi­li­tä­ren, med viss ef­fekt.

Sänk vo­ly­men

Men en­ligt Ann-Christin John­son är det för de fles­ta vik­ti­ga­re att ar­bets­gi­va­ren tän­ker på aku­sti­ken på ar­bets­plat­sen, och att man in­te lyss­nar på mu­sik i hör­lu­rar med för hög vo­lym. Hon vill där­e­mot in­te re­kom­men­de­ra nå­gon sär­skild mo­dell.

– Det be­ror på. Har man hör­lu­rar som sit­ter li­te löst och lyss­nar i bull­rig mil­jö så hö­jer man lju­det. Har man hör­lu­rar som sit­ter bätt­re så kan man kanske lyss­na på läg­re vo­lym. Man ska in­te hö­ja vo­ly­men för att stänga ute ljud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.