De mest cy­kel­vän­li­ga stä­der­na 2017

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Co­pen­ha­ge­ni­ze­in­dex­et mä­ter hur cy­kel­vän­lig en stad är.

●●Jäm­fö­rel­sen, som görs vart an­nat år, var först tänkt att en­dast an­vän­das som ett verk­tyg in­om fö­re­ta­get som ut­veck­lat det för att lä­ra sig hur man främ­jar cykling i stä­der. De in­såg dock snabbt att det finns ett all­mänt in­tres­se för in­dex­et.

●●Des­sa är en­ligt in­dex­et värl­dens cy­kel­vän­li­gas­te stä­der just nu:

●●1. Kö­pen­hamn, Dan­mark

●●2. Utrecht, Ne­der­län­der­na

●●3. Ams­ter­dam, Ne­der­län­der­na

●●4. Stras­bourg, Frank­ri­ke

●●5. Mal­mö, Sve­ri­ge

●●6. Bor­deaux, Frank­ri­ke

●●7. An­twer­pen, Bel­gi­en

●●8. Ljubl­ja­na, Slo­ve­ni­en

●●9. To­kyo, Ja­pan

●●10. Ber­lin, Tyskland

●●11. Bar­ce­lo­na, Spa­ni­en

●●12. Wi­en, Ös­ter­ri­ke

●●13. Pa­ris, Frank­ri­ke

●●14. Se­vil­la, Spa­ni­en

●●15. Mün­chen, Tyskland

●●16. Nan­tes, Frank­ri­ke

●●17. Ham­burg, Tyskland

●●18. Helsing­fors, Fin­land

●●19. Oslo, Norge

●●20. Mon­tréal, Ka­na­da

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.