Shin­zo Abe be­sö­ker Fin­land

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - FNB

Re­pu­bli­kens pre­si­dent Sau­li Ni­i­ni­stö och hans ma­ka Jen­ni Hau­kio tar emot Ja­pans pre­miär­mi­nis­ter Shin­zo Abe och hans ma­ka Akie Abe i en of­fi­ci­ell väl­komst­ce­re­mo­ni i dag på pre­si­dent­slot­tet. Abe an­län­de i går till Fin­land.

Un­der be­sö­ket ska Abe och Ni­i­ni­stö bland an­nat dis­ku­te­ra de po­li­tis­ka och eko­no­mis­ka för­hål­lan­de­na län­der­na emel­lan samt ak­tu­el­la in­ter­na­tio­nel­la frå­gor.

Den ja­pans­ka pre­miär­mi­nis­tern har se­nast be­sökt Fin­land för mer än tio år se­dan då Ju­nichi­ro Ko­i­zu­mi be­sök­te Fin­land i sep­tem­ber 2006. Pre­si­dent Ni­i­ni­stö be­sök­te se­nast Ja­pan i mars 2016.

Abe har va­rit i Fin­land år 1985 då han var as­si­stent till sin far Shin­ta­ro Abe som var ut­ri­kesmi­nis­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.