Så ska Helsing­fors bli en cy­kel­met­ro­pol

Ti­der­nas störs­ta cy­kel­sats­ning på­går i Helsing­fors. I in­nersta­den byggs nya cy­kel­vä­gar för fullt och i höst öpp­nar den nya Nor­ra ba­nan mel­lan Bö­le och Kott­by.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - MAJA-STINA AN­DERS­SON maja-stina.an­ders­son@ksf­me­dia.fi

Det är dags att vin­ka hej­då till den gam­la sor­tens cy­kel­vä­gar: svå­ra att hit­ta, dub­bel­rik­ta­de och för­vil­lan­de li­ka trot­to­a­rer. Helsing­fors nya cy­kel­vä­gar är röd­må­la­de och har en tyd­ligt mar­ke­rad en­kel färd­rikt­ning. Nya vägar byggs he­la ti­den och år 2025 ska in­nersta­dens cy­kel­vägs­mål va­ra nåd­da.

– I en bra cy­kel­stad kan man ta sig till al­la des­ti­na­tio­ner med cy­kel. Störs­ta de­len av ga­tor­na be­hö­ver än­då in­te sär­skil­da cy­kel­vä­gar. Om bil­tra­fi­ken är li­ten kan man smi­digt och lätt cyk­la på bil­ba­nan, sä­ger Tep­po Pa­sa­nen, tra­fi­kin­gen­jör på Helsing­fors stads tra­fik­pla­ne­rings­verk.

Om­fat­tan­de cy­kel­vägs­ar­be­ten görs för till­fäl­let på Me­che­ling­a­tan och Man­ner­heim­vä­gen och näs­ta år star­tar cy­kel­vägs­byg­get på Ru­ne­bergs­ga­tan mel­lan Ope­ran och Tölötorg. Ock­så Stock­holms­ga­tan får spril­lans nya cy­kel­vä­gar näs­ta år.

Många cy­klis­ter glä­der sig re­dan nu åt Bu­le­var­dens en­kel­rik­ta­de cy­kel­vä­gar och av­snit­tet på Helsing­e­ga­tan vid Ope­ran som i fjol fick en or­dent­lig cy­kel­väg.

Dröm­men om ”cy­kel­mo­tor­vä­gar” som le­der till och från in­nersta­den hål­ler ock­så på att lång­samt för­verk­li­gas. Den förs­ta bi­ten – Ba­nan som lö­per mel­lan Gräsvi­ken och Ki­as­ma – top­par till­sam­mans med Drum­sö bro sta­tisti­ken över plat­ser där folk tar sig fram mest på cy­kel. Cir­ka 4 600 per­so­ner cyk­la­de på Ba­nan dag­li­gen un­der som­mar­må­na­der­na i fjol.

Näs­ta av­snitt, den så kal­la­de Nor­ra ba­nan mel­lan Bö­le och Kott­by, blir klart un­der det här året. Pa­sa­nen är nöjd.

– Om­rå­det kring Bö­le har va­rit en rik­tig flask­hals. Ter­räng­en är dess­utom är ku­pe­rad vil­ket be­ty­der att cy­klis­ter­na fått tram­pa myc­ket i upp­förs­bac­ke.

Ur vägen för den nya ba­nan har 30 000 ku­bik­me­ter berg sprängs bort, så att Nor­ra ba­nan blir platt och smi­dig att åka på.

Över­gång­en är dyr. Ba­ra Nor­ra ba­nan med si­na yn­ka 1,6 kilo­me­ter kos­tar 5,8 mil­jo­ner eu­ro. Sta­dens eg­na ut­räk­ning­ar vi­sar än­då att var­je eu­ro som läggs på att ut­veck­la cy­kel­vä­gar be­ta­lar sig åt­ta­fal­digt till­ba­ka i form av häl­so­ef­fek­ter och tids­be­spa­ring­en som upp­kom­mer när cy­kel­tra­fi­ken för­snab­bas.

En­ligt Pa­sa­nen är det väl­digt få som op­po­ne­rar sig mot cy­kel­pro­jek­ten. Sta­dens at­ti­tyd­un­der­sök­ning­ar vi­sar att en stor ma­jo­ri­tet för­hål­ler sig po­si­tivt till att sta­den ut­veck­lar cy­kel­nä­tet, till och med de som in­te själ­va cyklar.

– Un­der in­vånar­kväl­len i Kott­by var folk mest gla­da över att cy­klis­ter­na för­svin­ner från par­ker­na och små­ga­tor­na och i stäl­let styrs in på Ba­nan där de får cyk­la bäst de vill.

Helsingin Sa­no­mat lyf­te för en tid se­dan upp Helsing­fors na­tur­skydds­för­bunds kla­go­mål mot den pla­ne­ra­de cy­kel­vä­gen längs Hum­mel­vi­kens strand. En­ligt för­bun­det för­stör cy­kel­vä­gen den uni­ka na­tu­ren, me­dan sta­den för­sva­rar sig med att det fram till sex­tio­ta­let fanns ett stort ut­om­hus­bad vid vi­ken och att man nu åter gör stran­den till­gäng­lig för re­kre­a­tion.

– Pla­ner­na för cy­kel­nät­ver­ket och ”ba­nor­na” är myc­ket lång­sik­ti­ga. Tills vi­da­re är de i det ske­det att man rö­jer plats och prak­tis­ka för­ut­sätt­ning­ar för dem i ge­ne­ral- och de­talj­pla­ner­na, sä­ger Pa­sa­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.